Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:15

2013-12-19
S2013/9047/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:8 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:8

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen52 200
ap.1del till Socialstyrelsen (ram)30 000
ap.4Till Socialstyrelsens disposition (ram)22 200
Disponeras av Vetenskapsrådet12 000
ap.2Forskartjänster inom psykiatri (ram)12 000
Disponeras av Kammarkollegiet785 748
ap.3Till Kammarkollegiets disposition (ram)785 748

Villkor för anslag 1:8

ap.1 del till Socialstyrelsen

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får använda 30 000 000 kronor under 2014 för statsbidrag i enlighet med förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning.

ap.2 Forskartjänster inom psykiatri

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet får använda 12 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 16 april 2009 (dnr S2006/9394/FS) angående uppdrag att inrätta tjänster för forskning för kliniskt verksamma medarbetare inom den psykiatriska hälso- och sjukvården.

ap.3 Till Kammarkollegiets disposition

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Försäkringskassan får använda 10 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 7 november 2013 (dnr S2013/7759/FS) angående kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska institutet får använda 750 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 14 juni 2012 (dnr S2011/8469/FS) för att genomföra en pilotstudie i syfte att pröva ungdomsversionen av ett australiskt självmordsförebyggande utbildningsprogram. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har.

Läkemedelsverket får använda 500 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 25 april 2013 (dnr S2013/1667/FS) för att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har.

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) får använda 19 500 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:17 från den 20 december 2011 (dnr S2011/11250/FS) för att genomföra ett program för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har.

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 5 000 000 kronor under 2014 för en nationell samordningsfunktion för insatser inom området psykisk ohälsa i enlighet med regeringsbeslut I:18 från den 12 december 2013 (dnr S2013/8791/FS) angående överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Rekvisition ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har.

Statens beredning för medicinsk utvärdering får använda 2 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 25 april 2013 (dnr S2013/1667/FS) för att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har.

Ungdomsstyrelsen får använda 2 500 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 12 september 2013 (dnr S2013/6261/FS) angående ungdomars upplevda psykiska ohälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 24 januari 2013 (dnr S2013/608/FS) angående arbete med utveckling av delaktighet och inflytande. Nationell samverkan för psykisk hälsa får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 24 januari 2013 (dnr S2013/608/FS). Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning (blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport) lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 3 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 31 maj 2012 (dnr S2012/3632/FS) för att utveckla kunskapsstöd avseende anhörigfrågor för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Regionförbundet i Kalmar län/Nationellt kunskapscentrum anhöriga får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 31 maj 2012 (dnr S2012/3632/FS). Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning (blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport) lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 62 500 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:18 från den 12 december 2013 (dnr S2013/8791/FS) angående stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 i enlighet med överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 20 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:5 från den 29 september 2011 (dnr S2011/8471/FS) angående utvecklingen och finansieringen av nationella kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012–2016. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 i enlighet med överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har.

8 000 000 kronor tilldelas Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd för att fördela medel till verksamhetsnära forskning inom området psykosociala insatser för personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik.

4 500 000 kronor tilldelas Myndigheten för vårdanalys i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för vårdanalys för att följa upp och utvärdera handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa 2012–2016.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.4 Till Socialstyrelsens disposition

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen får använda 1 700 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:19 från den 30 maj 2013 (dnr S2013/4214/FS) för att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet. Redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 17 oktober 2013 (dnr S2013/7197/FS) för att utforma kompetensmål i fort- och vidareutbildning för psykologer. Redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 6 oktober 2011 (dnr S2011/8804/FS) för att stödja införandet av de nationella riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 600 000 kronor under 2014 för administration och uppföljning i enlighet med vad som anges i förordningen (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. Redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har.

Socialstyrelsen får använda 400 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 3 november 2011 (dnr S2008/4141/FS och dnr S2008/4638/FS) för att följa upp satsning på förlängd tjänstgöring inom psykiatrin för AT-läkare. Redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:8 Bidrag till psykiatri och det diarienummer som detta beslut har.

14 000 000 kronor tilldelas Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen för ett uppdrag angående kunskapsstyrning på området psykisk ohälsa, utökad rapporteringsskyldighet till patientregistret, insatser inom området psykisk ohälsa samt bedömning av om grundkrav och prestationsmål uppnåtts i 2014 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting.

1 500 000 kronor tilldelas Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen för ett uppdrag att fortsätta förvalta och uppdatera webbplatsen Kunskapsguiden avseende kunskapsområdet Psykisk ohälsa och Vård och omsorg om äldre samt att fortsätta utveckla Kunskapsguiden inom området Missbruk och beroende.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Bidrag till psykiatri
ap.222 30012 0008 3321 968
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Mårten Kivi
Likalydande till

Socialstyrelsen
Vetenskapsrådet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementets forskningspolitiska enhet
Utbildningsdepartementets universitets- och högskoleenhet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Försäkringskassan
Karolinska institutet
Läkemedelsverket
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Myndigheten för vårdanalys
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Ungdomsstyrelsen
Nationell samverkan för psykisk hälsa
Regionförbundet i Kalmar län
Sveriges Kommuner och Landsting