Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2013-12-19
U2013/7617/SAM
U2013/7810/UC
Boverket
Box 534
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 13:2
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler (Ramanslag)

Disponeras av Boverket32 164
ap.4Investeringsbidrag (ram)23 382
ap.5Bidrag för verksamhetsutveckling (ram)8 782

Villkor för anslag 13:2

ap.4 Investeringsbidrag

Medlen får användas för bidrag för köp, ny- eller tillbyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer eller tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionshinder i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

ap.5 Bidrag för verksamhetsutveckling

Medlen får användas för bidrag för verksamhetsutveckling i enlighet med förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

Av medlen på anslagsposten får 3 980 000 kronor användas för bidrag till Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar enligt den fördelning som Boverket beslutar. Bidragen ska användas dels för organisationernas allmänna informations-, rådgivnings- och utvecklingsarbete, dels för respektive organisations arbete i anslutning till ansökningar om statligt stöd.

Prognoser

Boverket ska för aktuellt anslag redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast:

den 16 januari,

den 21 februari,

den 5 maj,

den 28 juli, och

den 27 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.42 895Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
ap.432 00020 0006 5005 2002018
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, plan-, byggnads- och bostadsenheten
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Kulturdepartementet, enheten för kulturarv
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Ungdomsstyrelsen
Bygdegårdarnas Riksförbund
Folkets Hus och Parker
Riksföreningen Våra Gårdar