Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 10

2013-12-19
N2013/1213/TE
N2013/5853/KLS(delvis)
N2013/5897/TE
Trafikanalys
Torsgatan 30
113 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Trafikanalys inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Trafikanalyss verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 22, bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/14:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Trafikanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska redovisas

– den 16 januari,

– den 21 februari,

– den 5 maj,

– den 28 juli, och

– den 27 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:13

Trafikanalys (Ramanslag)

Disponeras av Trafikanalys62 700
ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram)62 700

Villkor för anslag 1:13

ap.2 Trafikanalys - del till Trafikanalys

Anslagsposten får användas till Trafikanalys förvaltningsutgifter vilket omfattar statistik-, utvärderings- och analysverksamhet inom transportområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:13 Trafikanalys
ap.21 8813 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-255 225
2014-02-255 225
2014-03-255 225
2014-04-255 225
2014-05-255 225
2014-06-255 225
2014-07-255 225
2014-08-255 225
2014-09-255 225
2014-10-255 225
2014-11-255 225
2014-12-255 225
Summa62 700
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys
På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Ekonomistyrningsverket
Luftfartsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sjöfartsverket
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen