Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
41

2013-12-19
Ku2013/2032/KO
Ku2013/2461/RFS (delvis)
Statens centrum för arkitektur och design
Svensksundsvägen 15 B
111 49 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens centrum för arkitektur och design
Riksdagen har beslutat om Statens centrum för arkitektur och designs verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens centrum för arkitektur och design och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,

  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Statens centrum för arkitektur och design ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar som Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Prognoser 2014–2018

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 21 februari
  • 5 maj
  • 27 oktober 

Lokalkostnader

Statens centrum för arkitektur och design ska i årsredovisningen specificera totala lokalkostnader för 2014 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Utställningsersättning

Myndigheten ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsringsintäkter

Statens centrum för arkitektur och design ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Regionalt utfall

Statens centrum för arkitektur och design ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metod- anvisningar från Statens kulturråd.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

3

Uppdrag

Plattform för arkitektur, form och design

Statens centrum för arkitektur och design ska främja och förmedla kunskap om arkitekturens, formens och designens betydelse i samhället. Myndigheten ska därvid utgöra ett kunskapscentrum och en gemensam plattform för att initiera och samordna insatser inom området, och vara en mötesplats för samverkan med myndigheter och andra offentliga och privata aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Centralmuseernas samverkan

Statens centrum för arkitektur och design ska tillsammans med övriga centralmuseer redovisa hur arbetet fortskrider med att förstärka samarbetet i enlighet med centralmuseernas slutrapport av uppdraget Ku2010/552/KT. En gemensam redovisning ska senast den 16 juni 2014 lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens centrum för arkitektur och design50 488
ap.7Statens centrum för arkitektur och design (ram)50 488

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.71 5153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 974
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens centrum för arkitektur och designs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-254 207
2014-02-254 207
2014-03-254 207
2014-04-254 207
2014-05-254 207
2014-06-254 207
2014-07-254 207
2014-08-254 207
2014-09-254 207
2014-10-254 207
2014-11-254 207
2014-12-254 211
Summa50 488
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens centrum för arkitektur och designs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.7Statens centrum för arkitektur och design

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-1 3311003 0003 0000-1 231
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa-1 3311003 0003 0000-1 231
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar003 53003 5303 530
Övrigt008000800800
Summa004 33004 3304 330
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens centrum för arkitektur och design får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Anna Eineborg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet/M
Näringsdepartementet/ENT
Socialdepartementet/SFÖ, PBB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens konstråd
Riksantikvarieämbetet
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Moderna museet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Statens fastighetsverk
Boverket
Myndigheten för kulturanalys
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Umeå kommun
Föreningen Svensk Form
Röhsska museet
Riksförbundet Sveriges museer