Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2013-12-12
S2013/8798/SAM (delvis)
Inspektionen för socialförsäkringen
Box 202
10124 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Inspektionen för socialförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för socialförsäkringens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 10, bet. 2013/14:SfU1, rskr. 2013/14:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Inspektionen för socialförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för Inspektionen för socialförsäkringen

Inspektionen för socialförsäkringen ska verka för rättssäkerhet och effektivitet inom socialförsäkringsområdet samt bidra till att medborgarna har en hög tilltro till socialförsäkringarna.

Återrapportering:

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska bedöma vilken betydelse myndighetens granskningar har haft för socialförsäkringsadministra-
tionens effektivitet, rättssäkerhet och för medborgarnas tilltro till socialförsäkringarna.

3

Uppdrag

Effekter av tisdgränserna i sjukförsäkringen

ISF ska utvärdera de långsiktiga effekterna av tidsgränser för prövning av rätten till sjukpenning vid 90 och 180 dagar som infördes i sjukförsäkringen den 1 juli 2008. Utvärderingen ska studera effekterna för sjukförsäkringen men även avse arbetsmarknads- och hälsoeffekter. Utvärderingen ska, för att studera om utflödet från sjukförsäkringen förändrats över tid, även analysera sannolikheten att lämna sjukförsäkringen vid samtliga tidsgränser. Denna del av uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 27 februari 2015. Uppdraget ska slutredovisas senast den 18 juni 2015.

Information vid val mellan fondförsäkring och traditionell försäkring

ISF ska granska hur informationsgivningen kring valet mellan fondförsäkring och traditionell försäkring ser ut för den som ska gå i pension. Granskningen ska inbegripa information om de finansiella konsekvenserna av valet. Granskningen ska avse både information vid pensioneringstillfället men även senare under tiden som pensionär. ISF ska även bedöma om konstruktionen av valalternativen är lämplig ur ett konsumentperspektiv. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Finansinspektionen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet, med kopia till Socialdepartementet) senast den 1 december 2014. 

Kvalitet i beslut om tillfällig föräldrapenning och underhållsstöd

ISF ska granska om beslutsunderlag och beslut avseende tillfällig föräldrapenning och underhållsstöd sker i enlighet med gällande regelverk och med fokus på enhetlighet, effektivitet och rättssäkerhet. ISF ska även undersöka på vilket sätt Försäkringskassan styr kvalitetsutvecklingen genom exempelvis uppföljning och kvalitets- och effektivitetshöjande insatser. Uppdraget ska redovisas avseende underhållsstöd senast den 4 maj 2015 och avseende tillfällig föräldrapenning senast den 2 november 2015.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV,
- 16 januari 2014
- 21 februari 2014
- 5 maj 2014
- 28 juli 2014
- 27 oktober 2014.

 

Tidigare lämnade uppdrag

 

Förnyad utredning av sjukersättning (Regleringsbrev 2013)

30 juni 2014

Bostadstillägg – beslutsunderlagens kvalitet och övergången till tillsvidarebeslut. (Regleringsbrev 2013)

15 maj 2014

Effekter av insatser inom rehabiliteringsgarantin (S2012/749/SF)

1 juli 2014

Sjukskrivning över generationer (Regleringsbrev 2013)

Oktober 2014

Vårdval och sjukskrivningar (S2013/1676/SF)

1 oktober 2014

Uppdrag att följa utfall av beslut om statlig assistansersättning. (S2012/3548/FST)

Oktober 2014

Sjukförsäkringen och sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. (S2013/3783/SF)

14 november 2014

Graviditetspenning (S2013/4016/FST)

1 december 2014.

Uppdrag att följa upp nya regler för personlig assistans och assistansersättningen. (S2013/4380/FST)

15 december 2015 och 15 december 2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för socialförsäkringen66 849
ap.1Inspektionen för socialförsäkringen (ram)66 849

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:2 Inspektionen för socialförsäkringen
ap.12 0053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 685
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för socialförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-255 571
2014-02-255 571
2014-03-255 571
2014-04-255 571
2014-05-255 571
2014-06-255 571
2014-07-255 571
2014-08-255 571
2014-09-255 571
2014-10-255 571
2014-11-255 571
2014-12-255 568
Summa66 849
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för socialförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Inspektionen för socialförsäkringen
På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Eva Stina Lönngren
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Försäkringskassan
Skatteverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Pensionsmyndigheten
Sveriges Kommuner och Landsting