Miljödepartementet


Regeringsbeslut
I:28

2013-12-19
M2013/778/Ke
M2013/3152/S
M2013/3175/S (delvis)
Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 6, bet. 2013/14:FöU1, rskr. 2013/14:107, prop. 2013/14:1 utg.omr. 20, bet. 2013/14:MJU1, rskr. 2013/14:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Strålsäkerhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2013—2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 16 januari,

den 21 februari,

den 5 maj,

den 28 juli, och

den 27 oktober 2014.

Miljöteknik/miljöinnovationer

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa vilka viktigare aktiviteter inom myndigheten som bedöms öka tillgången till eller efterfrågan på miljöteknik och miljöinnovationer.

Ny kärnkraft

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa de eventuella kostnader som myndigheten haft för prövning av ansökningar om tillstånd m.m. för uppförande av nya kärnkraftsreaktorer. Redovisningen ska ske per sökande respektive tillståndshavare och per avgiftsslag. I redovisningen ska också ingå Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning om eventuell nedsättning av avgifter för enskilda sökande respektive tillståndshavare för kommande år.

Miljökvalitetsmål

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten har verkat för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen och hur arbetet har integrerats i genomförandet av myndighetens verksamhet.

Plan för jämställdhetsintegrering

Strålsäkerhetsmyndigheten ska återrapportera hur myndighetens verksamhet har bidragit till att regeringens jämställdhetspolitiska mål enligt prop. 2005/06:155 har uppnåtts. Av återrapporteringen ska framgå vilka utvecklingsbehov som kan finnas inom myndighetens verksamhetsområde och vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta om myndigheten har identifierat sådana utvecklingsbehov. Myndigheten ska även redovisa när i tiden satsningarna i så fall ska genomföras.

EU-kompetens

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 30 april 2014 redovisa de åtgärder som myndigheten vidtagit för att höja EU-kompetensen inom sitt ansvarsområde. Redovisningen ska ta upp åtgärder såsom kompetensutveckling och rekryteringar med fokus på verksamhetsåren 2011 till 2013. Myndigheten ska i sin årsredovisning lämna motsvarande redovisning för verksamhetsåret 2014.

ESS

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa de kostnader myndigheten haft i samband med granskningen av ESS-anläggningen. Redovisningen ska även innehålla en prognos över kostnader för de år som verksamhet finansierad via ansökningavgiften för anläggningen beräknas vara aktuell.

3

Uppdrag

Avgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 10 oktober 2014 föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Ryssland och Östeuropa

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bedriva grannlandssamarbete med Ryssland och utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien och Moldavien.

Grannlandssamarbete med Ryssland ska främst avse hantering av radioaktivt och nukleärt avfall men också nukleär icke-spridning, utvecklingen av stärkta beredskapskontakter (inkl. miljöövervakning) och avvecklingsfrågor relaterade till kärnkraftverk. Verksamheten ska avse nordvästra Ryssland och Sveriges närområde förutom verksamhet avseende nukleär icke-spridning som får avse hela Ryssland.

Samarbetet ska syfta till att bidra till att skapa en höjd strålsäkerhet och miljökvalitet i både Ryssland och Sverige och ge stöd till utvecklingen av Rysslands myndighetsstrukturer och lagstiftning och så långt möjligt samfinansieras med Ryssland. Samarbetet ska syfta till att bidra till att stärka Sveriges miljö- och utrikespolitiska inriktning avseende miljö, fred och säkerhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska koordinera sin verksamhet med det arbete som internationella organisationer och andra länder har med Ryssland på strålsäkerhetsområdet och verka för att Ryssland integreras i olika regionala och internationella ramverk för strålsäkerhet och miljö och bidrar till dess måluppfyllelse.

Den genomförda verksamheten ska årligen sammanfattas i en separat rapport till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 mars. Senast den 31 april ska Strålsäkerhetsmyndighetens planer för framtida insatser på området rapporteras till Regeringskansliet (Miljödepartementet). Rapporten ska utgå från Sveriges internationella åtaganden, samarbetet med de nordiska länderna och andra stater inom området samt en analys av behoven avseende olika insatsområden.

Insatser av principiellt viktig natur, som beslutas av Strålsäkerhetsmyndigheten, ska under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Regeringskansliet (Miljödepartementet och Utrikesdepartementet).


DAC-rapportering

Strålsäkerhetsmyndigheten får medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Stödprogram till IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten ska genomföra ett stödprogram till Internationella atomenergiorganet (IAEA). Kostnaderna för programmet ska särredovisas.

Konventionen om säker hantering av använt kärnbränsle och säker hantering av radioaktivt avfall

Strålsäkerhetsmyndigheten ska sammanställa den svenska nationalrapporten enligt Konventionen om säker hantering av använt kärnbränsle och säker hantering av radioaktivt avfall inför det femte granskningsmötet. Rapporten ska ges in till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 juni 2014. Sammanställningen av nationalrapporten ska göras i lämplig samverkan med industrin.

Föreskrifter för ny kärnkraft

Strålsäkerhetsmyndigheten ska utforma föreskrifter för nya kärnkraftsreaktorer. Arbetsläget ska redovisas senast den 31 oktober 2014.

Nationell kompetens på strålskyddsområdet

Strålsäkerhetsmyndigheten ska granska kompetensläget inom strålskyddsområdet utifrån de brister som identifierades i den kompetenslägesrapport som myndigheten lämnade till regeringen 2011. Strålsäkerhetsmyndigheten ska lämna förslag på åtgärder samt vid behov lämna förslag på finansiering av dessa.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten360 655
ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM (ram)284 655
ap.2Forskning (ram)76 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Strålsäkerhetsmyndigheten ska betala totalt 668 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB. 

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

Från anslagsposten ska medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsviks kärntekniska anläggningar utbetalas. Medlen ska betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får högst uppgå till 400 000 kronor per nämnd under budgetåret 2014. 

Från anslagsposten får 100 000 kronor användas till det svenska bidraget till Internationella strålskyddskommissionen.

ap.2 Forskning

Anslagsposten får användas för grundläggande och tillämpad forskning för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och utveckla myndighetens tillsyn.

Anslagsposten får användas till myndighetskostnader för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket7 000
ap.1Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV (ram)7 000
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten16 600
ap.2Int milj samarb Rys - del till SSM - annan valuta (ram)100
ap.8Int milj samarb Rys - del till Strålsäkerhetsmyndigheten (ram)16 500
Disponeras av Kammarkollegiet2 400
ap.3Int milj samarb Rys - Int milj samarb Rys-del till Kammarkollegiet (ram)2 400

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV

Anslagsposten får användas för kostnader för insatser som stödjer det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Ryssland på miljöområdet. Naturvårdsverket ska inhämta synpunkter från berörda svenska myndigheter i samband med genomförande av projekt inom ramen för det bilaterala samarbetet.

Anslagsposten ska användas för utgifter för samarbete med Ryssland som syftar till att bidra till en högre nivå av miljökvalitet i Ryssland och Sverige, till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen, till att stärka Rysslands deltagande i internationellt samarbete om miljö- och klimatfrågor samt syftar till att bidra till effektivt genomförande av nationell lagstiftning och internationella överenskommelser och miljökonventioner i Ryssland.

Anslagsposten ska användas för utgifter för samarbete med Ryssland för att bidra till att utveckla det svensk-ryska myndighetssamarbetet och genomföra projekt inom de prioriterade områdena hav och vatten, naturskydd och bevarande av biologisk mångfald, klimat och luft, samt hållbar stadsutveckling, avfall och miljöteknik. Särskilt fokus bör läggas på att stärka samarbetet inom klimat och luft inklusive kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar, inom hållbar stadsutveckling, kemikalier och avfall, samt miljöövervakning och miljöforskning.

Högst 1 000 000 kronor får användas för Naturvårdsverkets administration och samordning.

ap.2 Int milj samarb Rys - del till SSM - annan valuta

Anslagsposten ska användas för den svenska årsavgiften till det internationella samordningsorganet Contact Expert Group.

ap.3 Int milj samarb Rys - Int milj samarb Rys-del till Kammarkollegiet

Anslagsposten ska främst disponeras för Sveriges bidrag till Nordiska miljöfinansieringsbolagets (Nefco) miljöutvecklingsfonds verksamhet med stöd till miljö- och energiprojekt i Ryssland i enlighet med den fördelning som beslutats inom Nordiska ministerrådet.

Fördelning av medlen från anslagsposten beslutas av Regeringskansliet (Miljödepartementet).

ap.8 Int milj samarb Rys - del till Strålsäkerhetsmyndigheten

Anslagsposten får användas till samarbete med Ryssland inom områdena hantering av radioaktivt och nukleärt avfall, nukleär icke-spridning, utvecklingen av stärkta beredskapskontakter (inkl. miljöövervakning) mellan Sverige och nordvästra Ryssland, samt avvecklingsfrågor relaterade till kärnkraftverk i Sveriges närområde.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till administration och samordning.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.18 5403 %0
ap.22 2803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.1210Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.8453Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.255 00030 00018 0006 270
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.16 0002 5002 480920
ap.811 0006 0002 5002 490
Belopp angivna i tkr

Villkor

Strålsäkerhetsmyndigheten får under 2013 ingå ekonomiska åtaganden som innebär utgifter för varor och tjänster som inkusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 30 000 000 kronor för åren 2015—2019 inom de delar av myndighetens verksamhet som finansieras med medel från kärnavfallsfonden. Dessa åtaganden ska finansieras med medel från kärnavfallsfonden.

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellerna ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Strålsäkerhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2530 054
2014-02-2530 054
2014-03-2530 054
2014-04-2530 054
2014-05-2530 054
2014-06-2530 054
2014-07-2530 054
2014-08-2530 054
2014-09-2530 054
2014-10-2530 054
2014-11-2530 054
2014-12-2530 061
Summa360 655
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Strålsäkerhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM
3:1 ap.2Forskning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Avgiftsbelagd verksamhet
Utbildning-10501 1001 100040
Riksmätplats-1 861-9005501 500-950-3 711
Radonlab.-634-50350530-180-864
Summa-2 505-9002 0003 130-1 130-4 535
Offentligrättslig verksamhet
Övrig tillståndsprövning-1 177-1 64949 40913 00936 40033 574
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offentligrättslig verksamhet
Kärnteknisk verksamhet2551159 53326 800291 437265 43726 000212 333
Icke kärnteknisk verksamhet2511-18 377-1 00029 43029 000430-18 947
Summa141 15625 800320 867294 43726 430193 386
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningstillgångar som Strålsäkerhetsmyndigheten använder i den nationella strålskyddsberedskapen finansieras från anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Lena Ek
Stefan Appelgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, enheten för nedrustning och icke-spridning
Utrikesdepartementet, enheten för säkerhetspolitik
Utrikesdepartementet, enheten för östeuropa och centralasien
Försvarsdepartementet, enheten för materiel, forskning och utveckling
Försvarsdepartementet, enheten för samordning av samhällets
Socialdepartementet, enheten för folkhäsla och sjukvård
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, forskningspolitiska enheten
Näringsdepartementet, energienheten
Näringsdepartementet, enheten för forskning, innovation och
Förvaltningsavdelningen, enheten för ekonomi och lön
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet