Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut


2013-12-19
A2013/4853/ARM
A2013/4846/SV (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 14, bet. 2013/14:AU2, rskr. 2013/14:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO) (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet31 122
ap.3Medlemsavgift (ram)31 122
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet1 500
ap.2Övriga kostnader (ram)1 500

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Övriga kostnader

Anslagsposten avser kostnader för deltagande i ILO:s verksamhet och för ILO-kommittén.

ap.3 Medlemsavgift

Anslagsposten avser kostnader för Sveriges medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO). Medlen betalas ut engångsvis efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
ap.245Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Elisabeth Svantesson
Hannes Kantelius
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Statsrådsberedningen, FCK
Finansdepartementet/BA3
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
ILO-Kommittén
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret