Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:9

2013-12-19
S2013/9067/SAM (delvis)
Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:1 Statskontoret
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Statskontoret för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 2, bet. 2013/14:FiU2, rskr. 2013/14:134).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslagsposter under anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter 816
ap.6Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter (ram)816

Villkor för anslag 1:1

ap.6 Avvecklingsmyndigheten för utbildningsmyndigheter

Anslagsposten får användas till att betala kvarvarande avvecklingskostnader vid Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) samt upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Krus.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Statskontoret
ap.4ram
ap.5ram
På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Mari Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen/EU KANSLI PRT, REV
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/UH
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk