Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:16

2013-12-19
S2013/9047/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:3
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:3

Bidrag till Nordic school of public health NHV (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet20 502
ap.2Bidrag till NHV - del till Kammarkollegiet (ram)20 502

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Bidrag till NHV - del till Kammarkollegiet

Medlen disponeras av Kammarkollegiet.

Anslaget får användas för utbetalning av Sveriges bidrag till Nordic school of public health NHV för 2014 efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:3 Bidrag till Nordic school of public health NHV
ap.26153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Mårten Kivi
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Nordic school of public health NHV