Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2013-12-19
U2013/7617/SAM
U2013/7807/UC
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 13:6
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/2014:KrU1, rskr. 2013/14:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:6

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet15 000
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)15 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 350
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)1 350
Disponeras av Ungdomsstyrelsen8 408
ap.5Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer (ram)4 200
ap.6Studier inom identifierade behovsområden (ram)4 208

Villkor för anslag 13:6

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Vetenskapsrådet.

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statistiska Centralbyrån.

ap.5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer

Anslagsposten får användas för

- uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 2 600 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev avseende Ungdomsstyrelsen 2014.

– uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 900 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev avseende Ungdomsstyrelsen 2014.

- 700 000 kronor för att fördela bidrag till idéburna organisationer i syfte att stimulera framväxten av lokala överenskommelser. Bidraget ska fördelas i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev avseende Ungdomsstyrelsen 2014.

ap.6 Studier inom identifierade behovsområden

Medlen ska användas för bidrag om 4 208 000 kronor för studier om det civila samhället.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.157 00015 00015 00026 6002019
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Miriam Malmqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/KLS
Utbildningsdepartementet/F
Förvaltningavdelningen/EK
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Ungdomsstyrelsen