Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2013-12-19
A2013/4855/A
A2013/4846/SV (delvis)
A2013/781/A m.fl.
Se bilaga 1
Arbetsförmedlingen
Hälsingegatan 38
113 99 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Arbetsförmedlingen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Arbetsförmedlingens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 13, bet. 2013/14:AU1, rskr. 2013/14:110, prop. 2013/14:1 utg.omr. 14, bet. 2013/14:AU2, rskr. 2013/14:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

En effektiv verksamhet med väl fungerande styrning och kontroll

Arbetsförmedlingen ska använda befintliga resurser på ett effektivt sätt. Arbetsförmedlingen ska ha en väl fungerande uppföljning samt intern styrning och kontroll.

Arbetsförmedlingen ska redovisa resultat samt planerade och genomförda insatser för att fortsatt förbättra den interna styrningen och kontrollen den 15 maj 2014 och i samband med årsredovisningen för 2014.

Arbetsförmedlingen ska vid ovan nämnda tillfällen även redovisa:

– hur myndigheten arbetar för att motverka, hantera och följa upp fel i handläggningen avseende arbetssökande, arbetsmarknadspolitiska stöd till arbetsgivare respektive ersättning till externa leverantörer, inklusive oegentligheter och överutnyttjande av arbetsmarknadspolitiska stöd, och

– vilka behov och möjligheter myndigheten bedömer att det finns att stärka kontrollsystemet i myndighetens samlade verksamhet.

Förtroende

Myndighetens verksamhet ska präglas av hög måluppfyllelse, kvalitet och god service. Därigenom ska förtroendet för myndigheten stärkas. Arbetsförmedlingen ska redovisa resultatet i årsredovisningen för 2014.

Samverkan

Arbetsförmedlingen ska samverka med myndigheter, kommuner, arbetsmarknadens parter, trygghetsorganisationer och andra som bidrar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen för 2014 redovisa hur myndigheten har samverkat med andra i olika delar av verksamheten och vilka resultat det har lett till.

3

Uppdrag

Övergripande

Arbetsförmedlingen ska i sina redovisningar till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), där det är möjligt och relevant, redovisa statistik och analyser uppdelat på 
– kön, 
– ålder, 
– utbildningsbakgrund,
– inrikes och utrikes födda, och
– personer med och utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

1. Insatser för att bryta långvarig arbetslöshet

Arbetsförmedlingen ska ha fortsatt fokus på att använda resurserna i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar effektivt. Genom en hög aktivitetsnivå och med insatser av god kvalitet ska Arbetsförmedlingen stärka individens förutsättningar att få ett arbete eller påbörja en utbildning. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att arbetssökande innan ett inträde i sysselsättningsfasen, ska ha fått insatser i enlighet med tidigare faser. Arbetsförmedlingen ska senast den 13 juni 2014 och i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa resultat och genomförda insatser samt en jämförelse med 2012 och 2013.

Arbetsförmedlingen ska i arbetet med att bryta långvarig arbetslöshet bl.a. redovisa resultat när det gäller:

- kontroll av anordnare av sysselsättningsplatser samt hur kontrollerna förhåller sig till processen intern styrning och kontroll,

- det särskilda anställningsstödet bl.a. avseende ungdomar, utflöde, återflöde, vilka arbetsgivare som använder sig av det särskilda anställningsstödet och hur, samt vilka som beviljas förlängning av det särskilda anställningsstödet, och

- det treåriga försöket avseende ålderssänkning av flyttningsbidraget.

2. Insatser för att förhindra långvarig arbetslöshet

För att förhindra långtidsarbetslöshet ska de kvinnor och män som löper störst risk för långvarig arbetslöshet, om det bedöms vara effektivt, tidigt få individanpassat stöd i form av framför allt förstärkta förmedlingsinsatser, men även relevanta programinsatser kan komma i fråga.

Arbetsförmedlingen ska senast den 13 juni 2014 och i samband med årsredovisningen för 2014

- redovisa resultatet av arbetet med de personer som bedömts löpa störst risk för långvarig arbetslöshet, särskilt avseende övergångar till arbete respektive utbildning för dem som tagit del av stödet i form av fördjupade förmedlingsinsatser och i förekommande fall programinsatser utanför garantierna,

- analysera träffsäkerheten i bedömningen av vilka arbetssökande som löper störst risk för långvarig arbetslöshet,

- redovisa och analysera insatser för att synliggöra kompetens, så kallad yrkeskompetensbedömning och validering, och

- redovisa arbetet med insatser för ungdomar före inskrivning i jobbgarantin för ungdomar, däribland förstärkt förmedlingsstöd, vägledning och programinsatser.

Skolverket ska fortsatt samordna uppdraget att ta fram en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i gymnasieskolan. Arbetet ska ske efter samråd med bl.a. Arbetsförmedlingen och de berörda myndigheterna ska gemensamt genomföra utbildningarna.

3. Ökad sökaktivitet genom tydligare krav och ökad uppföljning

För att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet är det viktigt att arbetslösa söker arbete. Arbetsförmedlingen ska kontrollera och följa upp arbetssökandet för alla arbetslösa, oavsett om de uppbär arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd eller ekonomiskt bistånd. Tätare kontakter mellan den arbetssökande och arbetsförmedlaren utgör ett viktigt stöd för den enskilde, men är också grundläggande för förbättrad uppföljning av arbetssökandet.

Arbetsförmedlingen ska senast den 13 juni 2014 och i samband med årsredovisningen för 2014

- redovisa och analysera hur Arbetsförmedlingen har ökat uppföljningen av arbetssökandet. I redovisningen ska myndigheten särskilt redogöra för:

  • Antalet möten och andra kontakter som de arbetslösa har haft med en arbetsförmedlare och analysera hur antalet möten och kontakter har påverkat sökaktiviteten.
  • Arbetet med aktivitetsrapporten. Som en del av denna redovisning ska Arbetsförmedlingen analysera hur de individuella handlingsplanerna förhåller sig till aktivitetsrapporterna och hur införandet av aktivitetsrapporten har påverkat sökaktiviteten, såväl generellt som inom olika grupper av arbetssökande, t.ex. med avseende på ersättningsform.
  • Arbetet med handlingsplanerna, inklusive uppdateringsfrekvens, i vilken utsträckning förnyade bedömningar har gjorts och hur kvaliteten i de arbetsmarknadspolitiska bedömningarna har förbättrats.

- redovisa och analysera övriga relevanta delar av Arbetsförmedlingens arbete med att öka sökaktiviteten respektive myndighetens roll i kontrollfunktionen inom arbetslöshetsförsäkringen.

- redovisa och analysera hur myndigheten har utvecklat dokumentationen och därmed säkerställt möjligheten att följa upp samtliga relevanta delar inom myndighetens kontrollfunktion i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsförmedlingen ska även redogöra för hur arbetet med dokumentation förhåller sig till processen intern styrning och kontroll.

Ovanstående redovisning och analys ska göras mot bakgrund av de nya åtgärdsreglerna inom arbetslöshetsförsäkringen och införandet av aktivitetsrapporten. Redovisningen och analysen ska även i förekommande fall ske utifrån de indikatorer Arbetsförmedlingen har infört för att följa och utveckla myndighetens arbete när det gäller uppföljning av sökaktivitet och kontrollfunktionen inom arbetslöshetsförsäkringen.

4. Arbetsgivarkontakter

Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen ska fortsätta att utveckla, förbättra och öka sina arbetsgivarkontakter, dels för att stödja personer att hitta arbete, dels för att underlätta för arbetsgivare som behöver rekrytera. Ett sådant arbete omfattar bland annat uppsökande aktiviteter hos arbetsgivare. Särskilda ansträngningar ska göras för att stödja kvinnor och män som har en svag förankring på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen ska senast den 13 juni 2014 och i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa och analysera om de ökade kontakterna med arbetsgivare bidragit till en effektivare matchningsprocess samt om arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden har kunnat dra nytta av Arbetsförmedlingens ökade kontakter med arbetsgivare. Vidare ska Arbetsförmedlingen redovisa resultaten i relation till arbetsgivare av olika storlek och med olika förutsättningar i övrigt.

5. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete ska öka jämfört med föregående år. Minst 40 procent av rekryteringen till Samhall AB och minst 40 procent av de nya deltagarna i trygghetsanställning ska komma från de prioriterade grupper som Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om.

Arbetsförmedlingen ska senast den 13 juni 2014 och i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa

- hur sammansättningen av gruppen anställda med stöd av lönebidrag m.m. har förändrats,

- hur Arbetsförmedlingen arbetar för att säkerställa en god kvalitet i beslut om subventionsgrad och i valet av stödform, samt

- hur tillämpningen av beslut om arbetshjälpmedel, SIUS och personligt biträde används i relation till de subventionerade anställningarna.

Arbetsförmedlingen ska senast den 31 mars varje år fr.o.m. 2014 redovisa resultat från en årligen återkommande undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning kopplad till AKU. I undersökningarna ska det skapas förutsättningar för jämförbarhet med Arbetsförmedlingens tidigare redovisade undersökningar om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen har beställaransvar och ska efter samråd med Statistiska centralbyrån, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) initiera undersökningarna.

Arbetsförmedlingen ska senast den 30 maj 2014 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) redovisa hur uppdraget med praktikantprogrammet inom statsförvaltningen för personer med funktionsnedsättning fortskrider. Arbetsförmedlingen ska särskilt redovisa

- hur många myndigheter som anmält praktikplatser,

- hur många överenskommelser om mottagande av praktikanter som faktiskt slutits per myndighet uppdelat på andra halvåret 2013 och första tertialen 2014, samt

- hur många personer som fått del av praktikantprogrammet.

6. Tidiga och aktiva insatser för sjukskrivnas återgång i arbete

a. Rehabiliteringsinsatser i samarbete med Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samarbete vidareutveckla metoder och arbetssätt för de personer som har ersättning från sjukförsäkringen där insatser bedöms nödvändiga för att stödja den enskildes återgång eller inträde i arbetslivet. Genom införandet av rehabiliteringskedjan har behovet av tidiga och aktiva insatser under sjukskrivningsprocessen betonats. Sådana insatser ska bidra till att rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen.

I samarbetet ingår att särskilt stödja unga med aktivitetsersättning som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller samordnade rehabiliteringsinsatser. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska även genom samverkan med andra relevanta aktörer och inom ramen för samordningsförbundens verksamhet verka för att unga med aktivitetsersättning ska uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga.

Samarbetet ska bidra till att klargöra ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och öka tryggheten för den enskilde, i de situationer där den enskilde har behov av stöd från båda myndigheterna för återgång i arbete.

Myndigheterna ska redovisa vidtagna åtgärder och resultat av dessa åtgärder samt finansiering och kostnader inom respektive myndighet. En delredovisning ska lämnas senast den 1 augusti 2014. En samlad redovisning för 2014 ska lämnas senast den 28 februari 2015. Båda återrapporteringarna ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet).

b. Arbetslivsintroduktion

Arbetsförmedlingen ska senast 1 augusti 2014 redovisa en fördjupad analys av programmet arbetslivsintroduktion. Analysen ska avse verksamheten under 2010, 2011, 2012, 2013 och första halvåret 2014. Av analysen ska framgå vilka typer av insatser Arbetsförmedlingen har tillhandahållit, aktivitetsnivån i programmet samt en beskrivning av deltagarna, bl.a. hur länge de har varit frånvarande från arbetsmarknaden, deras utbildningsnivå och var i landet de bor. Vidare ska analysen innehålla en uppföljning av vad som har hänt med deltagarna efter avslutad arbetslivsintroduktion, dvs. hur stor andel som gått vidare till Arbetsförmedlingens övriga verksamheter t.ex. i vilka arbetsmarknadspolitiska program eller lämnat arbetslivsintroduktionen för t.ex. arbete eller utbildning. Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik i uppföljningen av de personer som omfattas av samarbetet mellan myndigheterna.

c. Stödja samordningsförbundens verksamhet

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska tillsammans stödja utvecklingen av samordningsförbundens verksamhet inom ramen för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Arbetet ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Myndigheterna ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att stödja samordningsförbundens verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

7. Etablering av vissa nyanlända

a. Statistik kring etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen ska redovisa kommenterad och analyserad statistik kring etableringsuppdragets olika delar. Deltagande i de olika arbetsmarknadspolitiska programmen ska särskilt analyseras. Redovisningen ska ge en relevant bild av insatser, aktiviteter och ledtider inom etableringen samt skälen till att etableringsplaner avbryts eller avslutas. Personer som har haft etableringsplan ska även följas 90, 180 och 360 dagar efter att planen avslutas. Statistiken ska delas upp efter kategorierna anläggningsboende, eget boende, vidarebosatt s.k. kvotflykting, anhörig och övriga samt redovisas efter olika kommuntyper. Vid behov ska Arbetsförmedlingen inhämta statistik från Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 maj och den 1 november 2014. Redovisningen den 2 maj ska innehålla en översiktstabell med nyckeltal som ska uppdateras senast den 4 augusti.

b. Bosättning för nyanlända inom etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen ska återrapportera vilka åtgärder som har vidtagits för att fler nyanlända med uppehållstillstånd ska kunna lämna Migrationsverkets mottagande och påbörja sin etableringsprocess, bedöma resultatet av dessa samt ge eventuella förslag på ytterligare åtgärder. Arbetsförmedlingen ska i arbetet samråda med Migrationsverket, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Landsting. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 maj 2014.

c. Urban utveckling

Arbetsförmedlingen ska delta i det urbana utvecklingsarbetet som samordnas regionalt av länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands, Skånes län och Kronobergs län. Arbetet ska utgå från regionala utmaningar och framgångsfaktorer inom det urbana utvecklingsarbetet.

8. Yrkesintroduktionsanställningar

Arbetsförmedlingen ska använda stödet för yrkesintroduktionsanställningar som ett verktyg i myndighetens arbete för att unga arbetslösa kvinnor och män ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ska den 1 april och den 1 augusti 2014 samt i samband med årsredovisningen för 2014 redovisa

- antalet ansökningar om stöd,

- hur stor andel av ansökningarna som har beviljats respektive inte beviljats,

- hur såväl det totala antalet ansökningar som de ansökningar som har beviljats respektive inte har beviljats fördelar sig på olika avtalsområden,

- hur stor andel av de beviljade ärendena som avsett arbetslösa, och

- vilka grunderna för avslag huvudsakligen varit vad gäller ej beviljade ansökningar.

Arbetsförmedlingen ska, där så är möjligt, bistå de myndigheter som har fått i uppdrag av regeringen att följa upp stödet för yrkesintroduktionsanställningar med den information och statistik som dessa efterfrågar.

9. Utvecklingsanställning hos Samhall AB

Under 2014 får antalet anställningar hos Samhall AB för personer som avses i 36 b § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga uppgå till i genomsnitt högst 500 personer under året. Dessa anställningar ska fasas ut under 2014.

Arbetsförmedlingen ska anvisa minst 1 000 personer från sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin till utvecklingsanställningar enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga hos Samhall AB. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

10. Kulturarvslyftet

Den tillfälliga satsningen kulturarvslyftet ska, i enlighet med förslaget i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1) och riksdagsbeslut (rskr. 2011/12:88), fasas ut under 2014. Arbetsförmedlingen kan i enlighet med detta anvisa personer till kulturarvslyftet enligt förordningen (2011:1560) om statsbidrag till kostnader för verksamheten kulturarvslyftet.

En slutredovisning för den tillfälliga satsningen ska redovisas senast den 31 maj 2015. Av redovisningen ska framgå antalet personer som har deltagit i arbetslivsintroduktionen och antalet personer som kommer direkt från sjukförsäkringen.

11. EU:s programperiod 2014–2020

Arbetsförmedlingen ska bistå Regeringskansliet i förberedelserna av programperioden för 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygds- och havs- och fiskerifonden, inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen. Myndigheten ska vidare utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som har fått i uppdrag att utarbeta förslag till regionala handlingsplaner inom Europeiska socialfonden respektive regionala program inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Arbetsförmedlingen ska även göra förberedelser för sin medverkan i arbetet med dessa fonder.

12. Kommissionens genomförandebeslut om Euresnätverk

Arbetsförmedlingen ska utreda ekonomiska och andra konsekvenser av kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2012 om Euresnätverket (C[2012] 8548 final), utifrån de krav som ställs i beslutet, och analysera vilka olika alternativa vägar som står till buds för att genomföra beslutet under 2014.

Arbetsförmedlingen ska lämna en redovisning av uppdraget senast den 15 mars 2014 och därvid redogöra för vilka åtgärder som myndigheten anser är nödvändiga för att genomföra beslutet.

13. E-förvaltning

Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen för 2014 redogöra för hur myndigheten arbetar för att nå målen i regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning Med medborgaren i centrum – Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning, N2012/6402/ITP. Inom ramen för redovisningen ska Arbetsförmedlingen beskriva vilka överväganden som har gjorts, hur långt myndigheten har kommit med arbetet och hur myndigheten planerar för införandet av Mina Meddelanden, Effektiv Informationsförsörjning – Ekonomiskt Bistånd och Svensk E-legitimation.

14. Prognoser

Arbetsförmedlingen ska fortsätta att utveckla arbetet med prognoserna för verksamheten och de anslag myndigheten disponerar.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ska samverka i processen för framtagande av prognoser avseende anslag som tillförts budgetmedel för genomförande av reformen för etablering av vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2014–2018 den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli och den 27 oktober 2014. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Särskild vikt ska läggas på analys av och prognoserna för tidiga programinsatser för de personer som löper störst risk för långvarig arbetslöshet, jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, arbetslivsintroduktion, etablering av vissa nyanlända invandrare och insatserna för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.

Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Eventuella avvikelser från de av regeringen beräknade volymerna avseende program och insatser ska motiveras. Sambandet mellan förvaltningsanslaget och sakanslagen ska redovisas tydligt.

Arbetsförmedlingen ska vid prognostillfällena redovisa:

- en prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag, anslagspost och insats under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Utgiftsprognosen för innevarande år ska vara månadsfördelad,

- förändringar av prognoserna i jämförelse med senast lämnad prognos och i förhållande till statsbudgeten. Skillnader ska förklaras och analyseras,

- aktiviteterna inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar under innevarande år. Inflödet och utflödet av antalet deltagare och genomsnittskostnad per deltagare i respektive insats ska redovisas och analyseras. En bedömning och analys av prognostiserade volymer ska också lämnas för prognosperioden,

- kvarstående deltagare i aktiviteter anordnade av kompletterande aktörer. En bedömning och analys av prognostiserade volymer ska lämnas för prognosperioden,

- in- och utflöde av nyanlända invandrare som har rätt till etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare. En bedömning och analys av prognostiserade volymer ska lämnas för prognosperioden,

- utfall och prognos för utvecklingen av andelen personer som uppbär arbetslöshetsersättning, fördelat på grund- och inkomstrelaterad ersättning, av det totala antalet inskrivna som är arbetslösa hos Arbetsförmedlingen för respektive år under prognosperioden. Prognosmodell, antaganden och faktorer som påverkar prognosen ska redovisas,

- utfall för andelen av de inskrivna som är arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd som uppbär antingen arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning, eller etableringsersättning,

- utfall och prognos för antalet programdeltagare som inte uppbär aktivitetsstöd fördelat per insats,

- den genomsnittliga bidragsandelen uppdelad på arbetsgivarkategorier per insats under anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. samt genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag för utvecklings- och trygghetsanställningar. Arbetsförmedlingen ska även redovisa uppgift om utfall av antalet personmånader i lönebidrag per månad för innevarande år,

- uppgifter om antalet personer som fått stöd för arbetshjälpmedel, personligt biträde, SIUS och särskilt stöd vid start av näringsverksamhet,

- beräknade skattekrediteringar och antalet anställda per månad för samtliga former av nystartsjobb, genomsnittlig skatteutgift för nystartsjobben, andel med enkel respektive dubbel nedsättning och styckkostnad för respektive grupp, och

- en prognos för yrkesintroduktionsanställningar vad gäller antalet anställda per månad, utgifter för handledarstöd och beräknade skattekrediteringar.

I prognosen som lämnas i januari 2014 ska Arbetsförmedlingen, förutom bilagor till prognosen, endast lämna en redovisning av större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i oktober föregående år.

I prognosen som lämnas i juli 2014 ska beställningsbemyndigandet som bedöms avvika i större omfattning jämfört med budgetunderlaget redovisas.

Ekonomiskt utfall

Arbetsförmedlingen ska månadsvis redovisa utgifter och inkomster vad avser:

- utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Beträffande det under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet uppförda anslaget 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare ska redovisningen särskilja kostnader för arbetsmarknadspolitiska program, övriga insatser, ersättning till etableringslotsar och verksamhet motsvarande etableringslotsar i Arbetsförmedlingens egen regi,

- inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal,

- beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb,

- beslutade belopp om skattekreditering för stöd till yrkesintroduktionsanställningar,

- antalet deltagare i respektive program som inte uppbär aktivitetsstöd, och

- villkor med högst-begränsning.

15. Arbetsmarknadsrapport

Arbetsförmedlingen ska senast den 2 maj 2014 lämna en samlad redovisning och analys av hur myndigheten arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och hur myndigheten fullgör sina uppgifter enligt sin instruktion. I samband med denna ska Arbetsförmedlingen genomföra en jämställdhetsanalys av två relevanta arbetsmarknadspolitiska program.

16. Arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingen ska publicera årsrapporten för 2013 senast den 2 maj 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen2 342 424
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)2 342 424

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser ersättningar enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

2. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut ska denna redovisning ske i sådan tid att den är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12 juli för delårsbokslut respektive den 12 januari för årsbokslut. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av etableringsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om etableringsersättning som Arbetsförmedlingen har fattat. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2013 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12 januari 2014. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som avser räkenskapsåret 2013 och sker fram till och med den 12 januari 2014 ska redovisas mot 2013 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2014/2015.

1:4

Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen1 961 146
ap.1Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)1 961 146

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser ersättning till etableringslotsar och kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Anslagsbeloppet får användas på motsvarande sätt som anges i det under utgiftsområde 14 uppförda anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagsposten 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, villkoren 2, 3 a–f samt h-i, 6, 8 exklusive försöksverksamhet med stöd till bohagstransporter och pendling för ungdomar mellan 20–24 år, 9 och 11.

3. Av anslagsbeloppet får tillfälligt under 2014 högst 25 000 000 kronor användas för verksamhet motsvarande etableringslotsar i Arbetsförmedlingens egen regi. Medlen får endast användas inom geografiska områden där etableringslots, upphandlad enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, saknas.

4. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för
a) grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program,
b) ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m., och
c) ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

5. Anslagsbeloppet får användas för skäliga rese- och flyttkostnader vid anvisning för bosättning enligt förordningen (2010:408) om mottagning för bosättning av vissa nyanlända invandrare för personer som inte vistats vid Migrationsverkets anläggningsboende.

6. Anslagsbeloppet får användas för kostnader för resor som är nödvändiga för att delta i etableringssamtal enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

7. Anslagsbeloppet får användas för kostnader för resor som är nödvändiga för att kunna delta i sfi och samhällsorientering enligt en upprättad etableringsplan enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Kostnader för dagliga resor får ersättas till den del de överstiger 600 kronor per månad eller kostnaden för normal dagpendling på orten.

8. Anslagsbeloppet får användas för ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anordnar arbetsträning för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Ekonomiskt stöd till anordnare av arbetsträning för vissa nyanlända invandrare får lämnas med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för vissa nyanlända som deltar i arbetsträning med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare.

9. Anslagsbeloppet får användas för ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anordnar arbetsträning inom praktiskt basår för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Ekonomiskt stöd till anordnare av arbetsträning inom praktiskt basår får lämnas med högst 200 kronor per anvisningsdag och deltagare. Upphandlad utbildning inom praktiskt basår får uppgå till högst 25 procent av anvisningstiden per deltagare.

10. Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag om högst 40 000 000 kronor lämnas till särskilt anpassade sammanhållna utbildningar på folkhögskolor som anordnas för nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Utbildningarna ska omfatta flera insatser som kombineras med varandra, bl.a. svenska samt orienterande och arbetsförberedande insatser. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd utbildning.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen7 110 650
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)6 433 857
ap.2Nyanländas etablering (ram)676 793

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Anslagsbeloppet får användas för Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader utom för verksamheten med anledning av Arbetsförmedlingens uppdrag enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Anslagsbeloppet får användas för att köpa tjänster från kompletterande aktörer.

ap.2 Nyanländas etablering

Anslagsbeloppet får användas för förvaltningskostnader med anledning av Arbetsförmedlingens uppdrag enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen32 134 598
ap.1Aktivitetsstöd (ram)15 062 913
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)14 899 906
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)2 171 779

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt 2–5 e §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Av anslagsbeloppet får högst 2 750 000 000 kronor användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning för deltagare i program utanför jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar, varav högst 570 000 000 kronor får avse deltagare i arbetsmarknadsutbildning och utbildning av förberedande och orienterande karaktär. 

2. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 400 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

4. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut ska denna redovisning ske i sådan tid att den är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 juli för delårsbokslut respektive den 12 januari för årsbokslut. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om anvisning till program som Arbetsförmedlingen fattat. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2013 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 januari 2014. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som avser räkenskapsåret 2013 och sker fram till och med den 12 januari 2014 ska redovisas mot 2013 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2014/2015.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4. Anslagsbeloppet får användas för återbetalning av ersättningsbelopp för arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten enligt artikel 65 punkterna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

5. Anslagsbeloppet får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512 ) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten. Anslagsposten disponeras för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:976) om statlig ålderspensionsavgift. Av anslagsbeloppet avser 644 938 000 kronor regleringsbelopp för 2011.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen9 171 645
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)9 171 645
ap.9Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden - AstraZeneca (ram)0
ap.10Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden - Saab Automobile AB (ram)0
Disponeras av Statistiska centralbyrån515
ap.2Bidrag till PIAAC (ram)515
Disponeras av Kammarkollegiet52 185
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)52 185

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Högst 400 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

2. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Anslagsbeloppet får enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program användas för:
a) Upphandling av arbetsmarknadsutbildning. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas endast om utbildningen är yrkesinriktad. Arbetsförmedlingen svarar för att, på sätt som myndigheten finner lämpligt, avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen från 2011 (A2011/2830/A) mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd arbetsmarknadsutbildning hos stiftelsen (11 §).
b) Särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet (18 §).
c) Upphandlad bedömning, värdering och dokumentation av en arbetssökandes tidigare förvärvade kunskaper och kompetens (30 §).
d) Fördjupad kartläggning och vägledning (30 §).
e) Aktiviteter inom arbetslivsinriktad rehabilitering (30 §).
f) Upphandling av utbildning av förberedande, orienterande karaktär (30 §).
g) Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag om högst 168 000 000 kronor lämnas till folkhögskoleutbildningar för dels ungdomar, dels deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som fyllt 25 år. Utbildningen ska uppgå till tre månader och kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd utbildning (30 § och 8 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin).
h) Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt (31–32 §§).
i) Yrkeskompetensbedömning (33 a §).
j) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsprövning inom Arbetslivsintroduktion (33 b §).

4. Anslagsbeloppet får enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin användas för:
a) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin (18 §).
b) Ekonomiskt stöd till den som anordnar sysselsättning i sysselsättningsfasen med 225 kronor per anvisningsdag och deltagare under den period sysselsättningen pågår (18 §).
c) Program och insatser inom sysselsättningsfasen enligt villkoren för anslagsposten med högst 146 000 000 kronor. Arbetsförmedlingen ska i årsredovisningen redovisa resultatet av insatserna (7 §).

5. Anslagsbeloppet får enligt förordningen (2007:813) om jobbgarantin för ungdomar användas för:
a) Kurskostnader för utbildningar (8 §).
b) Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner med 150 kronor per anvisningsdag och person för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar inom jobbgaranti för ungdomar som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi (14 a §).

6. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till resor m.m. enligt 15–22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

7. Anslagsbeloppet får användas för försäkringar och ersättningar för skada för deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning och arbetslivsintroduktion enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

8. Anslagsbeloppet får användas för stöd enligt förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag. Av beloppet får högst 11 000 000 kronor användas för försöksverksamheten med att även kunna lämna stöd till bohagstransporter och pendling för ungdomar mellan 20–24 år (se uppdrag 1).

9. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

10. Anslagsbeloppet får användas för särskilt anställningsstöd och anordnarstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd.

11. Anslagsbeloppet får användas för att upphandla tjänster från kompletterande aktörer. Kostnader för den s.k. tjänsten jobbcoachning för deltagare utanför jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar får endast belasta anslagsposten om besluten är fattade under 2013.

12. Anslagsbeloppet får användas för utbildningskostnader inom pilotprojektet med branschanpassad yrkesutbildning för ungdomar i samverkan med industrin i enlighet med regeringsbeslut den 7 februari 2013 och får uppgå till högst 100 årsplatser.

13. Anslagsbeloppet får användas för handledarstöd i samband med yrkesintroduktionsanställning enligt förordningen om stöd till yrkesintroduktion.

ap.2 Bidrag till PIAAC

Anslagsbeloppet får användas för delfinansiering av de nationella kostnaderna för framtagande och spridning av resultat från det av OECD initierade programmet Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC).

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsbeloppet får användas efter särskilt beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2014 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt för under 2013 pågående och avslutade projekt.

ap.9 Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden - AstraZeneca

Anslagsbeloppet får under perioden 20122014 användas för projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden avseende AstraZeneca i Lund, Umeå, Södertälje och Mölndal i enlighet med regeringens beslut A2012/1967/A (delvis), ändrat den 21 mars 2013.

Ej förbrukade medel ska återbetalas senast den 1 september 2014 på inkomsttitel 2800 Övriga inkomster av statliga verksamhet.

ap.10 Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden - Saab Automobile AB

Anslagsbeloppet får under perioden 2012–2014 användas för projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden avseende Saab Automobile AB i enlighet med regeringens beslut A2012/1735/A (delvis) och A2013/426/A.

Ej förbrukade medel ska återbetalas senast den 1 september 2014 på inkomsttitel 2800 Övriga inkomster av statliga verksamhet.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen13 252 591
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)13 252 591

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga enligt nedan:
– bidrag till utvecklingsanställning,
– anordnarbidrag vid utvecklingsanställning,
– bidrag till trygghetsanställning,
– anordnarbidrag vid trygghetsanställning,
– stöd till anställning med lönebidrag och särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
– stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA),
– stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet,
– anordnarbidrag till allmännyttiga organisationer som anställer personer där bidragsnivån uppgår till mer än 80 procent.

2. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga.

3. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

4. Den genomsnittliga bidragsnivån för lönebidrag får inte överstiga 66 procent.

5. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.1117 121Inget0
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.198 057Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1193 0163 %0
ap.220 3043 %0
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1753 146Inget0
ap.2744 995Inget0
ap.30Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.1458 582Inget0
ap.20Inget0
ap.402 7500
ap.90Allt0
ap.100Allt0
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1662 629Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.12 200 0001 800 000400 00002016
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.15 000 0003 800 0001 200 00002016
ap.425 00010 000002015
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.113 000 00010 000 0002 500 000500 0002017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)550 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)300 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-25592 554
2014-02-25592 554
2014-03-25592 554
2014-04-25592 554
2014-05-25592 554
2014-06-25592 554
2014-07-25592 554
2014-08-25592 554
2014-09-25592 554
2014-10-25592 554
2014-11-25592 554
2014-12-25592 556
Summa7 110 650
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF
1:1 ap.2Nyanländas etablering

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport5 145-98630 48829 8156734 832
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd för nystartsjobb i form av skattenedsättningar redovisas mot inkomsttitel 9728, Nystartsjobb.

3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 9711, Anställningsstöd.

4. Rättelse i form av återkrav för beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar i form av skattenedsättningar redovisas mot inkomsttitel 9731.

5. Arbetsförmedlingen får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering för nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

6. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel avseende programperioden 2000–2006 redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal.

7. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

8. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.

På regeringens vägnar
Elisabeth Svantesson
Henrik Jonsson
Kopia till

Statsrådsberedningen
Justitidepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KSÄ KLS
Utbildningsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Försäkringskassan
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Statistiska centralbyrån
Sveriges Kommuner och Landsting
Arbetslöshetskassornas Samorganisation

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 14, 2013-12-19

Diarienummerförteckning

A2013/4855/A
A2013/4846/SV (delvis)
A2013/781/A
A2013/885/A
A2013/928/A
A2013/1750/A
A2013/1801/IU
A2013/2932/A