Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2013-12-12
N2013/5701/FIN
N2013/5656/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Kammarkollegiet
Box 2218 103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2014.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:13

Bidrag till terminologisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 297
ap.3TNC (ram)4 297

Villkor för anslag 1:13

ap.3 TNC

Medel från anslagsposten ska av Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition till AB Terminologicentrum TNC för bidrag till finansieringen av bolagets verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annie Lööf
Per Stagnell
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket