Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I18

2013-12-19
A2013/4859/A
A2013/4846/SV(delvis)
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
11484 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. gällande kulturarvslyftet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 14, bet. 2013/14:AU2, rskr. 2013/14:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag när det gäller kulturarvslyftet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet73 800
ap.2Kulturarvslyftet (ram)73 800

Villkor för anslag 1:4

ap.2 Kulturarvslyftet

Riksantikvarieämbetet får använda högst 72 000 000 kronor för bidrag enligt förordningen (2011:1560) om statsbidrag till kostnader för verksamheten kulturarvslyftet. Av dessa medel får högst 5 000 000 kronor användas till projekt inom kulturarvslyftet som anordnas av Riksantikvarieämbetet. Därutöver får Riksantikvarieämbetet använda högst 1 800 000 kronor för administration av kulturarvslyftet. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Elisabeth Svantesson
Ricky Ifwarsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Kulturdepartementet/KA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksdagens kulturutskott
Försäkringskassan
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret