Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
23

2013-12-19
Fö2013/2255/ESL(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:6
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:6

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet214 471
ap.1Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal (ram)214 471

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

1. Anslaget får användas för täckande av statens avgift till SOS Alarm Sverige AB för åtaganden enligt avtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige AB.

2. Kammarkollegiet ska efter rekvisition från SOS Alarm Sverige AB utbetala ersättning till SOS Alarm Sverige AB.

3. Undantag från ekonomiadministrativa regler: Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt rekvirera belopp motsvarande transfereringsavgiften.

4. Minst 500 000 kronor får användas för drift och underhåll av det EU-gemensamma journumret för försvunna barn, 116 000.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Karin Enström
Keijo Ekelund
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, REV
Justitiedepartementet/PO
Försvarsdepartementet/ESL
Socialdepartementet/FS
Finansdepartementet/BA, SÄ
Näringsdepartementet/ITP FD
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
SOS Alarm Sverige AB