Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 15

2013-12-19
A2013/4856/A
A2013/4846/SV
(delvis)
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Box 47 141
10074 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Riksdagen har beslutat om Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 13, bet. 2013/14:AU1, rskr. 2013/14:110, prop. 2013/14:1 utg.omr. 14, bet. 2013/14:AU2, rskr. 2013/14:133).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser och annan ekonomisk information

1. Svenska ESF-rådet ska för anslaget 1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli och den 27 oktober 2014 redovisa utgiftsprognoser avseende 2014–2018. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budget. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

2. Svenska ESF-rådet ska den 16 januari, den 21 februari, den 5 maj, den 28 juli och den 27 oktober 2014 redovisa nedanstående uppgifter och prognoser. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dessa samt vilken grad av osäkerhet som råder och eventuell orsak till denna grad av osäkerhet. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Prognoserna ska även inrapporteras i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2014–2017 under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, fördelat på respektive anslagspost och programområde. 

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020, anslagsposterna 1 och 2, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering, övrig offentlig medfinansiering och privat medfinansiering.

- Beslutade belopp och utbetalade belopp med särredovisning av belopp utbetalade i förskott samt prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2014–2017 under anslaget 1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013, fördelat på anslagsposterna 3 och 4 samt på respektive programområde.

- Beslutade belopp och godkända belopp för nationell offentlig medfinansiering som svarar mot utbetalningarna under anslaget 1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 20072013, anslagspost 3, fördelat på kategorierna statlig medfinansiering, med särredovisning av medfinansiering från Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan, kommunal medfinansiering, landstingskommunal medfinansiering och övrig offentlig medfinansiering.

 - Prognoser för beräknade inkomster på inkomsttiteln 6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013 respektive inkomsttiteln 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m. per år under 2014–2017. Prognoserna ska lämnas vid nämnda datum med undantag för den 16 januari och den 5 maj.

- Utbetalat belopp under anslaget 1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 som har varit föremål för återkrav samt utbetalat belopp som har återbetalats av stödmottagarna fördelat på anslagsposterna 3 och 4.

- Prognoser för hur mycket som beräknas beslutas respektive utbetalas per år under 2014–2017 under det inom utgiftsområde 13 upptagna anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare.

Fysiska och finansiella indikatorer

Svenska ESF-rådet ska senast den 28 juli och den 14 november 2014 redovisa utvecklingen i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning med avseende på de fysiska och finansiella indikatorer som anges i det operativa programmet.

3

Uppdrag

1. Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket ska senast den 27 oktober 2014 i en gemensam rapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet) redovisa hur myndigheterna samverkar vad gäller arbetet med dels strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007–2013, dels programmen för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–2020, samt resultatet av denna samverkan. Myndigheterna ska i detta avseende särskilt redovisa arbetet med förenkling för projektanordnare.

2. Svenska ESF-rådet ska senast den 10 juni 2014 i en sammanfattande rapport redovisa erfarenheter och resultat i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Redovisningen ska ha ett särskilt fokus på erfarenheter och resultat som kan bidra till att utveckla den nationella politiken och verksamheten, liksom insatser inom Europeiska socialfonden för programperioden 2014–2020. Redovisningen ska utarbetas i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet.

3. Svenska ESF-rådet ska senast den 14 november 2014 redovisa erfarenheter och resultat från arbetet med Europeiska integrationsfonden som myndigheten särskilt bedömer kan bidra till nationell politikutveckling. Redovisningen ska utarbetas i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet.

4. Svenska ESF-rådet ska bistå Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet) i förberedelserna av programperioden 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik, inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen.

5. Svenska ESF-rådet ska bistå Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Justitiedepartementet) i förberedelserna av Asyl-, migrations- och integrationsfonden för programperioden 2014–2020.  

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige112 969
ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)112 969

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1. Anslaget får användas för förvaltningskostnader för det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning avseende programperioden 2007–2013, för Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare avseende programperioden 2007–2013 samt för ett nationellt program för investeringar i tillväxt och sysselsättning avseende programperioden 2014–2020.     

2. Anslaget får användas för nationell medfinansiering av den del av det tekniska stödet som administreras av Svenska ESF-rådet.

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige50 000
ap.1Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)43 000
ap.2Sysselsättningsinitiativet för unga (ram)5 000
ap.3Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020 (ram)2 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

Medlen får endast användas efter beslut av regeringen.

Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 001 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020.  

ap.2 Sysselsättningsinitiativet för unga

Medlen får endast användas efter beslut av regeringen.

Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020 m.m., undertitel 002 Övrigt bidrag för sysselsättningsinitiativet för unga 2014–2020.

ap.3 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2014-2020

Medlen får endast användas efter beslut av regeringen.

1:12

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 009 200
ap.3Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)829 600
ap.4Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013 (ram)179 600

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

1. Från anslagsposten ska utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden göras avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

2. Utbetalningar från anslagsposten av tekniskt stöd avseende Ekonomistyrningsverkets kostnader för uppgifter enligt artikel 62.1 b) i Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 får sammanlagt för programperioden 2007–2013 uppgå till högst 7 000 000 kronor.  

3. Inbetalade medel från Europeiska kommissionen redovisas mot inkomsttitel 6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013.

4. Anslagsposten får efter beslut av regeringen användas för slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden avseende mål 3 för programperioden 2000–2006.

ap.4 Statlig medfinansiering av Europeiska socialfonden för perioden 2007-2013

1. Från anslagsposten ska utbetalningar göras av den statliga medfinansieringen av programområde 1 Kompetensförsörjning i det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

2. Anslagsposten får efter beslut av regeringen användas för slutjusteringar av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3 för programperioden 2000–2006.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:6

Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (Ramanslag)

Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige31 500
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare (ram)31 500

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

Anslaget disponeras för utbetalningar för projekt som beviljats bidrag från Europeiska integrationsfonden. Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från Europeiska integrationsfonden ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag undertitel 08 Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
ap.13 15010 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
ap.13 3893 %0
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.14 500Inget0
ap.2300Inget0
ap.3200Inget0
1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.382 960165 0000
ap.417 96048 7500
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare
ap.144 00044 000002015
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014-2020
ap.1700 00050 000350 000300 0002020
ap.2200 00025 000100 00075 0002020
ap.3100 00025 00050 00025 0002020
1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
ap.3193 526193 526002015
ap.45 0005 000002015
Belopp angivna i tkr

Villkor

Åtaganden avseende anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 20142020 får ingås efter beslut av regeringen.

Angivna belopp för infriade åtaganden avseende anslaget 1:12 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013 är indikativa.

 

 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)14 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-259 414
2014-02-259 414
2014-03-259 414
2014-04-259 414
2014-05-259 414
2014-06-259 414
2014-07-259 414
2014-08-259 414
2014-09-259 414
2014-10-259 414
2014-11-259 414
2014-12-259 415
Summa112 969
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
På regeringens vägnar
Elisabeth Svantesson
Inger Wijkström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/MSS
Näringsdepartementet/RT
Socialdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Tillväxtverket