Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2013-12-12
N2013/5716/E
Boverket
Box 534
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag  1:8 (2011) inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 (2011) Stöd för installation av solvärme inom utgiftsområde 21 Energi (prop. 2010/11:1 utg.omr. 21, bet. 2010/11:NU3, rskr. 2010/11:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagstyp
1:8 (2011) Stöd för installation av solvärme
ap.1 (2011)ram
På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Martin Palm
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Näringsdepartementet/KLS
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret