Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:12

2013-12-12
U2013/5575/UH
U2013/7500/UH
U2013/7484/SAM (delvis)

Enligt sändlista

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor
6 bilagor
Riksdagen har beslutat om universitet och högskolors verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 16, bet. 2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för universitet och högskolor.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Inledning

De övergripande målen för universitet och högskolors verksamhet anges i högskolelagen (1992:1434). 

När universitet och högskolor presenterar eller analyserar individbaserad statistik ska det göras för det totala antalet och uppdelat på kön, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsutbud

Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. Ett universitets eller en högskolas avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus och distansutbildning ska redovisas. Därutöver ska en redovisning lämnas över hur lärosätet möter det omgivande samhällets behov av utbildning.

Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa uppgifter för antalet programnybörjare, antalet helårsstudenter samt antalet examinerade de senaste tre åren på utbildningar som leder till följande examina:

  • civilingenjörsexamen,
  • högskoleingenjörsexamen,
  • läkarexamen,
  • sjuksköterskeexamen,
  • specialistsjuksköterskeexamen, och
  • tandläkarexamen.

Lärar- och förskollärarutbildning

Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda lärar- och förskollärarexamina ska planera för dimensioneringen av olika examina, inriktningar och ämneskombinationer så att dimensioneringen svarar mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och regionala behov. De överväganden och åtgärder som har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen.

Studieavgifter för tredjelandsstudenter

I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på ett universitets eller en högskolas övriga verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i utbildning inom ett utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i denna verksamhet. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat.

Riksdagen har med anledning av budgetpropositionen för 2014 godkänt vad regeringen har föreslagit om separat antagning av sökande som omfattas av studieavgiftsskyldighet för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå (avsnitt 4.1.2, utg.omr. 16). Regeringen avser att utfärda föreskrifter i enlighet med detta. Antalet studenter som antas med stöd av sådana föreskrifter och hur den studieavgiftsfinansierade verksamheten påverkas ska därefter redovisas. 

Studenter som inte tar poäng

Universitet och högskolor ska redovisa antalet helårsstudenter som har varit registrerade på kurser under höstterminen 2013 och som inte har tagit några poäng på dessa under höstterminen 2013 och vårterminen 2014. Utresande utbytesstudenter ska inte ingå i underlaget.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Strategiska forskningsområden

Regeringens satsning på strategiska forskningsområden har som målsättning att åstadkomma en långsiktig kraftsamling inom områden där forskningen håller hög internationell kvalitet och har stor samhällsrelevans. Satsningen syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation.

De universitet som har fått medel för strategiska forskningsområden ska medverka i den uppföljning som genomförs av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem. 

Utveckling av rutiner för utbetalning av forskningsbidrag

Vetenskapsrådet ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem samt universitet och högskolor utveckla rutiner för utbetalning av forskningsstöd så att de bättre anpassas till lärosätenas planering.

Universitet och högskolor ska samverka med forskningsråden och Verket för innovationssystem i denna fråga.

Ekonomisk redovisning m.m.

1. Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inkl. teckenspråkstolkning, för studenter med funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för grundutbildning. Dessa kostnader får, efter ansökan, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor.

2. Universitet och högskolor får belasta anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning samt konstnärlig forskning och utvecklingsarbete med kostnader för personskadeförsäkringar för studenter. Kostnaderna får högst uppgå till 24 kronor per helårsstudent.

3. En prognos över beräknat utfall för anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 26 april och den 19 oktober 2014.

Redovisningen ska innehålla beräknat utfall för innevarande år och de fyra kommande åren, med hänsyn tagen till anslagssparande, överproduktion och utnyttjande av ev. decemberprestationer. Redovisningen ska ske enligt mall på regeringens hemsida: www.regeringen.se/sb/d/1895/a/54992.

En kopia av prognosen ska lämnas till Universitetskanslersämbetet.

4. Följande ersättningsbelopp (kronor) ska tillämpas för
budgetåret 2014. 

Utbildningsområde

Ersättning per helårsstudentErsättning per helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt28 91119 622
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt51 34643 301
Vård54 58847 279
Odontologiskt45 14252 585
Medicinskt61 00074 198
Undervisning32 57938 369
Verksamhetsförlagd utbildning42 76050 359
Övrigt41 23633 497
Design145 50188 649
Konst206 56388 681
Musik125 52779 368
Opera299 144178 951
Teater289 266144 080
Media295 196236 464
Dans203 441112 413
Idrott106 01249 058

 

Utbildningsområdet Undervisning avser utbildning inom det allmänna utbildningsområdet och den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning avser verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildning.

Utbildningsområdet Övrigt avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt kurser inom praktisk-estetiska ämnen inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år, inom grundlärarutbildning och inom förskollärarutbildning. 

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1.

5. Riktlinjer för redovisning finns i bilaga 2.

6. Universitet och högskolor får ta ut och disponera avgifter för verksamheter enligt bilaga 4.

7. De universitet och högskolor som lämnar delårsrapport ska avräkna och redovisa intäkter av anslag för grundutbildning motsvarande det totala belopp som per den 30 juni 2014 har överförts till räntekonto i Riksgäldskontoret.

8. Universitet och högskolor får köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (köpt beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast omfatta studenter som har antagits till utbildning hos det lärosäte som köper utbildningen. Avräkning av helårsstudenter och helårprestationer får endast göras av det lärosäte som köper kurser. Sådana kurser ska av det säljande statliga universitet eller högskolan inte klassificeras som uppdragsutbildning.

9. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Därvid avses såväl medel på anslag för forskning och forskarutbildning som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet.

10. I högskolans uppgifter att utbilda och forska ingår enligt högskolelagen (1992:1434) att samverka med det omgivande samhället, att informera om sin verksamhet och att verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160). Intäkter och kostnader för sådan verksamhet får belasta anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive anslagen för forskning och forskarutbildning. 

Övrigt

1. Universitet och högskolor ska, samtidigt som de lämnar  årsredovisningen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), lämna en kopia av årsredovisningen till Universitetskanslersämbetet.

2. Undantag från vissa bestämmelser finns i bilaga 5.

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lisa Midlert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Landsbygdsdepartementet, enheten för landsbygdens tillväxt
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Södertörns högskola
Organisationskommittén för Stockholms konstnärliga högskola
Sveriges förenade studentkårer