Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:18

2013-12-19
S2013/8937/SAM (delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Bostadspolitisk utveckling för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 18, bet. 2013/14:CU1, rskr. 2013/14:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:1

Bostadspolitisk utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet8 050
ap.1Bostadspol. utv. - del till KamK (ram)8 050
Disponeras av Boverket3 950
ap.3Bostadspol. utv. - del till Boverket (ram)3 950
Disponeras av Lantmäteriet3 700
ap.4Bostadspol. utv. - del till Lantmäteriet (ram)3 700
Disponeras av Statens geotekniska institut2 300
ap.5Bostadspol. utv. - del till Statens geotekniska institut (ram)2 300
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet2 000
ap.2Bostadspol. utv. - del till RK:s disp (ram)2 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Bostadspol. utv. - del till KamK

Medlen betalas ut efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet.

ap.2 Bostadspol. utv. - del till RK:s disp

Anslagsposten används för utredningsverksamhet inom det bostadspolitiska området.

ap.3 Bostadspol. utv. - del till Boverket

800 000 kronor av anslagsposten får användas av Boverket för genomförandet av uppdraget att ta fram förslag som underlättar etablering på bostadsmarknaden (dnr S2013/5424/PBB).

600 000 kronor av anslagsposten får användas av Boverket för genomförandet av uppdraget om utveckling av medborgardialog och boendeinflytande (dnr S2013/5540/PBB).

300 000 kronor av anslagsposten får användas av Boverket för genomförandet av uppdraget att se över och skärpa nivåerna för energihushållning (dnr S2013/6492/PBB).

1 000 000 kronor av anslagsposten får användas av Boverket för genomförandet av uppdraget att undersöka flyttmönster i samband med omfattande renoveringar (dnr S2013/6821/PBB).

1 000 000 kronor av anslagsposten får användas av Boverket för genomförandet av uppdraget om vägledning för tillsyn m.m. enligt plan- och bygglagen (dnr S2013/7763/PBB).

250 000 konor av anslagsposten får användas av Boverket för genomförandet av uppdraget att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov (dnr S2013/7950/PBB).

ap.4 Bostadspol. utv. - del till Lantmäteriet

3 100 000 kronor av anslagsposten får användas av Lantmäteriet för genomförandet av uppdraget att utarbeta nationella specifikationer för offentlig användning av geodata samt att påskynda övergången till enhetliga referenssystem (dnr S2013/6823/PBB).

600 000 kronor av anslagsposten får användas av Lantmäteriet för genomförandet av uppdraget att utreda förutsättningarna för att tillhandahålla kart- och bildinformation i tre dimensioner (3D) (dnr S2013/7203/PBB).

ap.5 Bostadspol. utv. - del till Statens geotekniska institut

Anslagsposten får användas av Statens geotekniska institut för genomförandet av uppdraget att utveckla ett geokalkylsystem för planering och kostnadsbedömning (dnr S2013/4537/PBB).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Bostadspolitisk utveckling
ap.103 %0
ap.20Allt0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Sara Benjamin
Likalydande till

Lantmäteriet
Statens geotekniska institut
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/MSS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret