Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:34

2013-12-12
U2013/6090/UH
U2013/7522/UH
U2013/7484/SAM(delvis)
Konstfack
Box 3601
126 27 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Konstfack
Riksdagen har beslutat om Konstfacks verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Konstfack och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2012–2015 ska 40-60 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:53

Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Konstfack151 908
ap.1Takbelopp (ram)151 908

Villkor för anslag 2:53

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:54

Konstfack: Konstnärlig forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Konstfack8 202
ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (ram)8 202

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Konstfack1 268
ap.31Lokalkostnader (ram)1 268

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.3103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)13 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konstfacks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2513 449
2014-02-2513 449
2014-03-2513 449
2014-04-2513 449
2014-05-2513 449
2014-06-2513 449
2014-07-2513 449
2014-08-2513 449
2014-09-2513 449
2014-10-2513 449
2014-11-2513 449
2014-12-2513 439
Summa161 378
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstfacks disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:53 ap.1Takbelopp
2:54 ap.1Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
2:65 ap.31Lokalkostnader
På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer