Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2013-10-24
A2013/4068/ARM
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
112 79 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 14, bet. 2012/13:AU2, rskr. 2012/13:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Arbetsmiljöverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 16 januari 2013

- 20 februari 2013

- 2 maj 2013

- 29 juli 2013

- 25 oktober 2013.

3

Uppdrag

Nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv

Arbetsmiljöverket ska under året inrätta en nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv. Arbetsmiljöverket ges därmed ett utökat uppdrag när det gäller informations- och kunskapsspridning. Myndigheten ska utveckla sin verksamhet som kunskapsförmedlande resurs för att nyttiggöra resultat från arbetsmiljö- och arbetslivsforskningen. Tillsammans med den informations- och kunskapsspridningsverksamhet som myndigheten redan bedriver, ska det utvidgade uppdraget bidra till utvecklingen på arbetsplatserna.

Arbetsmiljöverket ska lämna en särskild redovisning avseende plan för att inrätta och utveckla en nationell funktion inom kunskapsområdet. Redogörelsen ska innehålla en plan för verksamhetens inriktning, omfattning och målgrupper. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 11 februari 2013. Arbetsmiljöverket ska i detta planeringsarbete samråda med arbetsmarknadens parter och för ändamålet relevanta myndigheter och organisationer.

Satsning på en framtida arbetsmiljöpolitik

Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) för insatserna inom nedanstående områden. 

1. En beskrivning ska lämnas över hur informations- och kunskapsspridningsverksamheten har utvecklats till innehåll och form för att i högre grad utgöra ett konkret och användbart stöd för utvecklingen på arbetsplatserna och för att komplettera tillsynsverksamheten. Särskilda redovisningar ska lämnas för informationsinsatser med syfte att i ökad utsträckning nå de mindre företagen och för satsningar när det gäller forskning och kunskapssammanställning.

En särskild redovisning ska lämnas av utvecklingen när det gäller den nationella funktionen för kunskapsområdet arbetsmiljö- och arbetsliv samt när det gäller kunskapsspridning inom området företagshälsovård.

2. En beskrivning ska lämnas över hur informationen till utländska företag och arbetstagare om vilka arbets- och anställningsvillkor som gäller vid utstationering till Sverige har förbättrats.

3. En beskrivning ska lämnas av hur marknadskontrollen har bedrivits inom verket för att skapa ett enhetligt och effektivt agerande. Vidare ska anges hur många nya marknadskontrollärenden som har hanterats under året, hur dessa har initierats och vilka produktgrupper de avser. Även gjorda ingripanden som lett till att tillverkare och leverantörer upphört med försäljning eller återkallat produkter, vilket även inkluderar ändring eller ombyggnad av produkter som redan levererats eller tagits i drift, ska redovisas.

4. En beskrivning ska lämnas av hur prioriteringen mellan olika standardiseringsprojekt görs, utfallet av prioriteringen under året och vilka produktgrupper som har berörts.  

Indikatorer för arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket ska senast den 10 maj 2013 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa och analysera statistisk data avseende följande arbetsmiljöindikatorer:

- Antal dödsolyckor i arbetet
- Antal anmälda arbetsolyckor
- Antal anmälda arbetssjukdomar
- Andel av sjukfrånvaron som uppges bero på arbetsorsakade besvär
- Anställda och ohälsa, upplevda besvär

Arbetsmiljöverket ska senast den 14 juni 2013 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa och analysera statistisk data avseende följande arbetsmiljöindikator:

- Krav och kontroll i arbetslivet. Andel som inte kan koppla bort tankarna från arbetet när de är lediga och som har lågt handlingsutrymme.

Samtliga indikatorer ska redovisas efter kön.

Återrapportering regional skyddsombudsverksamhet

Redovisning av 2012 års RSO-verksamhet
Arbetsmiljöverket ska senast den 6 maj 2013 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) rapportera en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationernas (LO, TCO, Saco och Svenska Hamnarbetarförbundet) redovisningar för regional skyddsombudsverksamhet 2012. Redovisningarna ska så långt som möjligt innehålla mätbara prestationer enligt de förslag som lämnades i Arbetsmiljöverkets rapport ”Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud”.

Redovisning av 2013 års RSO-verksamhet
Arbetsmiljöverket ska senast den 5 maj 2014 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) rapportera en sammanställning av de centrala arbetstagarorganisationernas (LO, TCO, Saco och Svenska Hamnarbetarförbundet) redovisningar för regional skyddsombudsverksamhet 2013. Redovisningarna ska göras i enlighet med Arbetsmiljöverkets rapport ”Uppdrag att ta fram mätbara prestationer för den verksamhet som bedrivs av regionala skyddsombud” enligt följande nio mätbara prestationer:
1. Antal regionala skyddsombud
2. Antal årsarbetskrafter regionala skyddsombud
3. Antal arbetsställen
4. Antal besök på arbetsställen och dess huvudsakliga inriktning
5. Rådgivning per telefon och epost
6. Utbildning internt
7. Utbildning externt
8. Utbildningskostnad
9. Totalkostnad samt bidrag

Coacher över tröskeln

Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket ska, inom ramen för den satsning som pågår under perioden 2011–2013 med coacher över tröskeln, i samråd genomföra ett försök i syfte att stödja både arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket ska senast den 10 april 2014 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) gemensamt lämna slutrapport om försöket.

Plan för jämställdhetsintegrering

Arbetsmiljöverket ska ta fram en plan för hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär exempelvis att säkerställa att både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Planen ska innehålla identifierade utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget och ska genomföras under 2014. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt lärdomarna från utvecklingsarbetet kan tas till vara i myndighetens processer efter 2014. Uppdraget (planen) ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet, med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 16 september 2013.

Kontanthantering

Arbetsmiljöverket ska senast den 2 september 2013 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) angående utvecklingen av myndighetens arbete för att främja en förbättrad säkerhet vad avser risken för hot och våld inom detaljhandeln. I detta sammanhang ska myndigheten bedöma och ta hänsyn till den teknikutveckling som sker beträffande kontanthantering. Redovisningen ska avse åtgärder inom i första hand myndighetens föreskrifts- och inspektionsverksamhet.

Avslutande mätning av företagens administrativa kostnader

Arbetsmiljöverket ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010–2012. Det underlag som behövs ska redovisas i särskild ordning vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger, efter nära samråd med Arbetsmiljöverket.

Utveckling och förvaltning av register för anmälan till Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har från och med 2013 fått en anslagshöjning på 5 000 000 kronor för förvaltning av ett register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. I uppdraget ingår att utveckla och förvalta registret, lämna ut uppgifter, informera, ta emot anmälningar och genomföra inspektioner. Arbetsmiljöverket ska i samband med årsredovisningen lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) för uppdraget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket606 153
ap.1Förvaltningskostnader (ram)504 566
ap.2Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram)101 587

Villkor för anslag 2:1

ap.2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 100 087 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket ska betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från de centrala arbetstagarorganisationerna för stöd till parternas deltagande i standardiseringsverksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.115 0333 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:1 Arbetsmiljöverket
ap.218 40018 400

2014
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)59 600
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)55 422
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2542 047
2013-02-2542 047
2013-03-2542 047
2013-04-2542 047
2013-05-2542 047
2013-06-2542 047
2013-07-2542 047
2013-08-2542 047
2013-09-2542 047
2013-10-2542 047
2013-11-2542 047
2013-12-2542 049
Summa504 566
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Uppdragsverksamhet
Särskild informationsverksamhet-22122110 00010 00000
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den avgiftsbelagda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverket som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Arbetsmiljöverket.

På regeringens vägnar
Elisabeth Svantesson
Anne-Sofie Daleng
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Socialdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/Jäm
Näringsdepartementet/ENT1
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Tillväxtverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Svenska Hamnarbetareförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)