Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2013-12-19
S2013/9047/SAM (delvis)
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Box 5650
114 86 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk utvärderings verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/2014:1, utg.omr. 9, bet. 2013/2014: SoU1, rskr. 2013/2014: 125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens beredning för medicinsk utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2014 inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör Statens beredning för medicinsk utvärdering: 

  • Fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård
  • Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
  • Kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården
  • Utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg
  • Nationella läkemedelsstrategin
  • En sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Statens beredning för medicinsk utvärdering ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 16 januari,

den 21 februari,

den 5 maj,

den 28 juli,

den 27 oktober.

3

Uppdrag

1. Upplysningstjänst för vården 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska fortsätta att bedriva en upplysningstjänst under 2014 dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av det vetenskapliga underlaget inom området. SBU får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 21 Upplysningstjänst för vården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2015. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2014 för SBU och det diarienummer som detta beslut har.

2. Internationella kunskapsöversikter och medicinska utvärderingar

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter och medicinska utvärderingar för 2014. SBU får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2015. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2014 för SBU och det diarienummer som detta beslut har.

3. Utveckling av Health Technology Assessment

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska fortsätta arbetet med att utveckla och stärka Health Technology Assessment-nätverket (HTA) vad gäller stöd och samarbetsformer samt främja medverkan bland landstingen. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2015. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2014 för SBU och det diarienummer som detta beslut har.

4. Behandlingsmetoder för icke-specifik smärta - insats inom ramen för satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska, inom ramen för satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, utvärdera det vetenskapliga stödet för behandlingsmetoder som kan förmedlas av sjukgymnast för icke-specifik smärta för att förebygga långvariga smärttillstånd. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 650 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 1 februari 2015 och slutredovisas senast den 1 februari 2016. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2014 för SBU och det diarienummer som detta beslut har.

5. Rehabiliteringsstöd för tidig utskrivning av äldre patienter efter stroke

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska ta fram systematiska kunskapsöversikter kring rehabiliteringsstöd för tidig utskrivning av äldre patienter efter stroke. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 700 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 20 Sammanhållen vård och omsorg om äldre. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2015. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2014 för SBU och det diarienummer som detta beslut har.

6. Interdisciplinära team avseende rehabilitering av äldre efter höftfraktur

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) ska ta fram systematiska kunskapsöversikter kring rehabiliteringsprogram baserade på interdisciplinära team när det gäller rehabilitering av äldre patienter efter höftfraktur. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 700 000 kronor under 2014. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 20 Sammanhållen vård och omsorg om äldre. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2015. Rekvisitionen och redovisningarna ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2014 för SBU och det diarienummer som detta beslut har.

 

 

 

 

 

 

Tidigare givna, pågående uppdrag

Arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) fick den 22 december 2010 i uppdrag att systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom (dnr IJ2010/2268/JÄM). I uppdraget ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2014 samt slutredovisas senast den 15 mars 2015. 

Kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) fick den 25 april 2013 i uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa (dnr S2013/1667/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2015.

Behandlingsmetoder för personer med depressionstillstånd som tillhör gruppen mest sjuka äldre

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) fick den 18 december 2012 i uppdrag att utvärdera effekten av olika behandlingsmetoder för de personer med depressionstillstånd som tillhör gruppen mest sjuka äldre (dnr S2012/8855/SAM Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk utvärdering58 091
ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering (ram)52 850
ap.2Otillräckligt utvärderade metoder (ram)5 241

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Otillräckligt utvärderade metoder

Medlen disponeras av SBU för drift av ett sekretariat med uppgift och syfte att identifiera behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk utvärdering
ap.11 5863 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-254 841
2014-02-254 841
2014-03-254 841
2014-04-254 841
2014-05-254 841
2014-06-254 841
2014-07-254 841
2014-08-254 841
2014-09-254 841
2014-10-254 841
2014-11-254 841
2014-12-254 840
Summa58 091
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk utvärdering
1:2 ap.2Otillräckligt utvärderade metoder
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Sara Johansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Organisationskommittén för inrättande av en ny myndighet för folkhälsofrågor (S2013:06)
Myndigheten för vårdanalys
Kammarkollegiet
Sveriges Kommuner och Landsting