Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:47

2013-12-12
U2013/7535/F
U2013/7484/SAM(delvis)
U2013/1298, 1343, 1344, 1383, 1485, 2400, 3714/F
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:13

Särskilda utgifter för forskningsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet161 711
ap.13Till regeringens förfogande (ram)161 711
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 200
ap.9Bidrag till EISCAT (ram)1 200
Disponeras av regeringen0
ap.1Särsk.utg.FoU.ändamå - del till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 3:13

ap.9 Bidrag till EISCAT

Medlen från anslagsposten ska användas för bidrag till EISCAT Scientific Association för tull och mervärdesskatt som har betalats av stiftelsen. Om ett beslut eller ett avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt finns, ska medlen utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslutet eller avtalet. Om ett sådant beslut eller avtal inte finns, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad.

ap.13 Till regeringens förfogande

Kammarkollegiet får efter särskilda beslut av regeringen utbetala medlen från anslagsposten för att finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom forsknings- och utvecklingsområdet.

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten enligt följande.

1. Efter rekvisition utbetala 19 876 000 kronor som ett engångsbelopp för 2014 till Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen ska användas för akademiens verksamhet och för verksamheten vid sekretariatet för forskningsprogrammet International Geosphere Biosphere Program (IGBP). Kungl. Vetenskapsakademien ska senast den 11 maj 2015 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

2. Efter rekvisition utbetala 10 890 000 kronor som ett engångsbelopp för 2014 till Svenska institutet i Rom. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

3. Efter rekvisition utbetala 5 418 000 kronor som ett engångsbelopp för 2014 till Svenska institutet i Athen. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

4. Efter rekvisition utbetala 4 592 000 kronor som ett engångsbelopp för 2014 till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

5. Efter rekvisition utbetala 1 774 000 kronor som ett engångsbelopp för 2014 till Stiftelsen San Michele. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Stiftelsen ska senast den 11 maj 2015 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

6. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2014 utbetala 6 521 000 kronor som ett engångsbeloppför 2014 till Svenska Barnboksinstitutet. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

7. Karmmarkollegiet ska senast den 1 februari 2014 utbetala
4 741 000 kronor som ett engångsbelopp för 2014 till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen). Medlen ska användas för nämndens verksamhet. Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte ska senast den 11 maj 2015 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

8. Kammarkollegiet ska utbetala 20 202 000 kronor för 2014 uppdelat på tolv månader till Institutet för framtidsstudier. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

9. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2014 utbetala 5 290 000 kronor som ett engångsbelopp för 2014 till Nobelmuseum. Medlen ska användas för museets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av museets årsredovisning.

10. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2014 utbetala 
1 200 000 kronor som ett engångsbelopp för 2014 till den ideella föreningen Vetenskap och allmänhet. Medlen ska användas för insatser som främjar dialog, öppenhet och förtroende mellan allmänhet och forskare. Föreningen ska senast den 11 maj 2015 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

11. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari utbetala 1 350 000 kronor som ett engångsbelopp för 2014 till Norges Kunnskapsdepartement för Sveriges del av finansieringen av Nordisk Samisk Institutt.

12. Efter rekvisition från Vetenskapsrådet utbetala 1 087 000 kronor som ett engångsbelopp för 2014 till Vetenskapsrådet för driften av sekretariatet för The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF).

13. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2014 utbetala 15 000 000 kronor som ett engångsbelopp för 2014 till Vetenskapsrådet för finansiering av forskningssamarbete med Frankrike, Italien, Tyskland och Schweiz med anledning av forskningssamarbeten i samband med ESS.

14. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2014 utbetala
1 700 000 kronor som ett engångsbelopp för 2014 till föreningen SwedNanoTech för föreningens verksamhet. SwedNanoTech ska senast den 13 april 2015 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

15. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2014 utbetala 500 000 kronor som engångsbelopp för 2014 till stiftelsen för Sveriges unga akademi. Medlen ska användas som stöd för att driva ett tvärvetenskapligt forum för unga forskare i Sverige. Stiftelsen ska senast den 13 april 2015 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

16. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2014 utbetala 750 000 kronor som ett kapitaltillskott till vardera av följande elva universitets holdingbolag:
– Uppsala universitets utveckling AB,
– Lunds Universitets Innovationssystem Aktiebolag,
– GU Holding AB,
– Stockholm universitetet Holding AB,
– Uminova Holding AB,
– Linköpings universitets Holdingbolag AB,
– Karolinska Institutet Holding AB,
– KTH Holding AB,
– LTU Holding AB,
– MIUN Holding AB, och
– SLU Holding AB.

Kapitaltillskotten ska finansiera kostnader för industriell äganderätt inom ramen för de s.k. idébankerna och betalas ut som engångsbelopp. Användningen av medlen ska framgå av respektive holdingbolags årsredovisningar. Stödet utbetalas med hänvisning till kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget, allmän gruppundantagsförordning, (EUT l 214, 9.8.2008, s. 3), särskilt artikel 33.

17. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2014 utbetala 250 000 kronor som ett kapitaltillskott till vardera av följande elva universitets holdingbolag:
– Uppsala universitets utveckling AB,
– Lunds Universitets Innovationssystem Aktiebolag,
– GU Holding AB,
– Stockholms universitetets Holding AB,
– Uminova Holding AB,
– Linköpings universitets Holdingbolag AB,
– Karolinska Institutet Holding AB,
– KTH Holding AB,
– LTU Holding AB
– MIUN Holding AB, och
– SLU Holding AB.

Kapitaltillskotten ska finansiera hantering av innovationsrådgivningstjänster och innovationsstödjande tjänster inom ramen för de s.k. idébankerna och betalas ut som engångsbelopp. Användningen av medlen ska framgå av respektive holdingbolags årsredovisningar. Stödet utbetalas med hänvisning till kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget, allmän gruppundantagsförordning, (EUT l 214, 9.8.2008, s. 3), särskilt artikel 36.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål
ap.10Inget0
ap.9363 %0
ap.134 8513 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Göteborgs universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Mittuniversitetet
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Umeå universitet
Uppsala universitet
Vetenskapsrådet
Chalmers tekniska högskola
Kunnskapsdepartementet i Norge
Kungl. vetenskapsakademien
Stiftelsen Svenska institutet i Rom
Stiftelsen San Michele
Svenska institutet i Athen
Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
Institutet för framtidsstudier
Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte
Svenska barnboksinstitutet
Nobelmuseum
Vetenskap och allmänhet