Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2013-12-19
N2013/5886/ITP
N2013/1002/ITP
N2013/5853/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/2014:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:4

Informationsteknik: Telekommunikation m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 500
ap.4Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition (ram)2 500
Disponeras av Post- och telestyrelsen8 500
ap.1Informationsteknik - del till PTS (ram)8 500
Disponeras av Statistiska centralbyrån3 890
ap.2Informationsteknik - del till SCB (ram)3 890
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet4 454
ap.3Informationsteknik - RKs disposition (ram)4 454

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Informationsteknik - del till PTS

Av anslagsposten får 7 500 000 kronor användas för Bredbandsforums kansli.

Av anslagsposten får 1 000 000 kronor användas för en samverkansgrupp inom it-infrastrukturområdet.

ap.2 Informationsteknik - del till SCB

Anslagsposten får användas för att planera och genomföra undersökningarna Företagens användning av it och Privatpersoners användning av datorer och internet, som regleras av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället. I undersökningen Företagens användning av it ska frågor om it för miljön inkluderas i enkäten samt kategorin småföretag (1–9 anställda) inkluderas i populationen. Undersökningen Privatpersoners användning av datorer och internet ska utökas för att särskilt redovisa resultat för personer med funktionshinder. Personer i åldersintervallet 75–85 år ska inkluderas i populationen.

ap.3 Informationsteknik - RKs disposition

Anslagsposten får användas för insatser som bidrar till att förverkliga målet för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

ap.4 Informationsteknik - del till Kammarkollegiets disposition

Anslagsposten får efter regeringens beslut användas för insatser, dock ej konsultarvoden, som bidrar till att förverkliga målet för politiken för informationssamhället, vilket inkluderar uppföljningar och utvärderingar av politiken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
ap.1285Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Sofia Holmgren
Kopia till

Riksdagen/finansutskottet och trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, Internrevisionen och FCK
Finansdepartementet/BA och MSS
Näringsdepartementet/KLS och AS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Post- och telestyrelsen
Statistiska centralbyrån