Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2013-11-21
U2013/6847/JÄM
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:1 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet94 039
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)94 039
Disponeras av Ungdomsstyrelsen36 550
ap.9Jämställdhetsprojekt (ram)9 000
ap.11Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till US (ram)27 550
Disponeras av Socialstyrelsen32 300
ap.8Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS (ram)32 300
Disponeras av Rikspolisstyrelsen5 000
ap.7Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till RPS (ram)5 000
Disponeras av Statens kulturråd1 000
ap.15Särsk jämställdåtg - del till KUR (ram)1 000
Disponeras av Uppsala universitet3 200
ap.19Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Uppsala universitet (ram)3 200
Disponeras av Brottsoffermyndigheten13 000
ap.16Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Brottsoffermyndigheten (ram)13 000
Disponeras av Statens folkhälsoinstitut500
ap.21Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Folkhälsoinstitutet (ram)500
Disponeras av Svenska institutet2 000
ap.24Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Svenska institutet (ram)2 000
Disponeras av Boverket0
ap.22Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Boverket (ram)0
Disponeras av Statens skolverk18 750
ap.23Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Skolverket (ram)18 750
Disponeras av Brottsförebyggande rådet400
ap.3Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Brå (ram)400
Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering5 000
ap.5Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SBU (ram)5 000
Disponeras av Arbetsmiljöverket7 500
ap.2Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV (ram)7 500
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet7 000
ap.10Särskilda jämställdhetsåtgärder - RK:s disp. Arbetsmarknadsdepartementet (ram)7 000
Disponeras av Verket för innovationssystem12 000
ap.4Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Vinnova (ram)12 000
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen1 000
ap.29Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till DO (ram)1 000

Villkor för anslag 3:1

ap.2 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV

Från anslagsposten får högst användas

- 7 500 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut den 12 maj 2011 (A2011/2209/ARM) för att utveckla och genomföra särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö. Uppdraget löper till och med 2014 och omfattar totalt 20 500 000 kronor. För 2014 beräknas 4 000 000 kronor. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015.

ap.3 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Brå

Från anslagsposten får högst användas

- 300 000 kronor för uppdrag att utvärdera verksamheten vid Projekt Karin i Malmö i enlighet med regeringsbeslut den 1 december 2011 (Ju2011/8444/KRIM). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2013,

- 100 000 kronor för uppdrag att genomföra en kartläggning av polisanmälda hot och kränkningar som sker via internet i enlighet med regeringsbeslut den 14 november 2013 (Ju2013/7101/KRIM). För 2014 beräknas högst 1 000 000 kronor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 2 februari 2015.

ap.4 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Vinnova

Från anslagsposten får högst användas

- 12 000 000 kronor för uppdrag att i samråd med Vetenskapsrådet fördela medel för forskning som är av hög vetenskapliga kvalitet inom olika vetenskapliga discipliner och som bedöms bidra till utveckling och framsteg för praktiskt jämställdhetsarbete inom universitet och högskola, näringsliv och offentlig sektor. För 2014 beräknas högst 20 000 000 kronor. Fördelningen av utbetalda medel ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2016.

ap.5 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SBU

Från anslagsposten får högst användas

- 5 000 000 kronor för fortsatt uppdrag att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. Därvid ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas enligt uppdrag i SBU:s regleringsbrev för 2013. 

ap.7 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till RPS

Från anslagsposten får högst användas

- 3 000 000 kronor för uppdrag att genomföra en informationskampanj avseende brott i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringsbeslut den 22 september 2011 (Ju2011/6520/PO). Uppdraget ska med ändring av tidigare beslut redovisas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2014,

- 2 000 000 kronor för förlängning av uppdrag att genomföra en informationskampanj avseende brott i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringsbeslut den 6 september 2013 (Ju2013/5789/PO). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2014.

ap.8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS

Från anslagsposten får högst användas

- 500 000 kronor för uppdrag att öka kunskapen om kvinnlig könsstympning med fokus på hälso- och sjukvården i enlighet med regeringsbeslut den 6 september 2013 (S2013/6130/FS, delvis). Uppdraget löper till och med 2014 och för 2014 beräknas högst 1 500 000 kronor. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2015 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet). I slutrapporten ska även ingå en ekonomisk redovisning,

- 5 000 000 kronor för utveckling av metoder och vägledning för arbetet med personer som utövar våld mot närstående i enlighet med regeringsbeslut den 26 april 2012 (S2012/3248/FST). Uppdraget löper till och med 2014. För 2014 beräknas högst 5 000 000 kronor. En delrapport ska lämnas senast den 20 september 2013 och uppdraget ska slutredovisas senast den 27 mars 2015 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet),

- 2 500 000 kronor för att ta fram en nationell vägledning för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i syfte att förstärka möjligheterna att upptäcka våldsutsatthet i enlighet med regeringsbeslut den 31 maj 2012 (S2012/2166/FS). Uppdraget löper till och med 2014. För 2014 beräknas högst 250 000 kronor. En delrapport ska lämnas senast den 15 september 2013 och uppdraget ska slutredovisas senast den 15 april 2014 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet),

- 4 000 000 kronor för att utveckla bedömningsintrument och stödinsatser för personer utsatta för våld av närstående i enlighet med regeringsbeslut den 14 juni 2012 (S2012/4385/FST).Uppdraget löper till och med 2014. För 2014 beräknas högst 5 000 000 kronor. En delrapport ska lämnas senast den 20 september 2013 och slutrapport ska lämnas senast den 1 juni 2015 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet), 

- 8 000 000 kronor för fortsatt utveckling av socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld. Delredovisning ska ske den 1 februari 2013. Uppdraget ska slutredovisas den 1 februari 2014 enligt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011,

- 2 000 000 kronor till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck som utsatts för våld i en nära relation. Uppdraget, som gavs i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011, förlängs och löper till och med 2014. Användningen av medlen ska redovisas årligen den 30 juni. En slutredovisning ska ske senast den 30 juni 2015 enligt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011,

- 10 000 000 kronor för att fördela medel enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor. Uppdraget, som gavs i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011, förlängs och löper till och med 2014. För 2014 har 10 000 000 kronor beräknats för statsbidraget. Användningen av medlen ska redovisas årligen i samband med att ordinarie statsbidrag redovisas. En slutredovisning ska ske senast den 30 juni 2015 enligt uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011,

- 300 000 kronor för uppdrag att göra en samlad bild av insatsen skyddat boende för hotade personer samt att ta fram ett vägledande material för berörda grupper i enlighet med regeringsbeslut den 13 oktober 2011 (S2011/8989/FST). Uppdraget ska i enlighet med regeringsbeslut den 13 september 2012 (S2011/8989/FST) och med ändring av regeringsbeslut den 13 oktober 2011 (S2011/8989/FST) slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 2 september 2013.  

ap.9 Jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Ungdomsstyrelsen för nya åtaganden. 

ap.10 Särskilda jämställdhetsåtgärder - RK:s disp. Arbetsmarknadsdepartementet

Från anslagsposten får högst användas

- 7 000 000 kronor för kostnader avseende Delegation för jämställdhet i arbetslivet (dir. 2011:80) i enlighet med regeringsbeslut den 6 oktober 2011 (A2011/3538/ARM). Delegationen ska bl.a. sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet liksom om de förhållanden som är grunden för dessa skillnader. För 2014 beräknas högst 6 000 000 kronor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 24 oktober 2014.

ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till US

Från anslagsposten får högst användas

- 250 000 kronor för uppdrag att analysera och följa upp projekt som finansieras med bidrag enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt och redovisats till myndigheten. Uppföljningen ska även innehålla ett förslag till mall för framtida resultatredovisningar av jämställdhetsprojekt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2014,

- 2 000 000 kronor för uppdrag att genomföra insatser mot kränkningar, trakasserier och hot via internet och andra interaktiva medier i enlighet med regeringsbeslut den 25 juli 2013 (U2013/4492/UC). För 2014 beräknas högst 2 000 000 kronor. Uppdraget ska redovisas senast den 18 mars 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 300 000 kronor för uppdrag att förebygga sexuell exploatering av ungdomar via internet och andra interaktiva medier genom att ta fram särskild säkerhetsinformation i enlighet med regeringsbeslut den 7 juni 2012 (U2012/3355/UC). Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2014 till Regeringskansliet(Utbildningsdepartementet),

- 5 000 000 kronor för uppdrag att ta fram kunskapsstöd som är inriktat på attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld i enlighet med regeringsbeslut den 31 mars 2011 (U2011/2232/UC). Uppdraget löper till och med 2014 och för 2014 beräknas högst 5 000 000 kronor. Uppdraget ska slutredovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 december 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 5 000 000 kronor för att genomföra utbildningsinsatser i syfte att förebygga att ungdomar blir utsatta för sexuell exploatering via internet och andra interaktiva medier enligt uppdrag i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2013. Uppdraget ska slutredovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 15 februari 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 3 000 000 kronor för att fördela bidrag för jämställdhetsarbetet till de nationella minoriteternas organisationer i enlighet med regeringsbeslut den 7 juli 2011 (A2011/2968/DISK). Uppdraget löper till och med 2014 och för 2014 beräknas högst 3 000 000 kronor. Uppdraget ska slutredovisas, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet),

- 4 000 000 kronor för att genomföra utbildningsinsatser för personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga i syfte att öka deras kompetens att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbt-personer enligt uppdrag i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2011. Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 7 000 000 kronor för att utlysa och fördela medel till ideella organisationer som vill arbeta med engagemangsguider enligt uppdrag i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2010. Av medlen får högst 500 000 kronor användas för myndighetens administrativa kostnader och högst 500 000 kronor användas för en utvärdering. Ungdomsstyrelsen ska senast den 2 april 2014 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa vilka som under 2013 fått bidrag och med vilka belopp. Utvärderingen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 september 2014,

- 1 000 000 kronor för uppdrag att utifrån ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv kartlägga föreningslivets arbete för att förebygga och förhindra sexuella övergrepp mot barn och unga i enlighet med regeringsbeslut den 10 januari 2013 (U2013/106/UC). Uppdraget löper till och med 2014 och för 2014 beräknas högst 1 000 000 kronor. Ungdomsstyrelsen ska senast den 6 december 2013 lämna en lägesrapport om uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Uppdraget ska slutrapporteras, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 2 februari 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer enligt regeringens beslut. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheterna. Vidare bör utbetalningarna av medlen ske i förväg och i nära anslutning till den slutliga användningen. 

Kammarkollegiet får efter rekvisition engångsvis utbetala högst

- 300 000 kronor till Kriminalvården för uppdrag att förstärka insatser för kvinnor dömda för våldsbrott i enlighet med regeringsbeslut den 31 oktober 2013 (Ju2013/7450/KRIM). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 november 2013. Medel som inte har använts ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2014,

- 500 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län för uppdrag att ta fram ett vägledande material för verksamheter och myndigheter i arbetet med att förebygga könsstympning i enlighet med regeringsbeslut den 6 september 2013 (U2013/5292/JÄM). Uppdraget löper under 2013 och 2014 och beräknas omfatta totalt högst 1 500 000 kronor. Medlen för 2013 ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 november 2013 och medlen för 2014 senast den 1 april 2014. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 1 april året efter det år medlen har rekvirerats. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 januari 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet). I slutrapporten ska även en ekonomisk redovisning ingå,

- 1 000 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län för uppdrag att utveckla det kompetensteam som finns kopplat till uppdraget om stöd till och rehabilitering av unga som har placerats i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) på grund av att de riskerar att bli, eller har blivit, gifta mot sin vilja eller utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringsbeslut den 28 juli 2011 (U2011/4322/JÄM). För 2014 beräknas högst 3 000 000 kronor. Kompetensteamet ska fungera som ett nationellt kompetensteam för att samordna och stödja arbetet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap, liksom mot hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetensteamet ska även kunna bistå övriga berörda myndigheter och organisationer med kunskap och kompetens på området samt verka för att befintliga nationella riktlinjer beaktas på regional och lokal nivå. Uppdraget (U2011/4322/JÄM) förlängs till och med den 31 december 2014. Medlen för 2013 respektive 2014 ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 29 november 2013 respektive den 1 oktober 2014. Medel för 2013 som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014 och medel avseende 2014 som inte har förbrukats ska återbetalas senast den 31 mars 2015. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) inkomma med en delredovisning av den vägledning som ska utvecklas inom uppdraget senast den 28 februari 2014. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska senast den 13 februari 2015 lämna en slutrapport där utvecklingen av myndighetssamverkan och eventuella förslag till åtgärder redovisas, inklusive en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 1 400 000 kronor till Länsstyrelsen i Gotlands län för uppdrag att genomföra en utvecklingssatsning för att stärka länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering i enlighet med regeringsbeslut den 25 april 2013 (U2013/2724/JÄM). För 2014 beräknas högst 3 100 000 kronor. Medlen för 2013 ska, med ändring av tidigare regeringsbeslut, rekvireras från Kammarkollegiet senast den 29 november 2013. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 mars 2015,

- 1 000 000 kronor till Folkbildningsrådet för fördelning av medel till folkhögskolor och studieförbund i syfte att förbättra romska kvinnors möjligheter till egen försörjning eller vidarutbildning i enlighet med regeringsbeslut den 6 september 2013 (A2013/3282/DISK). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 29 november 2013. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 15 april 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2014. Av redovisningen ska framgå hur medlen har använts,

- 500 000 kronor till Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter för uppdrag att tillhandahålla de webbutbildningar som som har tagits fram av dåvarande Kompetensrådet för utveckling i staten, KRUS, i enlighet med regeringsbeslut den 4 november 2010 (IJ2010/1873/JÄM) och regeringsbeslut den 10 mars 2011 (S2011/2825/ESA). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 september 2013. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 november 2013. Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter ska lämna en ekonomisk redovisning senast den 15 december 2013 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 1 300 000 kronor till Göteborgs universitet för uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter i enlighet med regeringens beslut den 24 januari 2013 (U2013/377/JÄM). Uppdraget löper till och med 2014 och för 2014 beräknas, med ändring av regeringsbeslut den 24 januari 2013 (U2013/377/JÄM), högst   4 300 000 kronor, varav högst 2 000 000 kronor beräknas för utveckling av den nationella portalen för jämställdhetsintegrering Jämställ.nu. Medlen för 2013 ska Göteborgs universitet rekvirera från Kammarkollegiet senast den 30 april 2013. Medel för 2013 som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 februari 2014. Göteborgs universitet ska lämna en lägesrapport senast den 15 februari 2014 och en slutrapport, inklusive en ekonomisk redovisning, senast den 31 mars 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 24 000 000 kronor till Sveriges Kommuner och Landsting för fortsatt stöd till programmet Hållbar Jämställdhet i enlighet med regeringens beslut den 11 november 2010 (IJ2010/941/JÄM).  Medlen för 2013 ska rekvireras senast den 15 mars 2013. Medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014,

- 650 000 kronor till Statistiska centralbyrån för att initiera utveckling av nya insamlingsmetoder som kan skapa bättre förutsättningar för genomförandet av framtida tidsanvändningsundersökningar i fråga om kvinnors och mäns tidsanvändning i enlighet med regeringsbeslut den 27 september 2012 (U2012/5006/JÄM). Uppdraget löper till och med 2014 och för 2014 beräknas högst 650 000 kronor. Medlen för 2013 och 2014 ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 mars 2013 respektive 1 mars 2014. Medel som inte använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 januari 2015. Statistiska centralbyrån ska löpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om uppdragets genomförande. Uppdraget slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2014,

- 185 000 kronor till Statistiska centralbyrån för att genomföra en kvantitativ uppföljning av arbetet med strategin för jämställhdetsintegrering i Regeringskansliet(U2012/1388/JÄM) under 2013. Uppföljningen ska göras utifrån de indikatorer som är kopplade till strategin. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 november 2013. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 30 april 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2014,

- 180 000 kronor till Statistiska centralbyrån för uppdrag att genomföra en kvantitativ uppföljning av Strategi för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet (U2012/1388/JÄM) avseende år 2012. Uppföljningen ska göras av de indikatorer som är kopplade till strategin och som har föreslagits av Statistiska centralbyrån. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013. Medel som inte använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 15 augusti 2013. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 maj 2013,

- 350 000 kronor till Statistiska centralbyrån för uppdrag att göra en studie om kvinnor på ledande befattningar. Syftet är att fördjupa kunskapen om bakomliggande faktorer, attityder, värderingar m.m. som kan styra utvecklingen. Till grund för studien ligger två tidigare genomförda undersökningar, 1993 och 2003. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013. Medel som inte använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 december 2013. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2013,

- 500 000 kronor till Myndigheten för kulturanalys för att göra en utvärdering av de särskilda jämställdhetssatsningarna som regeringen har fattat beslut om på kulturområdet under perioden 2011–2014 i enlighet med regeringsbeslut den 3 oktober 2013 (Ku2013/1967/KO). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 november 2013. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2014. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2014,

- 500 000 kronor till Statens medieråd för uppdrag att göra en studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på internet ur ett jämställdhetsperspektiv i enlighet med regeringsbeslut den 4 oktober 2012 (Ku2012/1512/MFI). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 november 2013. Medel som inte använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 december 2013. Uppdraget ska redovisas i en rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 10 december 2013. Redovisningen ska även innehålla en redovisning av hur medlen har använts,

- 2 000 000 kronor till Statens Musikverk för att stödja och stimulera ett strategiskt och långsiktigt arbete för ett mer jämställt musikliv i enlighet med regeringens beslut den 26 maj 2011 (Ku2011/1026/KV). Uppdraget löper till och med 2014 och för 2014 beräknas högst 2 000 000 kronor. Medlen för 2013 ska rekvireras senast den 1 juli 2013 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Statens Musikverk ska i samband med den årliga årsredovisningen lämna en redovisning av medlens användning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och med kopia till Utbildningsdepartementet), 

- 1 800 000 kronor till Stiftelsen Svenska Filminstitutet för att utveckla en fortsatt satsning på unga kvinnors filmskapande i enlighet med regeringsbeslut den 10 mars 2011 (Ku2011/558/MFI). Uppdraget löper till och med 2014 och för 2014 beräknas högst 1 800 000 kronor. Medlen för 2013 ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 maj 2013. Medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Stiftelsen Svenska Filminstitutet ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) lämna en redovisning av bidragets användning i samband med den årliga resultatredovisningen,   

- 1 200 000 kronor till sekretariatet för Östersjöstaternas råd för finansiering av tjänsten som "Senior Advisor" för Aktionsgruppen mot människohandel i enlighet med regeringsbeslut den 16 december 2010 (UDF2010/69748/EC). Medlen ska rekvireras senast den 31 januari 2012 och de medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 april 2013, 

- 10 000 000 kronor till länsstyrelserna för att inom sitt ansvarsområde stödja samordningen i länen av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget lämnades 2011 och löper till 2014. För 2014 beräknas högst 10 000 000 kronor. Medlen för 2013 ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 oktober 2013. Medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2015,

- 30 000 000 kronor till länsstyrelserna för uppdraget att främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Länsstyrelsen i Östergötlands län ansvarar för att samordna redovisningen av uppdraget. Uppdraget lämnades 2011 och löper till 2014. För 2014 beräknas högst 30 000 000 kronor. Medlen för 2013 ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 oktober 2013. Medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2015,

- 4 000 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län för uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hederrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7068/UC). För 2014 beräknas högst 4 000 000 kronor. Uppdraget löper till och med 2014. Medlen för 2013 ska Länsstyrelsen i Östergötlands län rekvirera från Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2013. Medel för 2013 som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska senast den 13 februari 2015 lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),   

- 3 800 000 kronor till Länsstyrelsen i Östergötlands län att utveckla och sprida den vägledning som länsstyrelserna har tagit fram för stöd till och rehabilitering av unga som har placerats i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) på grund av att de riskerar att bli, eller har blivit, gifta mot sin vilja eller utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i enlighet med regeringsbeslut den 28 juli 2011 (U2011/4322/JÄM). Uppdraget ska genomföras i minst sex kommuner. För 2013 får Länsstyrelsen i Östergötlands län rekvirera högst 3 800 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2013. Medel för 2013 som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska senast senast den 28 februari 2014 lämna en slutrapport, inklusive en ekonomisk redovisning, till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 350 000 kronor till Länsstyrelsen i Stockholms län för uppdrag angående nationellt resursstöd för bemötande av romska kvinnor utsatta för våld i nära relation i enlighet med regeringsbeslut den 23 maj 2013 (A2011/1623/DISK). Uppdraget löper till och med 2014. För 2014 beräknas 250 000 kronor. Länsstyrelsen i Stockholms län ska senast den 1 november 2013 rekvirera medlen från Kammarkollegiet. Medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 april 2014. Länsstyrelsen ska redovisa uppdraget i en rapport till Arbetsmarknadsdepartementet (med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2015,

- 750 000 kronor till Länsstyrelsen i Stockholms län för uppdrag angående telefonrådgivning om hälsa för romska flickor och kvinnor i enlighet med regeringsbeslut den 19 juli 2012 (A2012/2264/DISK). Uppdraget löper till och med 2014. För 2014 beräknas 1 000 000 kronor. Länsstyrelsen i Stockholms län ska senast den 1 mars 2013 och den 1 mars 2014 lämna delrapporter om uppdragets genomförande samt senast den 1 mars 2015 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet). Länsstyrelsen i Stockholms län ska senast den 1 november 2013 rekvirera medlen från Kammarkollegiet. Medel som inte har förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2015, 

- 6 500 000 kronor till Länsstyrelsen i Stockholms län för att fortsätta sitt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetår 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Arbetet omfattar bland annat nationell samordning, stärkt samverkan, operativt metodstöd, arbete med tryggt återvändande och stödprogram för rehabilitering för personer som har utsatts för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget lämnades 2011 och löper till 2014. För 2014 beräknas 6 500 000 kronor. Medel för 2013 ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 oktober 2013. Uppdragets genomförande och kostnader under 2013 ska redovisas i en särskild rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2013. De medel som inte förbrukats för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2014,

- 350 000 kronor till Länsstyrelsen i Stockholms län för uppdrag att genomföra ett arbete för fördjupad kunskap om frågor som är relevanta för jämställdhet mellan romska kvinnor och män samt flickor och pojkar i enlighet med regeringsbeslut den 7 november 2013 (A2013/4258/DISK). Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 29 november 2013. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. För 2014 beräknas högst 500 000 kronor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015. I rapporten ska även ingå en ekonomisk redovisning, 

- 2 000 000 kronor till Karolinska universitetssjukhuset avseende utvecklingsmedel för att motverka sexuellt våld i enlighet med regeringens beslut den 26 maj 2011 (U2011/2248/JÄM). Uppdraget löper till och med 2014. För 2014 beräknas högst 2 000 000 kronor. Medlen för 2013 ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2013. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014,Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2014,

- 2 500 000 kronor till Sveriges Kvinnolobby avseende bidrag för genomförandet av konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 i enlighet med regeringsbeslut den 15 november 2012 (U2012/5557/JÄM). Uppdraget löper till och med 2014 och för 2014 beräknas högst 6 500 000 kronor. Medel för 2013 ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 1 mars 2013. Medel som inte använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 januari 2014. Sveriges Kvinnolobby ska lämna en rapport från och konferensen och en redovisning av hur medlen har använts till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 augusti 2014.

ap.15 Särsk jämställdåtg - del till KUR

Från anslagsposten får högst användas

- 1 000 000 kronor för uppdrag att genomföra läsfrämjande verksamhet för pojkar och flickor i samarbete med idrottsrörelsen i enlighet med regeringsbeslut den 13 juni 2013 (Ku2013/1293/KO). Uppdraget löper till och med 2014 och för 2014 beräknas högst 2 000 000 kronor. Statens kulturråd ska lämna en slutrapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015.

ap.16 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Brottsoffermyndigheten

Från anslagsposten får högst användas

- 1 000 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut den 22 december 2011 (Ju2011/9162/KRIM) för att genomföra utbildningsinsatser för att i högre grad synliggöra barn som bevittnat våld och andra övergrepp i nära relationer. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 december 2013, 

- 2 000 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut den 12 maj 2011 (Ju2011/3982/KRIM) för att vidareutveckla och genomföra ett utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i samband med polisanmälan, förundersökning och rättegång. Uppdraget löper till och med 2014. För 2014 beräknas högst 1 000 000 kronor. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2014, 

- 10 000 000 kronor för uppdrag att fördela medel till forskning m.m. för att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld och andra sexuella övergrepp, i enlighet med regeringsbeslut den 16 juni 2011 (Ju2011/4765/KRIM). Uppdraget löper till och med 2014 och för 2014 beräknas högst 10 000 000 kronor. Delredovisning ska lämnas senast den 15 december 2013. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 december 2014. Redovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet). 

ap.19 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Uppsala universitet

Från anslagsposten får högst användas

- 3 000 000 kronor för uppdrag, avseende verksamheten vid Nationellt centrum för kvinnorfrid, att utveckla den nationella stödtelefonen, Kvinnofridslinjen. Uppdraget ska syfta till att kvalitetssäkra det stöd som kvinnofridslinjen ger till de våldsutsatta och till att nå ut till fler av dem som utsätts för hot, våld och/eller sexuella övergrepp. Uppdraget löper till och med 2014 och för 2014 beräknas högst 3 000 000 kronor. Uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska slutredovisas senast den 1 april 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 200 000 kronor för uppdrag, när det gäller verksamheten vid Nationellt centrum för kvinnofrid, att följa upp och utvärdera utbildningsinsatser som har genomförts inom ramen för regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (skr. 2007/08:39) och regeringens handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (skr. 2009/10:229) i enlighet med regeringsbeslut den 13 oktober 2011 (U2011/5671/JÄM). Uppdraget ska med ändring av regeringens tidigare beslut slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2013.

ap.21 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Folkhälsoinstitutet

- 500 000 kronor för en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors livssituation och hälsa i enlighet med regeringsbeslut den 28 juni 2012 (A2012/2102/DISK). Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2014 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet).

ap.22 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Boverket

Från anslagsposten får högst användas

- 2 000 000 kronor för uppdrag att i samverkan med länsstyrelserna utvärdera och sammanställa erfarenheterna av ett urval av olika projekt som beviljats stöd i syftet att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. I uppdraget ingår också att redovisa hur vunna erfarenheter kan integreras i samhällsplanering och bebyggelseutvecklingen. Uppdraget lämnades 2011 och löper till och med 2012 och omfattar totalt 4 000 000 kronor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 15 februari 2013.

ap.23 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Skolverket

Från anslagsposten får högst användas

- 16 500 000 kronor för att genomföra jämställdhetsinsatser inom skolväsendet i enlighet med regeringsbeslut den 15 december 2011 (U2011/7067/S) och regeringsbeslut den 26 juli 2012 (U2012/3983/S). Uppdraget ska genomföras under perioden 2012-2014. För 2014 beräknas högst 16 500 000 kronor. Uppdraget ska årligen redovisas i årsredovisningen och slutredovisas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet),

- 2 000 000 kronor för uppdrag om en fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena i enlighet med regeringsbeslut den 29 augusti 2013 (U2013/5045/S). Uppdraget är en komplettering till de uppdrag som regeringen gav Statens skolverk i december 2010 och i november 2012 om en informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena (U2010/7661/S, U2012/6128/S). Uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisning för 2013,

- 250 000 kronor för uppdrag att genomföra en samlad insats i syfte att öka antalet och andelen män som arbetar som förskollärare och barnskötare i förskolan i enlighet med regeringsbeslut den 29 augusti 2013 (U2013/5044/S). För 2014 beräknas högst 1 500 000 kronor. Uppdraget är en komplettering till det uppdrag som regeringen gav till Statens skolverk i december 2011 (U2011/7067/S). Uppdraget ska årligen redovisas i myndighetens årsredovisning och slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015.

ap.24 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Svenska institutet

Från anslagsposten får högst användas

- 2 000 000 kronor för fortsatt uppdrag att genomföra besöksprogram för utländska nyckelaktörer som vill studera Sveriges arbete med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Inom ramen för uppdraget kan vissa informationsinsatser i utlandet också genomföras. Arbetet ska primärt inriktas på länder i Europa enligt uppdrag i Svenska institutets regleringsbrev för 2013. Uppdraget ska redovisas i en särskild rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2014.

 

 

 

 

Villkor för samtliga myndigheter angående utgiftsprognoser

Samtliga myndigheter ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande  till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Prognoserna lämnas senast:

den 16 januari,

den 20 februari,

den 2 maj,

den 29 juli, och

den 25 oktober.

ap.29 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till DO

Från anslagsposten får högst användas

- 1 000 000 kronor för uppdrag att utöka tillsyns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen i enlighet med regeringsbeslut den 14 februari 2013 (A/697/DISK). Uppdraget löper till och med 2014. För 2014 beräknas högst 8 000 000 kronor. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2015.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.1002 1200
ap.110Inget0
ap.1201 4000
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.190Inget0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
ap.290Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.12239 000239 000

Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Henry Nyberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/KRIM
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen/arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Brottsförebyggande rådet
Kriminalvården
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Östergötlands län