Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2013-12-19
S2013/9047/SAM (delvis)
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Box 22520
10422 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Riksdagen har beslutat om Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2014 inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: 

  • nationella läkemedelsstrategin
  • kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2014
  • stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2014
  • utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

TLV ska utveckla den värdebaserade prissättningen i syfte att säkerställa att läkemedel är kostnadseffektiva under hela livscykeln.

Återrapportering

TLV ska redovisa de åtgärder myndigheten vidtagit för att nå målet.

Prognoser

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 16 januari

den 21 februari

den 5 maj

den 28 juli 

den 27 oktober

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Uppdrag att följa upp och utvärdera statsbidrag enligt förordningen (2013:80) om apoteksstöd i glesbygd

TLV ska följa upp och utvärdera det statsbidrag som betalas ut till vissa apotek enligt förordningen (2013:80) om apoteksstöd i glesbygd. I uppdraget ingår att kartlägga och analysera om syftet med statsbidraget kan uppnås på annat sätt och om formerna för statsbidraget är ändamålsenliga. Ett alternativ som ska belysas är offentlig upphandling. Vidare ska myndigheten göra en översiktlig kartläggning av alternativa modeller för hur en säker tillgång till läkemedel i glesbygd kan uppnås med hjälp av ändamålsenliga former för distribution. Uppdraget ska utföras med nära koppling till myndighetens arbete med handelsmarginalen.

En plan för uppdragets genomförande ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2014. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2015.

2. Uppdrag att följa besparingsbeting

TLV ska följa det besparingsbeting som definierats i Budgetpropositionen för 2014. Myndigheten ska löpande följa den överenskommelse som regeringen har tecknat med Läkemedelsindustriföreningen (dnr S2013/6192/FS) i syfte att säkerställa att priserna sänks på ett sätt som motsvarar den överenskomna besparingen. Beräkningarna ska baseras på priser och volymer inom läkemedelsförmånerna per den 31 oktober 2012 mätt i apotekens inköpspris (AIP). TLV ska redovisa hur kostnaderna för patienterna och för läkemedelsförmånerna påverkas av den utvecklade takprismodellen. TLV ska dessutom redovisa de besparingar som myndigheten genererar genom att utveckla den värdebaserade prissättningen. I detta uppdrag ingår också att särredovisa besparing för varje genomförd omprövning. I uppdraget ingår även att redovisa hur kostnaderna för patienterna och för läkemedelsförmånerna påverkas av den utvecklade värdebaserade prissättningen. TLV ska följa upp omprövningarna i syfte att säkerställa att besparingarna realiseras i praktiken. Myndigheten ska även följa upp att beslut i samband med omprövningarna inte leder till att förskrivningarna förändras på ett sådant sätt att det leder till ökade kostnader och därmed lägre kostnadseffektivitet.

Uppdraget ska delrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 juni 2014. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 november 2014.

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården

TLV ska i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2010/8066/FS) genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna men som rekvireras till slutenvården, s.k. rekvisitionsläkemedel. TLV ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) om arbetet med uppdraget.

Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2015.

2. Uppdrag att utveckla Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets roll inom tandvårdsområdet

TLV ska inom ramen för uppdraget enligt tidigare regeringsbeslut (dnr S2009/9127/FS och dnr S2012/2629/FS) dels skapa och tillhandahålla en funktion som ska samordna de myndigheter som är verksamma på tandvårdsområdet, dels utveckla webbaserade kunskaps- och beslutsstöd för tandvårdens aktörer.

Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård.

Uppdraget förlängs och ska i stället slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2014.

3. Utvidgad försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter

TLV ska inom ramen för uppdraget i enlighet med tidigare regeringsbeslut (dnr S2013/7195/FS) utvidga försöksverksamheten med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter till minst två nya produktgrupper. En av dessa grupper ska utgöras av produkter som används för behandling av kroniskt sjuka patienter.

Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård.

Den första delen av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2014. Den andra delen av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2014. Slutredovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (Ramanslag)

Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket133 363
ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (ram)133 363

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:3 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ap.14 0013 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2511 114
2014-02-2511 114
2014-03-2511 114
2014-04-2511 114
2014-05-2511 114
2014-06-2511 114
2014-07-2511 114
2014-08-2511 114
2014-09-2511 114
2014-10-2511 114
2014-11-2511 114
2014-12-2511 109
Summa133 363
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Caroline Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Myndigheten för vårdanalys
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting