Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:30

2013-12-19
M2013/3175/S (delvis)
M2013/704/Nm
M2013/1774/Nm m.fl.
Se bilaga 1
Havs- och vattenmyndigheten
Box 11930
404 39 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Havs- och vattenmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Havs- och vattenmyndighetens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 20, bet. 2013/14:MJU1, rskr. 2013/14:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Havs- och vattenmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medelsanvändning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö har använts under 2013. En utförlig redovisning och analys ska ske avseende medel som använts enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 april 2014.

Effektiv intern styrning och kontroll

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa de insatser som har vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll samt analysera vilka effekter detta arbete har fått inom myndigheten. Myndigheten ska redovisa detta i samband med myndighetens delårsrapport samt i samband med årsredovisningen.

Jämdställdhetsintegrering

Havs- och vattenmyndigheten ska återrapportera hur myndighetens verksamhet har bidragit till att regeringens jämställdhetspolitiska mål enligt propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv: nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155) har uppnåtts. Av återrapporteringen ska framgå vilka utvecklingsbehov som kan finnas inom myndighetens verksamhetsområde och vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta om myndigheten har identifierat sådana utvecklingsbehov. Myndigheten ska även redovisa när i tiden satsningarna i så fall ska genomföras.

Miljöteknik

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka viktigare aktiviteter inom myndigheten som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik och miljöinnovationer. 

Ekosystemtjänster

Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för i vilken mån myndighetens verksamhet, inom ramen för dess instruktionsenliga uppdrag, har bidragit till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och deras värde för samhället, i enlighet med etappmålet om ekosystemtjänster i miljömålssystemet.

Miljömålen

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka steg myndigheten har tagit för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen och hur arbetet har integrerats i genomförandet av myndighetens verksamhet.

Havs- och vattenmiljöarbetet

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten har utvecklat sin roll som samlande i havs- och vattenmiljöarbetet genom att samordna vattenmyndigheterna för genomförandet av förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 april 2014. 

Marina och limniska skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa genomförda insatser som bidrar till att öka arealen av marina och limniska skyddade områden.

Arktis

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten har följt upp de för myndigheten relevanta slutsatser och rekommendationer som antogs vid det arktiska miljöministermötet i februari 2013 samt vid Arktiska rådets utrikesministermöte i maj 2013.

Hanöbukten

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur myndigheten har arbetat vidare med de förslag som myndigheten lämnade i sin rapport om Hanöbukten som redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 31 oktober 2013.

Dialog om vattenkraft och fastställda mål

Havs- och vattenmyndigheten ska återrapportera genomförda insatser i fråga om en fortsatt dialog med berörda myndigheter och andra intressenter med syfte att få en ökad samsyn kring vattenkraften och de mål som är fastställda om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning.

Fiskerikontrollen

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa genomförandet av EU:s kontrollförordning (förordning (EG) nr 1224/2009), inklusive vidtagna effektiviseringsåtgärder, samt analysera effekterna av genomförda fiskerikontrollinsatser, särskilt avseende sådana fisken som berörs av EU:s återhämtningsplaner. Myndigheten ska även redovisa omfattningen av samarbetet med Kustbevakningen. Kostnaderna per ändamålsenlig uppdelning av kontrolltyper ska framgå av redovisningen.

Anpassning av fiskeflottan

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa utvecklingen av fiskeflottans kapacitet i relation till tillgänglig fiskeresurs.

Fiskeriförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa insatser som bidrar till att utveckla och stärka fiskerinäringen, särskilt det småskaliga kustnära fisket, inom ramen för ett hållbart nyttjande.

Bruka utan att förbruka

Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för och bedöma hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision "bruka utan att förbruka" med tillhörande övergripande mål. Återrapporteringen ska ske med hjälp av indikatorer.

Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa de insatser som vidtagits för att säkerställa ett effektivt genomförande av det nya regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken som träder i kraft den 1 januari 2014.

Prognoser

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2014—2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

- den 16 januari,

- den 21 februari,

- den 5 maj,

- den 28 juli, och

- den 27 oktober 2014.

 

 

3

Uppdrag

Miljöeffekter av den gemensamma jordbrukspolitiken

Statens jordbruksverk, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ska gemensamt föreslå ett program för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens (GJP) miljöeffekter för perioden 2015—2019. Jordbruksverket har samordningsansvar för redovisning av uppdraget. Utgångspunkten för arbetet inom GJP:s miljöeffekter är att leverera framåtsyftande och policy-relevanta analyser på såväl EU-nivå som nationell nivå. Analyserna ska bland annat beakta kostnadseffektivitet och möjligheten att utveckla ekosystemtjänster samt bidra till uppfyllandet av nationella miljökvalitetsmål. GJP:s miljöeffekter på EU-nivå samt motsvarande arbete i andra länder och inom kommissionen bör följas. I programmet ska det finnas en flexibilitet att kunna analysera konsekvenser av eventuella förändringar i politiken. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 oktober 2014.

Havsplanering

Havs- och vattenmyndigheten ska i sitt arbete med frågor som rör en kommande havsplanering fortsätta att bygga upp nödvändig kompetens och från bland annat länsstyrelser, andra berörda regionala aktörer och berörda myndigheter inhämta information som kan utgöra underlag för havsplaneringen. Myndigheten ska fortsätta att utveckla ett samarbete med de myndigheter som ansvarar för havsplanering eller frågor om havet i de länder som gränsar till Sverige till havs. Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa insatser och viktigare resultat till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 februari 2015.

Miljöskadliga subventioner

Havs- och vattenmyndigheten ska kartlägga icke skatterelaterade eventuellt miljöskadliga subventioner inom sitt verksamhetsområde. Dokumentet Kartläggning av potentiellt miljöskadliga subventioner: En handledning med exempel (Naturvårdsverket 2013) kan användas som stöd i arbetet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 april 2014.

Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet till kraven i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2010. Myndigheten ska redovisa vilken verksamhet som bedrivs som omfattas av lagen, vilka villkor som tillämpas och vilka avgifter som tas ut. Myndigheten ska särskilt redovisa om de villkor som tillämpas och de avgifter som tas ut har setts över med anledning av den nya lagen. Grunderna för avgiftssättningen ska redovisas. Myndigheten ska beskriva möjliga åtgärder för att öka tillgängligheten till myndighetens information. Myndigheten ska därvid särskilt analysera hur tillgängliggörandet kan underlättas genom den plattform för data som regeringen gett Verket för innovations-
system (Vinnova) i uppdrag att utveckla. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2014.

Bevarandeåtgärder

Havs- och vattenmyndigheten ska identifiera och se till att åtgärder vidtas i syfte att nå bevarandemålen i marina skyddade områden, framförallt vad avser fiske som är skadligt i förhållande till bevarandemålen i dessa områden. En lägesrapport, inklusive en tidsplan för det fortsatt arbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 oktober 2014.

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2014. Redovisningen ska inkludera en analys av den långsiktiga utvecklingen i biologiska och ekonomiska termer av bestånd som är föremål för svenskt fiske mot bakgrund av försiktighetsreferenspunkterna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 1 mars 2015.

Svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk analysera balansen mellan den svenska fiskeflottan och tillgängliga fiskemöjligheter. En analys ska göras för respektive flottsegment. Uppdraget ska ske efter dialog med näringen och redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast sex veckor efter beslut om Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden.

Överlåtbara fiskerättigheter

Havs- och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens jordbruksverk bedöma effekterna av det system med överlåtbara fiskerättigheter som infördes i det yrkesmässiga pelagiska fisket 2009. Effekterna på kapacitetsreduktion, lönsamhet, småskaligt kustnära fiske och olika regioners utveckling ska särskilt analyseras. Det innebär att analysen även ska inkludera effekterna på det pelagiska fiske som inte ingår i systemet med överlåtbara fiskerättigheter. Uppdraget ska efter dialog med näringen redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 31 oktober 2014.

Selektiva redskap

Havs- och vattenmyndigheten ska upprätta en projektplan för arbetet med utveckling av selektiva redskap i syfte att underlätta genomförandet av de krav som följer av den gemensamma fiskeripolitiken. Projektplanen ska innehålla en redogörelse för hur myndigheten avser att bedriva arbetet samt myndighetens förslag till prioriteringar. Planen ska därutöver innehålla en redogörelse för hur samverkan med fiskerinäringen och Sveriges lantbruksuniversitet ska ske inom ramen för projektet. Möjligheter till medfinansiering från det kommande havs- och fiskeriprogrammet bör identifieras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast den 15 februari 2014.

Sälpopulationernas tillväxt och utbredning samt effekterna av sälskador i fisket

Myndigheten ska redovisa statistik om sälpopulationernas tillväxt och utbredning. Myndigheten ska även redogöra för de ekonomiska konsekvenserna av sälskador i det svenska fisket, och om möjligt utvecklingen av effekterna sedan senaste undersökningen 2004. Uppdraget avseende sälskador i fisket ska ske i samråd med Statens jordbruksverk. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet) senast 31 december 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:12

Åtgärder för havs- och vattenmiljö (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten672 565
ap.2Havs- och vattenmiljöer (ram)672 565

Villkor för anslag 1:12

ap.2 Havs- och vattenmiljöer

1. Anslagsposten får användas för utgifter för insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslagsposten får användas för statsbidrag, medfinansiering av EU-medel, medlemsskap i internationella organisationer samt för utvärdering av ovan angivna insatser och åtgärder.

2. Anslagsposten får användas för arbete enligt förordningen (2010:1341) om förvaltning av kvaliteten på havsmiljön.

3. Anslagsposten får användas i enlighet med förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.

4. Anslagsposten får användas för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården och ska särskilt främja det svenska miljömålsarbetet.

5. Högst 154 800 000 kronor får användas för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Av dessa får högst 116 800 000 betalas ut som bidrag till länsstyrelserna enligt den fördelningsnyckel som använts tidigare. Resterande medel får betalas ut som bidrag enligt följande:

- högst 17 000 000 kronor till de länsstyrelser som är vattenmyndigheter,

- högst 15 000 000 kronor till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, och

- högst 6 000 000 kronor till Sveriges geologiska undersökning.

6. Högst 75 000 000 kronor får användas för bidrag enligt förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt). Medel får även betalas ut till länsstyrelserna för deras administration av bidraget.

7. Högst 20 000 000 kronor får användas för fartygsverksamhet.

8. Högst 10 000 000 kronor får användas för utveckling av selektiva redskap i syfte att underlätta genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

9. Högst 10 000 000 kronor får användas för avancerad rening av avloppsvatten.

10. Högst 2 000 000 kronor får användas för bidrag till ideella organisationers arbete som bidrar till att uppnå hållbart fiske genom att påverka utvecklingen av EU:s och annan internationell fiskeripolitik. Medlen betalas ut mot rekvisition.

 

 

1:17

Havs- och vattenmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten206 715
ap.1 Havs- och vattenmyndigheten (ram)206 715

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

Anslagsposten får användas för Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsutgifter.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.20Inget0
1:17 Havs- och vattenmyndigheten
ap.16 2013 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.2130 00055 09248 84225 913
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)45 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Havs- och vattenmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2517 226
2014-02-2517 226
2014-03-2517 226
2014-04-2517 226
2014-05-2517 226
2014-06-2517 226
2014-07-2517 226
2014-08-2517 226
2014-09-2517 226
2014-10-2517 226
2014-11-2517 226
2014-12-2517 229
Summa206 715
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsbelagd verksamhet
Fiskestödjande åtgärder m.m.000000
Tjänsteexport
Utvecklingssamarbete m.m.004 0004 00000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Sanktionsavgifter271430203000300602
Övrig offentligrättslig verksamhet255255050050105
Summa35703500350707
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Havs- och vattenmyndighetens verksamhet inom den avgiftsbelagda verksamheten ska finansieras med avgifter. Avgifter där intäkterna disponeras är fiskestödjande åtgärder och utvecklingssamarbete. Avgifter där intäkterna inte disponeras är sanktionsavgifter och övrig offentligrättslig verksamhet.

Avgifternas storlek bestäms av Havs- och vattenmyndigheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

För sådan verksamhet som fordrar medfinansiering av Havs- och vattenmyndigheten ska sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, vilka ska särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Havs- och vattenmyndigheten ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) till den del som finansieras med fiskeavgiftsmedel.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Charlotta Sörqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Utrikesdepartementet/UP
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet/ESA, SFÖ, PBB
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/JÄM
Landsbygdsdepartementet/JFS, ELT, LB, DL
Näringsdepartementet/TE, E, FIN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Kustbevakningen
länsstyrelserna
Statens tjänstepensionsverk
Boverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Naturvårdsverket
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Sveriges geologiska undersökning
Verket för innovationssystem
Statens energimyndighet
Tillväxtverket
Riksantikvarieämbetet
Gotlands kommun
Hallands läns landsting
Skåne läns landsting
Västra Götelands läns landsting
Samverkansorganen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:30, 2013-12-19

Diarienummerförteckning

M2013/3175/S (delvis)
M2013/704/Nm
M2013/1774/Nm
M2013/2095/Nm
M2013/2671/Nm
M2013/2883/Nm