Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2013-12-12
U2013/4248/UH(delvis) U2013/6161/UH
U2013/6543/UH (delvis) U2013/7511/UH U2013/7484/SAM(delvis)
Örebro universitet
701 82 Örebro
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Örebro universitet
Riksdagen har beslutat om Örebro universitets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Örebro universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitetet ska anordna restaurangutbildning i Grythyttan.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå verksamhetens omfattning och dess ekonomiska resultat.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska minst 39 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:25

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Örebro universitet682 498
ap.1Takbelopp (ram)682 498

Villkor för anslag 2:25

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:26

Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Örebro universitet223 017
ap.3Basresurs (ram)223 017

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Örebro universitet17 374
ap.23Lokalisering av verksamhet till Grythyttan (ram)3 710
ap.24Nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning (ram)333
ap.25Läkarutbildning (ram)9 701
ap.48Kvalitetsbaserad resursfördelning (ram)3 630

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:26 Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2303 %0
ap.2403 %0
ap.2503 %0
ap.4803 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)80 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Örebro universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2576 908
2014-02-2576 908
2014-03-2576 908
2014-04-2576 908
2014-05-2576 908
2014-06-2576 908
2014-07-2576 908
2014-08-2576 908
2014-09-2576 908
2014-10-2576 908
2014-11-2576 908
2014-12-2576 901
Summa922 889
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Örebro universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:25 ap.1Takbelopp
2:26 ap.3Basresurs
2:65 ap.23Lokalisering av verksamhet till Grythyttan
2:65 ap.24Nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning
2:65 ap.25Läkarutbildning
2:65 ap.48Kvalitetsbaserad resursfördelning
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer