Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2013-12-19
N2013/5889/E
N2013/5591/E
Affärsverket svenska kraftnät
Box 1200
17224 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen har beslutat om Affärsverket svenska kraftnäts verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 21, bet. 2013/14:NU3, rskr. 2013/14:76).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Affärsverket svenska kraftnät och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Elmarknad

Affärsverket svenska kraftnät ska

- verka för att överföringsverksamheten kan bedrivas med hög driftsäkerhet och tillgänglighet enligt av regeringen godkända mål (beslut den 24 september 2009, dnr N2009/6944/E),

- verka för att stamnätet byggs ut för att öka driftsäkerheten och tillgängligheten i överföringssystemet,

- verka för att relevanta åtgärder vidtas för säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och att risken för effektbrist kan minskas,

- medverka till och stödja teknisk forskning, utveckling och demonstration inom områdena elöverföring och eldistribution. Inriktningen ska bidra till att uppsatta mål för driftsäkerhet och tillgänglighet i överföringssystemet uppnås och medverka till en ökad kostnadseffektivitet i verksamheten, samt

- verka för en ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas elmarknader och elnät samt för vidareutveckling av elmarknadssamarbetet inom Europa för att främja en inre marknad för el. Utgångspunkten för denna verksamhet ska, utöver de övergripande målen för elmarknadspolitiken, vara överenskommelserna från de nordiska energiministermötena 1995–2013.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamheten Elmarknad redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål uppdelat på områdena Nät och Systemansvar. För dessa områden ska affärsverket redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, kvalitet och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Resultatet ska i så stor utsträckning som möjligt redovisas i kvantitativa termer. Av årsredovisningen ska framgå hur kostnader som är gemensamma för båda områdena fördelas.

Inkomster från kapacitetsavgifter (s.k. flaskhalsintäkter) som uppstår när elmarknaden delas upp i skilda elområden ska redovisas särskilt, liksom direkta kostnader orsakade av motköp.  

Pågående och genomförda forsknings-, utvecklings- och demonstrationsinsatser ska redovisas och kommenteras.

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa insatser och uppnådda resultat i förhållande till den i instruktionen angivna uppgiften att se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion underlättas.

Resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska respektive baltiska systemoperatörerna ska redovisas, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder. Resultat av verksamheten på europeisk nivå ska också redovisas.

1.2 Telekom

Affärsverket svenska kraftnät ska, främst på stamnätet, driva ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och datakommunikation med hög säkerhet. Affärsverket svenska kraftnät ska på affärsmässiga grunder verka för att tele- och kommunikationsnätet görs tillgängligt för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer på konkurrensneutrala och skäliga villkor. Affärsverket svenska kraftnät ska verka för att målen i regeringens bredbandsstrategi för Sverige (dnr N2009/8317/ITP) nås. Affärsverket svenska kraftnät ska i sin verksamhet samråda med Post- och telestyrelsen och samverka med aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer vad gäller anläggning av tele- och kommunikationsnät.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa verksamheten Telekom skilt från annan verksamhet. För verksamheten Telekom ska affärsverket redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så hög grad som möjligt. Redovisningen av telekomverksamheten ska ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning ska ingå posterna försäljning och kostnader, inklusive gemensamma kostnader och resultat.

1.3 Krishanteringsförmåga och förmåga att motstå allvarliga störningar i samhällsviktig verksamhet

Målen för Affärsverket svenska kraftnät beträffande beredskapen mot allvarliga störningar på samhället i fredstid är

- att verka för att riskerna för en allvarlig störning på samhället genom omfattande störningar inom elförsörjningen och dammbrott eller höga flöden minskar,

- att verka för att elförsörjningens samlade resurser samt resurser från Försvarsmakten och aktiviteter inom det civila försvaret samt från andra aktörer kan samordnas och kraftsamlas i händelse av allvarliga störningar inom elförsörjningen i fredstid, samt

- att verka för att handlingsberedskapen upprätthålls för snabba och effektiva lednings- och informationsinsatser i händelse av allvarliga störningar inom elförsörjningen i fredstid samt att motsvarande handlingsberedskap hos ansvariga aktörer vid dammhaveri upprätthålls.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa väsentliga aktiviteter och resultat.

1.4 Utgiftsprognoser

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018, i tillämpliga delar i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag/anslagsposter, inklusive äldre anslag, som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten

- den 16 januari 2014,

- den 21 februari 2014,

- den 5 maj 2014,

- den 28 juli 2014, och

- den 27 oktober 2014.

2

Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.  

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen ska framgå

- i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2014 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits, och

- vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning 2015 och 2016–2017.

Inom ramen för detta ska framgå affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och god hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen. Redovisningen ska vara uppdelad på kön och göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.  


 

3

Uppdrag

Elmarknad

Affärsverket svenska kraftnät ska gemensamt med övriga nordiska systemansvariga stamnätsföretag redovisa nätutvecklingsplaner för det nordiska kraftnätet med nordisk samhällsekonomisk nytta. Nätutvecklingsplanerna ska inkludera de nätinvesteringar som krävs för att överföra ny förnybar elproduktion. Uppdraget har sin bakgrund i den kommuniké om en fortsatt utveckling mot en gränslös nordisk elmarknad som de nordiska energiministrarna antog den 25 oktober 2010. Den andra tvååriga planen ska rapporteras till den nordiska elmarknadsgruppen och Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 maj 2014 inför det nordiska ministermötet 2014.

Krisberedskap

Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt ansvarområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Dammsäkerhet

    1. Affärsverket svenska kraftnät ska ta fram en tidplan för arbetet med klassificering av dammar och en fördelningsnyckel för medel som ska överföras till länsstyrelserna för deras arbete med klassificering av dammar. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med länsstyrelserna. Fördelningsnyckeln ska vara baserad på antalet dammanläggningar som omfattas av kravet på utredning av konsekvenser i respektive län. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2014. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Affärsverket svenska kraftnät rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.
    2. Affärsverket svenska kraftnät ska förtydliga, uppdatera samt vid behov ta fram nya vägledningar avseende hur säkerhetsskyddslagen (1996:627) och skyddslagen (2010:305) ska tillämpas  för dammanläggningar. Vid genomförandet av uppdraget ska Affärsverket svenska kraftnät på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns inom branschen på området. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2014. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Affärsverket svenska kraftnät rapporteras vid annan tidpunkt än vad som här angivits.
    3. Affärsverket svenska kraftnät ska identifiera behov och ta fram en plan för att genomföra insatser för att stimulera utveckling av samordnad och övad beredskap för dammhaverier. Uppdraget ska genomföras med bistånd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i dialog med ansvariga aktörer. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 mars 2015.

Elektroniska beställningar

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras vidtas för att införa elektroniska beställningar i enlighet med regeringens beslut genom förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. Redovisningen ska ske senast den 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Den nationella innovationsstrategin

Affärsverket svenska kraftnät ska, efter samråd med Verket för innovationssystem och Konkurrensverket, analysera hur och i vilka delar av sitt verksamhetsområde det finns behov av utveckling och innovation. Vidare ska affärsverket identifiera möjliga vägar att lösa dessa behov, genom till exempel innovationsupphandling. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 februari 2015. Syftet är att insatserna ska öka affärsverkets effektivitet och nytta inom sitt verksamhetsområde samt öka dess bidrag till ett hållbart samhälle och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:10

Elberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Affärsverket svenska kraftnät255 000
ap.1Elberedskap (ram)255 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Elberedskap

Anslagsposten avser ersättning som beslutas enligt elberedskapslagen (1997:288) och för att täcka kostnader för Affärsverket svenska kraftnäts myndighetsutövning enligt lagen. Vidare får anslagsposten användas för åtgärder och forskning som förbättrar den fredstida störnings- och krisberedskapen, för åtgärder som stärker den nationella förmågan och som kan merutnyttjas för den internationella fredsfrämjande och humanitära beredskapen samt för dammsäkerhet inklusive åtgärder som tillkommer med anledning av propositionen Dammsäkerhet (prop. 2013/14:38). Anslagsposten får även användas för länsstyrelsernas arbete med klassificering av dammar utifrån de konsekvenser som ett dammhaveri kan fåHögst 24 000 000 kronor får användas för att täcka förvaltningskostnader i verksamheten. Under anslagsposten har medel beräknats för arvoden åt ledamöter i Insynsrådet för elberedskapsverksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät.

Affärsverket svenska kraftnät ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Affärsverket svenska kraftnät ska betala totalt 3 486 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Ett beräknat avgiftsuttag avseende verksamheten inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 255 000 000 kronor under 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 21, bet. 2013/14:NU3, rskr. 2013/14:76).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:10 Elberedskap
ap.17 650Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:10 Elberedskap
ap.1300 000150 000150 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Affärsverket svenska kraftnät bemyndigas att, i fråga om ramanslaget 1:10 Elberedskap, besluta om beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor 2015 och 2016.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)9 300 000
- varav ÖVRIGT9 300 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett sammanlagt belopp om 9 300 000 000 kronor.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsbelagd verksamhet
Elcertifikat45 581-1 5227 0007 266-26643 793
Ursprungsgarantier-2191 6217 0007 081-811 321
Summa45 3629914 00014 347-34745 114
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elcertifikat

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgifter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande och kontoföring av elcertifikat.

Ursprungsgarantier

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgiftsintäkter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande och kontoföring av ursprungsgarantier för el.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

- Affärsverket svenska kraftnät ska uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag för skatt, på 6 procent under en konjunkturcykel, exklusive resultatandelar från avyttringar i intresseföretag samt eventuellt över- eller underskott från verksamhet avseende elcertifikat och ursprungsgarantier. Kapacitetsavgifter (flaskhalsintäkter) som erhålls då prisskillnader uppstår mellan elområden ska hanteras i enlighet med den ordning som följer av Europaparlamentets och rådets förordning nr 714/2009[2] medförande en avsättning för ej utnyttjade kapacitetsavgifter. 

- Affärsverket svenska kraftnät ska ha en skuldsättningsgrad[3] på högst 120 procent.

- Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät ska vara minst lika hög som i jämförbara företag.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

En prognos för Affärsverket svenska kraftnäts samlade avgiftsinkomster för åren 2014–2016 redovisas i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 21, bet. 2013/14:NU3, rskr. 2013/14:76).

Investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2014–2016

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger 100 000 000 kronor ska underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar ska utan dröjsmål anmälas till regeringen. Affärsverket svenska kraftnät ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2014 lämna ett förslag till investerings- och finansieringsplan för kommande treårsperiod i enlighet med den uppställning som redovisas i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 21). Alla projekt ska rymmas inom investerings- och finansieringsplanen. Förslaget till investerings- och finansieringsplan ska även innehålla beräknat resursbehov för elberedskap inklusive behov av bemyndiganden för ekonomiska åtaganden som innebär utgifter efter 2015, beräknade avgiftsintäkter inklusive beräknad budget för offentligrättsliga avgifter och övriga behov av finansiella befogenheter för kommande år. 

Affärsverket svenska kraftnät får under 2014 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:NU3, rskr. 2013/14:76) och som sammanfattas i nedanstående tabell.

miljoner kronorTotal kostnad 2014-2016Budget 2014Beräknat 2015Beräknat 2016
Investeringar exkl. Gasturbiner AB och optofiberutbyggnad13 9355 5644 5963 775
Gasturbiner AB0000
Optofiberutbyggnad0000
Summa investeringar13 9355 5644 5963 775
Amortering av externa lån, Svenska kraftnät0000
Amortering av externa lån, Gasturbiner AB0000
Summa investeringar och amorteringar13 9355 5644 5963 775
Egen finansiering5 3001 6001 5002 200
Extern upplåning RGK8 6353 9643 0961 175
Summa finansiering13 9355 5644 5963 375


Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som ska inlevereras till staten. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 20 augusti 1998 (dnr N1998/850/E). Det innebär bl.a. att affärsverkskoncernen till staten för varje verksamhetsår från och med 1999 tills vidare ska inleverera utdelning motsvarande 65 procent av verksamhetsårets resultat. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 22 procent. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet ska ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.

Redovisning

Delårsrapporterna ska lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören.

Affärsverket svenska kraftnät ska, utöver bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en delårsrapport för affärsverkskoncernen senast den 31 maj 2014. Rapporten ska avse de tre första månaderna av det pågående räkenskapsåret.

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa elcertifikatverksamheten skilt från annan verksamhet. I redovisningen ska särredovisning ske av posterna intäkter, kostnader, inklusive gemensamma kostnader, och resultat. Med intäkter avses intäkter från avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat. Redovisningen av intäkter ska delas upp i kontoavgift och administrativ avgift. 

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen ska, utöver de ekonomiska mål för den avgiftsbelagda verksamheten och de nyckeltal som affärsverket självt bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

- avkastning på sysselsatt kapital,

- soliditet,

- nettoskuld,

- kapitalomsättningshastighet,

- rörelsemarginal,

- räntetäckningsgrad,

- självfinansieringsgrad,

- internt tillförda medel (FFO), och

- investeringar (CAPEX) [4].

[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 78 procent av det fria egna kapitalet.

[2] Artikel 16 punkt 6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003.

[3] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

[4] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Affärsverket svenska kraftnät omfattas inte av bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag rörande prognos för helåret över resultaträkningens poster.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Affärsverket svenska kraftnät ska vid inlösen av en elektrisk anläggning med stöd av 1 kap. 5 § lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar samt vid förhandstillträde till anläggningen enligt 5 kap. 17 § expropriationslagen (1972:719) för statens räkning tillträda och förvalta egendomen och svara för de kostnader som är förenade med tillträdet och förvaltningen.

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och andra företag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Affärsverket svenska kraftnät får disponera ett räntebärande konto utan kredit i Riksgäldskontoret för att hantera säkerhetskrav vid inköp av el.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2014 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 20 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 20 000 000 kronor.

Delägarlån

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2014 lämna delägarlån intill ett belopp om 300 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Vid utgången av 2014 får dessa uppgå till ett belopp om högst 300 000 000 kronor. Full ersättning för statens risk i samband med långivning ska erhållas.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel ska ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

På regeringens vägnar
Anna-Karin Hatt
Åsa Persson
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/ESA och SFÖ
Finansdepartementet/BA och KSÄ/SÄ
Justitiedepartementet/L4
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Samtliga länsstyrelser
Elsäkerhetsverket
Statens energimyndighet
Energimarknadsinspektionen