Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:17

2013-12-19
UF2013/75605/UD/PLAN (delvis)
UF2013/77720/UD/USTYR (delvis)
UF2013/78285/UD/USTYR
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslagen 1:11 (utg.omr. 05), 1:1 och 1:6 (utg.omr. 07)
Riksdagen har beslutat om anslagen 1:11, 1:1 och 1:6 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 5, bet. 2013/14:UU1, rskr. 2013/14:96, prop. 2013/14:1 utg.omr. 7, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag. Anslag 1:6 ersätter anslag 99:1 (2013).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 400
ap.7Samarbete inom Östersjöregionen -del till Kammarkollegiet (ram)4 400

Villkor för anslag 1:11

ap.7 Samarbete inom Östersjöregionen -del till Kammarkollegiet

Medlen utbetalas efter beslut av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Medlen avser insatser i eller i nära anslutning till Östersjöområdet bl.a. insatser inom ramen för Östersjöstaternas råd, Barentssamarbetet, Arktiska rådet och Nordliga dimensionen.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet34 000
ap.18Swedpartnership: Stöd till små och medelstora företag (ram)30 000
ap.19Swedpartnership: Administrationskostnader (ram)4 000

Villkor för anslag 1:1

ap.18 Swedpartnership: Stöd till små och medelstora företag

De anslagna medlen får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Swedfund efter att Swedfund har fattat beslut om stöd. Eventuella outnyttjade medel ska återbetalas från Swedfund till Kammarkollegiet.

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

ap.19 Swedpartnership: Administrationskostnader

De anslagna medlen får användas för Swedfunds administrationskostnader för hanteringen av stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer i enlighet med förordningen.

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen till Swedfund. Medlen ska betalas ut kvartalsvis.

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.5Avvecklingskostnader (ram)0

Villkor för anslag 1:6

ap.5 Avvecklingskostnader

Från och med den 1 januari 2014 övertar Kammarkollegiet ansvaret för Avvecklingsmyndigheten för Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges m.m. kvarvarande skulder och tillgångar till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen om (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Även ansvaret för vissa administrativa avvecklingsfrågor som exempelvis kvarvarande fakturahantering förs över till Kammarkollegiet.

Anslagsposten får även användas för upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. härrörande från Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1803 %0
ap.1903 %0
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd
ap.502500
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd
99:1 ap.11:6 ap.5250
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.71 5001 050002015
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Hillevi Engström
Sofia Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningens internrevision
Utrikesdepartementet EKO, IH, PLAN, RS
Socialdepartementet ESA, SFÖ
Finansdepartementet BA, KSÄ
Näringsdepartementet ENT
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Swedfund International AB
Sveriges export- och investeringsråd
Statens tjänstepensionsverk
Avvecklingsmyndigheten för Myndigheten för utländska investeringar i Sverige m.m. (UD2012:2)