Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 16

2013-12-12
N2013/5703/ENT
N2013/5656/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:7 Turistfrämjande inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Turistfrämjande inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/2014:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:7

Turistfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet119 904
ap.1Turistfrämjande (ram)119 904

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Turistfrämjande

Utbetalas av Kammarkollegiet till V.S. VisitSweden AB kvartalsvis i förskott mot rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:7 Turistfrämjande
ap.13 597Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annie Lööf
Marika Kurlberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Utrikesdepartementet/FIM
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS, RT, IS och FIN
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Svensk Turism AB
V.S. VisitSweden AB