Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
42

2013-12-19
Ku2013/1927/KO
Ku2013/2016/KO
Ku2013/2461/RFS (delvis)
Moderna museet
Box 16382
103 27 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Moderna museet
Riksdagen har beslutat om Moderna museets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Moderna museet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Publik och tillgänglighet

Moderna museet ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Moderna museet ska till Myndigheten för kulturanalys lämna uppgifter om besöksutvecklingen. Redovisning ska ske i enlighet med de anvis- ningar som Myndigheten för kulturanalys lämnar.

Prognoser 2014–2018

Moderna museet ska redovisa utgiftsprognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 21 februari
  • 5 maj
  • 27 oktober

Lokalkostnader

Moderna museet ska specificera museets totala lokalkostnader för 2014 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsring

Moderna museet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Regionalt utfall

Moderna museet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Moderna museet ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kultur- departementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

2

Organisationsstyrning

Transportverksamhet

Moderna museet och Nationalmuseum med Prins Eugen Waldemarsudde har i en skrivelse till regeringen meddelat att myndigheterna avser att upphöra med sitt fasta samarbete kring transportverksamheten, (Ku2013/520/KA). Av detta skäl har 1 000 000 kronor överförts från Moderna museets anslag till Nationalmuseum med Prins Eugen Waldemarsuddes anslag fr.o.m. 2014.

3

Uppdrag

Centralmuseernas samverkan

Moderna museet ska tillsammans med övriga centralmuseer redovisa hur arbetet fortskrider med att förstärka samarbetet i enlighet med central- museernas slutrapport av uppdraget Ku2010/552/KT. En gemensam redovisning ska senast den 16 juni 2014 lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Moderna museet128 224
ap.10Moderna museet (ram)128 224

Villkor för anslag 8:1

ap.10 Moderna museet

Av anslaget ska minst 1 000 000 kronor användas för ersättningar till konstnärer för vilka avtalet om medverkan och ersättning vid utställning av konstverk är tillämpligt. Museet ska särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.103 8473 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 957
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Moderna museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-0232 056
2014-03-3132 056
2014-06-3032 056
2014-09-3032 056
Summa128 224
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Moderna museets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.10Moderna museet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor0010 00010 00000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa0010 00010 00000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar0025 000025 00025 000
Övrigt0020 000020 00020 000
Summa0045 000045 00045 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Moderna museet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovan-
stående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Moderna museet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet.

Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå. 
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Anna Eineborg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Statens fastighetsverk
Myndigheten för kulturanalys
Nationalmuseum med Prins Eugen Waldemarsudde
Statens centrum för arkitektur och design
Riksförbundet Sveriges museer
Umeå kommun