Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
38

2013-12-19
Ku2012/740/1341/KO Ku2013/506,560,1068, 1078,1168,1237, 1324,1502, 2144/KO
Ku2013/2461/RFS (delvis)
Ku2013/2462/KO (delvis)
Statens kulturråd
Box 27 215
102 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Statens kulturråd ska övergripande redovisa hur regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden har fått genomslag i myndighetens verksamhet. 

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Statens kulturråd ska följa upp, redovisa och kommentera uppnådda resultat av sin verksamhet.

 

 

 

Av redovisningen ska följande framgå:

 • Bidragsgivning och övriga främjande insatser fördelat på konst- och kulturområden. Kultursamverkansmodellen, Skapande skola,  läsfrämjande verksamhet inklusive Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne ska redovisas särskilt.
 • Fördelning och utfall av utvecklingsbidragens effekter för kulturens utveckling 2011–2014. Statens kulturråd ska även föreslå hur formerna för bidraget eventuellt kan förändras för att öka utveckling och förnyelse inom kulturområdet.
 • Kultursamverkansmodellens bidragsgivning fördelat på de stödberättigade områdena.
 • Myndighetens bidragsgivning, i form av verksamhetsbidrag och andra bidrag, till det civila samhällets organisationer.
 • Hur myndigheten verkat för det samiska folkets och övriga nationella minoriteters kultur, i såväl kultursamverkansmodellen som i övrig bidragsgivning och verksamhet. Redovisningen, till Länsstyrelsen i Stockholms län med kopia till Sametinget, ska ske utifrån såväl de nationella kulturpolitiska målen som de minoritetspolitiska målens delområden språk och kulturell identitet samt inflytande och delaktighet, senast den 15 november 2014.
 • Genomförda insatser och uppnådda resultat inom satsningen Kultur för äldre och övriga insatser inom området kultur och hälsa.
 • Statens kulturråd ska även redovisa bidragsgivningen avseende anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet.

Redovisningen avseende anslag 1:4 ska omfatta följande:

- vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för bidragsgivningen,

- vilka insatser som finansierats under året,

- hur insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, samt

- en resultatbedömning av genomförda insatser.

Prognoser 2014–2018

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedan-
stående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

 • 21 februari
 • 5 maj
 • 27 oktober

Sponsringsintäkter

Statens kulturråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

2

Organisationsstyrning

Verksamhetsstyrning

Statens kulturråd ska

 • vidareutveckla resultatredovisningen så att resultatet inklusive kvalitetsaspekterna tydligt framgår per konst- och kulturområde, både vad gäller bidragsgivning och främjande insatser, 
 • vidareutveckla redovisningen av verksamhetens kostnader,
 • vidareutveckla redovisningen av hur jämställdhet, tillgänglighet, barns och ungas rätt till kultur samt internationalisering och interkulturellt arbete har fått genomslag i verksamheten, redovisningen av verksamhet som gäller barn och unga ska göras i intervallen 0-12 år, 13-18 år respektive 19-25 år,
 • redogöra för hur myndighetens verksamhet har påverkats och förändrats i och med att kultursamverkansmodellen har införts,
 • Statens kulturråd ska etablera och utveckla sin roll som svensk kontraktspart för media- och kulturprogrammet Kreativa Europa 2014–2020 och som kontaktkontor för programmets kulturdel.
  Arbetet ska ske i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I uppdraget ingår även att samverka med aktörer som verkar för utvecklingen av kulturella och kreativa näringar.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt intresse

Statens kulturråd ska initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse, enligt propositionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3).  

Statens kulturråd ska ta fram ett handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan. Arbetet ska ske i samverkan med bl.a. Statens skolverk, Myndigheten för tillgängliga medier, folkbildningens organisationer och andra berörda parter. Arbetet ska ske med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande som riksdagen har beslutat om (prop 2013/14:3, bet. 2013/14:KrU4, rskr. 2013/14:117). Handlingsprogrammet ska bl.a. innehålla en redovisning av hur medlen till läsfrämjande satsningar planeras att fördelas på bidragsgivning respektive genomförande av verksamhet.

Handlingsprogrammet ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 december 2014. En delrapport ska lämnas senast den 1 maj 2014.

2. Kreativa Europa 2014–2020

Statens kulturråd ska, i samverkan med berörda aktörer, främja svenska ansökningar till programmet Kreativa Europa. En redovisning av strategiska insatser och uppnådda resultat ska framgå av årsredovis- ningen för 2014.

3. Internationellt utbytesprogram för litterära upphovsmän

Statens kulturråd ska genom samråd stödja Konstnärsnämnden i denna myndighets uppdrag att ta fram förslag till ett internationellt utbytesprogram inom litteraturområdet.

4. Ökad öppenhet och mångfald avseende hbt-frågor

Statens kulturråd ges i uppdrag att vara en strategisk myndighet, enligt regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Uppdraget bör genomföras så att kulturmyndigheter, kulturaktörer och publik engageras. Myndigheten bör samråda med övriga strategiska myndigheter, dvs. Diskriminerings- ombudsmannen, Ungdomsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Samverkan ska även ske med organisationer som företräder hbt-personer och med relevanta kulturaktörer. Myndigheten ska redovisa planerade och vidtagna insatser till Regeringskansliet (Arbetsmarknads- departementet och Kulturdepartementet) senast den 30 oktober 2014. För uppdraget får 500 000 kronor användas från utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagspost 9.

5. Översyn av statens insatser inom dansområdet

Statens kulturråd ska i samverkan med Konstnärsnämnden analysera och bedöma hur statens nuvarande insatser inom dansområdet motsvarar dagens och framtida utvecklingsbehov. Uppdraget ska redovisas i en gemensam delrapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2014 och slutredovisas den 15 oktober 2014.

Arbete ska även ske i dialog med Riksteatern.

Pågående uppdrag

6. Ökad kunskap om barn-och ungdomskultur

Statens kulturråd ska årligen, 2012–2014, genomföra en nationell konferens om barns och ungas rätt till kultur.

7. Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens kulturråd ska i sin bidragsgivning särskilt beakta Umeå kulturhuvudstad 2014.

Statens kulturråd ska samverka med myndigheter och institutioner som har uppdrag i regleringsbrev om Umeå kulturhuvudstad 2014. Syftet är att främja statliga insatser för Umeå kulturhuvudstad 2014. Statens kulturråd ska göra en sammanställning av de statliga insatserna från de myndigheter och institurioner som i sina styrdokument har uppdrag om Umeå kulturhuvudstad 2014.

Återrapportering av uppdraget ska ske till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 april 2015.

8. Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Statens kulturråd ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Arbetet ska bl.a. bedrivas i enlighet med regeringens bedömningar i propositionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3) där litteraturens roll för yttrandefrihet och demokratisering lyfts fram. Statens kulturråd ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Statens kulturråd ska vidare verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer samt med kommuner och landsting.

9. EU:s sammanhållningspolitik 2014–2020

Statens kulturråd ska bistå Regeringskansliet under program- perioden 2014–2020 för EU:s sammanhållningspolitik och politiken för landsbygdsfonden, havs- och fiskerifonden inklusive arbetet med en partnerskapsöverenskommelse med EU-kommissionen.

Statens kulturråd ska vidare utifrån sitt ansvarsområde bistå de regionala aktörer som fått i uppdrag att utarbeta förslag till strukturfondsprogram eller motsvarande.

10. Kartläggning av tekniska lösningar för ökad tillgänglighet till kulturen

Statens kulturråd ska tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Stiftelsen Svenska Filminstitutet, Myndigheten för handikappolitisk samordning Handisam och Post- och telestyrelsen samt andra berörda aktörer kartlägga hur tekniska lösningar kan användas för att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Lärande exempel och förslag till framtida insatser ska beskrivas.

Statens kulturråd ska lämna in en samlad rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2014.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd46 676
ap.1Statens kulturråd (ram)46 676

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd201 058
ap.1Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur (ram)100 998
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)62 060
ap.3Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 (ram)38 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur

Bidrag ska lämnas enligt

 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella             ändamål.

Anslagsposten ska även användas till

 • centrala amatörkulturorganisationer och Skådebaneverksamhet,
 • Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund, Riksföreningen Våra Gårdar,
 • insatser som ökar tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning,  
 • centrumbildningar, bl.a. för arbetsförmedlande insatser,
 • aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden och som främst avser kulturlivets internationalisering (minst 1 000 000 kronor)
 • verksamhet om dans i skolan som bygger vidare på den kompetens och de erfarenheter som har utvecklats inom Institutet Dans i skolan vid Luleå tekniska universitet, (1 600 000 kronor), 
 • bidrag för svenskt-grekiskt kultursamarbete efter förslag av Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland,
 • Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland
  (1 200 000 kronor), Sveriges Radio AB, Berwaldhallen för Östersjöfestivalen (1 000 000 kronor) samt till European Union Youth Orchestera,
 • insatser för litteratur och läsfrämjande (3 000 000 kronor) som avser insatser för att främja svensk litteratur i utlandet, litterära evenemang i bokhandeln och elektronisk utgivning av bokförlagens s.k. backlists, enligt förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur och läsfrämjande insatser och förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet.

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader, dock högst 10 000 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

Av anslagsposten ska 28 044 000 kronor användas till Teateralliansen, 12 008 000 kronor till Dansalliansen och 22 008 000 kronor till Musikalliansen.

ap.3 Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens kulturråd ska bevilja Umeå kommun bidrag utifrån att kommunen inkommit med en plan för förberedelser och genomförande av kulturhuvudstadsåret under 2014. Av planen ska framgå hur de statliga medlen kommer att användas. Planen ska lämnas till Statens kulturråd senast den 22 februari 2014. Med planen som grund ska Statens kulturråd besluta om utbetalning av medel för 2014 till Umeå kommun.

Statens kulturråd får vid behov meddela ytterligare föreskrifter för utbetalning av medel.

 

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd172 755
ap.1Skapande skola (ram)172 755

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur, enligt förordning (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Ett ändamål med bidraget Skapande skola är enligt 2 § förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan att bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskoleklass och grundskola. Mot den bakgrunden bör Statens kulturråd, vid beslut om årliga bidrag, göra preliminära bedömningar av i vilken utsträckning projekten kan komma i fråga för stöd under kommande år.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst 
3 600 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

Statens kulturråd ska samverka med Statens skolverk i arbetet med Skapande skola.

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd3 854
ap.13Centrala museer (ram)3 854

Villkor för anslag 1:4

ap.13 Centrala museer

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning till de centrala museernas forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst
400 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 286 319
ap.1Bidrag till regional kulturverksamhet (ram)1 286 319
Disponeras av Kungl. biblioteket24 800
ap.2Samordning inom biblioteksväsendet (ram)24 800
Disponeras av Kammarkollegiet1 261
ap.3Teaterkonsulentverksamhet (ram)0
ap.6Filmkulturell verksamhet (ram)1 261
Disponeras av Tillväxtverket635
ap.4Konsulentverksamhet hemslöjd (ram)635
Disponeras av Riksarkivet446
ap.5Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)446

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen baseras på samverkan och dialog mellan staten och landstingen, där både nationella kulturpolitiska mål och regionala prioriteringar ska beaktas.

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Villkor för verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen


Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande aktörer; Folkoperan AB, Stockholms Stadsteater AB för teater-, dans- och musikverksamhet , Oktoberteatern, Regionbibliotek Stockholm, Cirkus Cirkör AB, landstinget i Stockholms län för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamhet samt Stockholms läns museum och Stockholms stadsmuseum.
 • 2 000 000 kronor av anslaget ska fördelas till Cirkus Cirkör AB med anledning av nya hyresförhållanden som uppkommer i och med att Dans- och Cirkushögskolans utbildning flyttar från Cirkus Cirkör AB:s lokaler,
 • särskilda utvecklingsbidrag, berättigade att ansöka om utvecklings- bidrag är Stockholms läns landsting och de institutioner som namnges under denna anslagspost
 • bidrag till Stockholms konserthusstiftelse för vissa pensionsrelaterade kostnader.


Villkor för verksamheter inom och utanför kultursamverkansmodellen

Statens kulturråd ska i sin bedömning och uppföljning av de regionala kulturplanerna särskilt uppmärksamma landstingens arbete för att främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv. Även vid bidragsgivning till verksamheter i Stockholms län ska dessa frågor uppmärksammas.

Statens kulturråd bör genom utvecklingsbidrag bl.a. främja kunskaps- utvecklingen om och övriga förutsättningarna för digitaliseringens genomslag inom scenkonstområdet.

Den särskilda förstärkningen av anslag 1:6 med 25 000 000 kronor för 2014 (totalt 75 000 000 kronor under 2012–2014) ska användas till bidrag för förnyelse och utveckling av konstnärliga uttryck samt nydanande sätt att sprida och tillgängliggöra kulturen. Bidragen kan även användas för litteratur- och läsfrämjande insatser.

ap.2 Samordning inom biblioteksväsendet

Anslagsposten ska användas för att utöva nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet i enlighet med 5 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket.

I detta ansvar ingår bl.a. att fördela bidrag till vissa delar av biblioteks- områdets nationella struktur. Stöd kan också lämnas till vissa utvecklingsinsatser. 

I detta ansvar ingår även bl.a. att fördela bidrag till depåbibliotek och Internationella biblioteket.

ap.4 Konsulentverksamhet hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholms län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 procent.

ap.5 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslaget ska användas till Föreningsarkiven i Stockholms län, enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Anslaget får även användas för bidragsgivning till enskilda regionala arkiv.

ap.6 Filmkulturell verksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter rekvisition.

Anslagsposten ska användas till Film Stockholm enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd189 233
ap.1Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)189 233

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt

 • förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella             ändamål.

Anslagsposten ska dessutom användas för vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse:   

- Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Föreningen Dalhallas vänner, Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern, Unga Klara samt Strindbergs Intima Teater.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst
3 000 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd137 182
ap.1Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande (ram)137 182

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande

Anslagsposten ska användas enligt 

 • förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjandeinsatser,  
 • förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
 • förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet, och
 • förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbiblioteken.

Anslagsposten får även användas till läsfrämjande insatser, distributions- kostnader för litteraturstödda böcker, bidrag till författar- och tidskriftsverkstäder samt till insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter. 

Anslagsposten får belastas med högst 10 000 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten. 

Anslagsposten ska även användas för kostnader i samband med myndighetens insatser för att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Anslagsposten får belastas med högst 15 000 000 kronor för detta ändamål.

Ett exemplar av tidskrift som tilldelas bidrag enligt förord-
ningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjandeinsatser ska överlämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

4:4

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd28 160
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)28 160

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag enligt

 • förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder, 
 • förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet, och
 • förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverks-
  kooperativ. 

Anslagsposten ska även användas för bidrag till

 • förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker, Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • bidrag till Akademien för de fria konsterna
  (minst 1 660 000 kronor),
 • projekt inom bild- och formområdet med särskilt beaktande av de nationella kulturpolitiska målen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.11 4003 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.13 030Inget0
ap.21 862Inget0
ap.30Inget0
1:3 Skapande skola
ap.15 183Inget0
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.13116Inget0
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.138 590Inget0
ap.2744Inget0
ap.30Inget0
ap.419Inget0
ap.513Inget0
ap.638Inget0
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.15 677Inget0
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.14 115Inget0
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.1845Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1137 000103 50033 500
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.125 00025 000002015
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-247 934
2014-02-242 801
2014-03-247 468
2014-04-243 267
2014-05-242 801
2014-06-247 001
2014-07-242 801
2014-08-242 801
2014-09-243 267
2014-10-242 334
2014-11-241 867
2014-12-242 334
Summa46 676
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offenligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 5001 50000
Avgiftsfinansierad verksamhet
Övrigt002 0002 00000
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens kulturråd får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Katarina Höög
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet KSÄ K
Näringsdepartementet/ENT
Näringsdepartementet/FIN
Näringsdepartementet/RT
Socialdepartementet FST
Socialdepartementet/ESA
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/UH, SV, UC
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Svenska institutet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Sametinget
Styrelsen för samefonden
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Tillväxtverket
Konstnärsnämnden
Myndigheten för tillgängliga medier
Statens musikverk
Riksutställningar
Myndigheten för kulturanalys
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Kungl. biblioteket
Statens tjänstepensionsverk
Ungdomsstyrelsen
Bygdegårdarnas riksförbund
Business Sweden
Folkets Hus och Parker
Nämnden för kulturellt utbyte mellan Sverige och Grekland
Riksföreningen Våra gårdar
Sámi Teáhter
Tornedalsteatern
Judiska biblioteket
Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige
Sverigefinska riksförbundet
Resursbiblioteket för döva
Centrum för fotografi
Centrum för dramatik
Danscentrum
FilmCentrum
Författarcentrum
Illustratörcentrum
Konsthantverkscentrum
Konstnärscentrum
Föreningen Musikcentrum (Öst)
Musikcentrum Väst
Teatercentrum
Översättarcentrum
Teateralliansen AB
Dansalliansen
Musikalliansen
Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland
Riksteatern
European Union Youth Orchestra
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Regionförbundet i Kalmar län
Folkoperan AB
Stockholms Stadsteater AB
Oktoberteatern
RiksSkådebanan
Dansnät Sverige
Musikaliska akademin
Eric Sahlström-institutet
Orionteatern
Ulriksdals Slottsteater (Confidencen)
Eric Ericssons Kammarkör
Dalhalla
Stiftelsen Internationella Vadstena-akademin
Strindbergsteatern
Unga Klara
Teaterförbundet
Svensk Scenkonst
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Samtliga länsbibliotek
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
Sveriges författarfond
Akademin för de fria konstarterna
Folkrörelsernas konstfrämjande
Sveriges konstföreningar
Stiftelsen Stockholms läns museum
Stockholms stadsmuseum
Stockholms konserthusstiftelse
Länsmuseernas samarbetsråd
Riksförbundet Sveriges museer
samtliga landsting
Gotlands kommun
Umeå kommun
Sveriges Kommuner och Landsting
Ideell Kulturallians
Film Stockholm