Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
36

2013-12-19
Ku2013/1844/KO
Ku2013/1934/KO
Ku2013/2461/RFS (delvis)
Statens musikverk
Box 16326
103 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk
Riksdagen har beslutat om Statens musikverks verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Statens musikverk och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens musikverk ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Statens musikverk ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen på myndighetens museer. Redovisning ska ske i enlighet med de anvisningar som Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Prognoser 2014–2018

Statens musikverk ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 21 februari
  • 5 maj
  • 27 oktober

Lokalkostnader

Statens musikverk ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2014 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsring

Statens musikverk ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndig-
heten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Redovisningen ska, om det inte är uppenbart irrelevant, vara uppdelad på kön samt innehålla en analys och bedömning av eventuella skillnader mellan kvinnor och män.

Musik- och teatermuseet

Statens musikverk ska redovisa hur arbetet med ombyggnationen av museet fortlöper i en rapport till Regeringskansliet (Kultur- departementet) senast den 30 augusti 2014. Rapporten ska innehålla uppgifter om de framtida ekonomiska konsekvenserna för Statens musikverk, bl.a. vad gäller låneram och kostnader.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens musikverk ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kultur- departementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

Regionalt utfall

Statens musikverk ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.  

3

Uppdrag

Utvecklingsarbete för jämställdhetsarbete

Statens musikverk ska bedriva ett utvecklingsarbete för jämställdhets- integrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att säkerställa att både kvinnors och mäns, flickors och pojkars behov och intressen tillvaratas och beaktas i myndighetens verksamhet. Genomförandet ska ske i enlighet med Statens musikverks plan för jämställdhetsintegrering (dnr 2013/1850/KO). För genomförandet av utvecklingsarbetet disponerar myndigheten högst 1 355 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet, anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut.

Centralmuseernas samverkan

Statens musikverk (Musik- och teatermuseet) ska tillsammans med övriga centralmuseer redovisa hur arbetet fortskrider med att förstärka samarbetet i enlighet med centralmuseernas slutrapport av uppdraget Ku2010/552/KT. En gemensam redovisning ska senast den 16 juni 2014 lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:3

Statens musikverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens musikverk110 242
ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk (ram)110 242

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Statens musikverk - del till Statens musikverk

Anslaget används för Statens musikverks förvaltningskostnader, projektverksamhet inom musikområdet samt kostnader som kan uppstå till följd av Stiftelsen Svenska Rikskonserters avveckling, såsom pensionskostnader som regleras retroaktivt.

Av anslagsposten ska minst 25 000 000 kronor fördelas enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet. Av dessa får högst 1 000 000 kronor användas till aktiviteter i samband med Elektronmusikstudions (EMS) 50-årsjubileum 2014.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens musikverk
ap.13 3073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens musikverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-257 109
2014-02-257 103
2014-03-257 103
2014-04-2522 103
2014-05-257 103
2014-06-257 103
2014-07-257 103
2014-08-257 103
2014-09-257 103
2014-10-2517 103
2014-11-257 103
2014-12-257 103
Summa110 242
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens musikverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor53-500003
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa53-500003
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar000000
Övrigt001 75001 7501 750
Summa001 75001 7501 750
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens musikverk ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovan- stående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens musikverk får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofi Knutas
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet, Jämställdhetsenheten
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Myndigheten för kulturanalys
Riksförbundet Sveriges museer
Umeå kommun