Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2013-12-19
S2013/8918/FS
S2013/9047/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:4
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:4

Bidrag till WHO (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet34 665
ap.3Bidrag till WHO - del till Kammarkollegiet (ram)34 165
ap.4Ramkonvention tobakskontroll - del till Kammarkollegiet (ram)500

Villkor för anslag 2:4

ap.3 Bidrag till WHO - del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Av medlen får Kammarkollegiet engångsvis mot verifikat betala ut motvärdena av USD 2 229 835 respektive CHF 2 091 585 till Världshälsoorganisationen (WHO), vilket motsvarar Sveriges medlemsavgift för 2014.

ap.4 Ramkonvention tobakskontroll - del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.  

Av medlen får Kammarkollegiet engångsvis mot verifikat betala ut motvärdet av USD 55 698 till Världshälsoorganisationen (WHO), vilket motsvarar Sveriges kostnad för ramkonventionen om tobakskontroll för 2014.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:4 Bidrag till WHO
ap.31 025Inget0
ap.415Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Mårten Kivi
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Utrikesdepartementets enhet för multilateralt utvecklingssamarbete
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Världshälsoorganisationen (WHO)