Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
40

2013-12-19
Ku2013/1925/KO
Ku2013/2461/RFS (delvis)
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 4006
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksdagen har beslutat om Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Främjande av hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att

  • stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet,
  • öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

Prognoser 2014–2018

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 21 februari
  • 5 maj
  • 27 oktober

Regionalt utfall

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Sponsring

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska särredovisa eventuella sponsrings-
intäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska Nämnden för hemslöjdsfrågor definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

3

Uppdrag

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Kulturella och kreativa näringar

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken – utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket11 447
ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)2 394
ap.2Främjande av hemslöjd (ram)9 053

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Nämnden för hemslöjdsfrågor

Anslagsposten ska användas till Nämnden för hemslöjdsfrågors förvaltningskostnader.

ap.2 Främjande av hemslöjd

Av anslagsposten ska 4 200 000 kronor användas för bidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars Riksförbund.

Anslagsposten ska även användas för bidrag till rikskonsulent- verksamhet. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till minst tre rikskonsulenttjänster eller motsvarande. Anslagsposten får användas för fortbildning och årlig informationskonferens och bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.13433 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-252 394
2014-04-253 017
2014-07-253 017
2014-10-253 019
Summa11 447
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:3 ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor
4:3 ap.2Främjande av hemslöjd

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nämnden för hemslöjdsfrågor får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden för hemslöjdsfrågor undantas från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna resultaträkning i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Anna Eineborg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/ENT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Tillväxtverket
Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Myndigheten för kulturanalys
Riksteatern
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Länsstyrelsen i Södermanlands län
samtliga landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Gotlands kommun
Umeå kommun