Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2013-12-19
S2013/9047/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:9
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:9 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/2014:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:9

Prestationsbunden vårdgaranti (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 000 000
ap.2Prestationsbunden vårdgaranti (ram)1 000 000

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Prestationsbunden vårdgaranti

Regeringen beslutar att avsätta högst 12 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut 1:5 från den 13 december 2012 (dnr S2012/8767/FS), som avser fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård 2013. Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis efter rekvisition. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medel för faktiska kostnader under 2013. Rekvireringen av medlen ska ske senast den 30 juni 2014. Rätten till bidrag förfaller om rekvisition inte inkommit inom denna tid. Rekvisitionen ska innehålla en ekonomisk redovisning för de faktiska kostnaderna. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. Rekvisitionen och den ekonomiska redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende anslag 1:9 Prestationsbunden vårdgaranti och det diarienummer som detta beslut har.

Resterande medel disponeras av Kammarkollegiet och ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:9 Prestationsbunden vårdgaranti
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Sara S Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, avdelningen för kommuner och statligt ägande
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting