Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
39

2013-12-19
Ku2013/1850, 1929/KO,
Ku2013/2461/RFS(delvis), Ku2013/2462/KO (delvis)
Konstnärsnämnden
Maria Skolgata 83
118 53 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har beslutat om Konstnärsnämndens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Konstnärsnämnden och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Konstnärsnämnden ska följa upp, redovisa och kommentera uppnådda resultat av sin verksamhet. Redovisningen ska, om det inte är uppenbart irrelevant, vara uppdelad på kön samt innehålla en analys och bedömning av eventuella skillnader mellan kvinnor och män.

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Av redovisningen ska följande framgå:

  • Bidragsgivningen fördelat på områdena bild/form, musik, teater, dans och film.
  • Verksamheten vid Konstnärsnämndens internationella program-
    verksamhet för bild- och formkonstnärer Iaspis, Internationella dansprogrammet, internationella musikprogrammet samt bidragsgivningen för internationellt utbyte inom övriga områden.
  • Resultatet av arbetet med bevakning och analys av konstnärernas ekonomiska och sociala situation. Vidare ska resultaten av kunskapsspridning och rådgivningsfunktion avseende frågor som rör de generella trygghetssystemen redovisas.

Prognoser 2014 – 2018

Konstnärsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 21 februari
  • 5 maj
  • 27 oktober

Vid det sista tillfället ska summan av utestående åtaganden som gjorts för längre tid än ett år samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod redovisas.

Regionalt utfall

Konstnärsnämnden ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsring

Konstnärsnämnden ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Konstnärsnämnden ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kultur-
departementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Konstnärsnämnden ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Kulturella och kreativa näringar

Konstnärsnämnden ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken – utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Internationellt kulturutbyte på musikområdet

Konstnärsnämnden ska utveckla en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet som bygger på erfarenheterna från Iaspis och Internationella dansprogrammet. Arbetet ska ske efter samråd med berörda aktörer.

Konstnärsnämnden ska lämna en slutlig redovisning den 1 mars 2015. En delredovisning ska lämnas den 1 mars 2014.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Konstnärsnämnde ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Konstnärsnämnden ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering

Konstnärsnämnden ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhets-
integrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställd- hetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Genomförandet ska ske i enlighet med Konstnärsnämndens plan för jämställdhetsintegrering (dnr Ku2013/1850/KO).

För genomförandet av utvecklingsarbetet disponerar myndigheten högst 670 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast 31 mars 2015. Redovisningen ska innehålla en redogörelse av genomförda aktiviteter, inklusive en ekonomisk redovisning samt beskriva på vilket sätt erhållna kunskaper och erfarenheter från utvecklingsarbetet ska tillvaratas i myndighetens verksamhet efter 2014.

Internationellt utbytesprogram för litterära upphovsmän

Konstnärsnämnden ska ta fram former för hur ett internationellt utbytesprogram inom litteraturområdet kan utformas. Uppdragets ska ske i samråd med Statens kulturråd, Sveriges författarfond och andra berörda aktörer som har kunskap om litteraturområdet och de litterära upphovsmännens situation. Utgångspunkt för uppdraget är regeringens bedömning i propositionen Läsa för livet (prop. 2013/14:3). 

Konstnärsnämnden ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 22 februari 2015. En delredovisning ska lämnas den 1 maj 2014.

Statens insatser för dansen

Konstnärsnämnden ska i samverkan med Statens kulturråd analysera och bedöma hur statens nuvarande insatser inom dansområdet motsvarar dagens och framtida utvecklingsbehov. Uppdraget ska redovisas i en gemensam delrapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2014 och slutredovisas den 15 oktober 2014.

Arbetet ska även ske i dialog med med Riksteatern.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5:1

Konstnärsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden19 771
ap.1Konstnärsnämnden (ram)19 771

Villkor för anslag 5:1

ap.1 Konstnärsnämnden

Av anslaget ska 1 000 000 kronor användas för uppraget gällande ett internationellt utbytesprogram inom litteraturområdet.

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden136 296
ap.1Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer (ram)76 368
ap.4Långtidsstipendier (ram)14 786
ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film (ram)37 726
ap.9Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)6 216
ap.16Statliga ålderspensionsavgifter (ram)1 200

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond, förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer och förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Av anslagsposten avser 8 550 000 kronor bidrag till konstnärer inom bild- och formområdet. I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informationsverksamheten inom den internationella programverksamheten för bild- och formkonstnärer Iaspis.

ap.4 Långtidsstipendier

Anslagsposten ska användas för långtidsstipendier enligt förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

År 2014 ska antalet tioåriga långtidsstipendier vara minst 111, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas.

Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur många långtidsstipendier som ska tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.

ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer och förordningen (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Av anslagsposten ska 2 000 000 kronor användas för att inrätta en verksamhet för internationellt kulturutbyte på musikområdet.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader vid uruppförande av verk som tillkommit i samarbetsprojekt mellan komponister och musiker/sångare som beviljats medel av Konstnärsnämnden.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning samt för program- och informations-
verksamhet inom de internationella utbytesverksamheterna. 

ap.9 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m. 

Konstnärsnämnden ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Av anslagsposten får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt utbyte.

ap.16 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2014 om 3 500 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2011 om -2 300 000 kronor.

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden4 270
ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 270

Villkor för anslag 10:1

ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

Anslagsposten ska användas enligt förordning (1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet och förordning (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslagsposten ska användas för stöd till produktion av kortfilm, dokumentär och animation. 

Från anslagsposten ska 900 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för bl.a. rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. 

I samband med utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att stiftelsen ska lämna redogörelse för verksamheten 2014 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2015.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
5:1 Konstnärsnämnden
ap.15933 %0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.12 295Inget0
ap.4444Inget0
ap.61 135Inget0
ap.9177Inget0
ap.160Inget0
10:1 Filmstöd
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.140 36510 0007 00023 3652024
ap.481 20815 83420 25045 1242024
ap.611 4903 5002 0845 9062024
ap.92 9376666661 6052024
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 833
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-251 648
2014-02-251 648
2014-03-251 648
2014-04-251 648
2014-05-251 648
2014-06-251 648
2014-07-251 648
2014-08-251 648
2014-09-251 648
2014-10-251 648
2014-11-251 648
2014-12-251 643
Summa19 771
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstnärsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Konstnärsnämnden

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0050050000
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konstnärsnämnden får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå. 

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Matilda Berggren
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Pensionsmyndigheten
Statens kulturråd
Riksgäldskontoret
Riksarkivet
Riksantikvarieämbetet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Myndigheten för kulturanalys
Kammarkollegiet
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Riksteatern
Sveriges författarförbund
Bildkonst upphovsrätt i Sverige
Svenska Förläggareföreningen
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Konstnärernas riksorganistation (KRO)
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggareföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges yrkesmusikerförbund
Sveriges författarfond
Teaterförbundet
Stiftelsen Filmforn
Sveriges Kommuner och Landsting
Umeå kommun