Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:27

2013-12-19
M2013/2563/S
M2013/3175/S
(delvis)
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:15 Hållbara städer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:15 Hållbara städer för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 20, bet. 2013/14:MJU1, rskr. 2013/14:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:15

Hållbara städer (Ramanslag)

Disponeras av Boverket3 300
ap.1Hållbara städer - del till Boverket (ram)3 300

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Hållbara städer - del till Boverket

Anslagsposten disponeras av Boverket för utbetalning av bidrag till åtgärder för att främja utvecklingen av hållbara städer samt för uppgifter enligt nedan.

Av medlen får högst 2 500 000 kronor användas

  • i Boverket för administration och eget arbete med anknytning till medlen, inklusive dokumentation, fortsatt drift av hemsida m.m. som tagits över från Delegationen för hållbara städer,
  • för att följa, dokumentera och stödja projekt som fått statligt stöd, erbjuda projekten möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och sprida erfarenheter, och
  • för utvärdering av stödet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:15 Hållbara städer
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
1:15 Hållbara städer
ap.2ram
ap.3ram
På regeringens vägnar
Lena Ek
Marie Glanell
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket