Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:13

2013-12-19
UF2013/76341/UD/FIM (delvis)
UF2013/78260/UD/FIM
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/14:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Kommerskollegium och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kommerskollegiums uppgifter anges i förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

1.1 Exportvisionen

Kommerskollegium förväntas inom sitt ansvarsområde bidra till att förverkliga visionen om att den svenska exporten ska fördubblas.

1.2 Tullbelopp och tullsuspensionsärenden

Återrapportering

Kollegiet ska redovisa antalet ärenden och en uppskattning av inbesparade tullbelopp för under året handlagda tullsuspensionsärenden.

1.3 Miljömålet

Kommerskollegium ska redovisa hur myndigheten verkar för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och hur arbetet integreras med genomförandet av myndighetens kärnverksamhet.

1.4 Utgiftsprognoser

Kommerskollegium ska redovisa prognoser för 2014-2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

16 januari

21 februari

5 maj

28 juli

27 oktober

3

Uppdrag

3.1 Standardisering

Kommerskollegium ska ur ett internationellt handelsperspektiv, i samarbete med svenska intressenter, följa utvecklingen inom europeisk och internationell standardiseringspolitik och hålla regeringen underrättad om viktiga skeenden och utvecklingstendenser inom standardiseringspolitik och internationellt regulativt samarbete som har betydelse för svensk ekonomi, samt utifrån detta redovisa vilka aktörer som särskilt berörs på nationell nivå. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 maj 2014.

3.2 Investeringar

Kollegiet ska analysera och ta fram underlag samt bistå Regeringskansliet i arbetet med investeringsfrågor, framtida EU-avtal på investeringsområdet (inklusive skydd och marknadstillträde) samt eventuella bilaterala investeringsavtal.

3.3 E-handel och dataflöden

Kollegiet ska bistå Regeringskansliet med analysstöd inom området för elektronisk handel samt dataflöden, inklusive göra en bedömning av vilka rättsliga hinder som finns för gränsöverskridande e-handel inom EU med hänsyn till marknadens utveckling. Bedömningen bör omfatta områden såsom t.ex. musik, film, spel, betalningar och paketleveranser.

Kommerskollegium ska uppdatera redan genomförda kartläggningar av e-handelshinder, både på den inre marknaden och utanför EU. Kartläggningarna bör innehålla jämförande uppgifter med senaste version samt nya hinder om sådana har identifierats.

3.4 Handelns utveckling

Kommerskollegium ska fortsatt bevaka och analysera utvecklingen av handeln såväl på EU:s inre marknad som globalt.

3.5 Bilaterala och regionala handelsavtal

Kollegiet ska löpande och genom basutredningar arbeta med bilaterala och regionala handelsavtal i enlighet med instruktionen. Kollegiets roll att informera såväl myndigheter som näringslivet är en viktig del av detta arbete. Omfattningen och betydelsen av pågående förhandlingar fortsätter att öka och det är viktigt att kollegiet prioriterar bilaterala och regionala handelsavtal. Förhandlingarna med USA (TTIP) ska ges särskild prioritet. Även TTIP:s förhållande till tredje land ska belysas. Kollegiet ska vara central kontaktpunkt gentemot myndigheter, företag och allmänheten när avtal är på plats.

3.6 Handelspolitiska skyddsåtgärder

Kollegiet ska yttra sig, utan särskild beställning, i enskilda ärenden om handelspolitiska skyddsåtgärder samt särskilt i arbetet med att modernisera EU:s skyddsinstrument och bistå i möten om dessa frågor.

3.7 Uppföljning av WTO:s ministerkonferens och det fortsatta multilaterala arbetet inom WTO

Kollegiet ska bistå Regeringskansliet med relevanta analyser inför uppföljningsarbetet efter WTO:s nionde ministerkonferens och inför det fortsatta multilaterala arbetet inom WTO.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium83 056
ap.1Kommerskollegium (ram)83 056

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Kommerskollegium

Av anslagsposten avser 9 000 000 kronor de svenska kontaktpunkterna för tjänster och varor. Det sammanlagda medelsbehovet för Tillväxtverkets och Konsumentverkets åtgärder avseende kontaktpunkten för tjänster har beräknats till 5 050 000 kronor, varav 4 650 000 kronor avser Tillväxverket och 400 000 kronor Konsumentverket. Kommerskollegium får lämna bidrag, efter rekvisition, till berörda myndigheter för deras kostnader med sammanlagt högst 5 050 000 kronor.

 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:2 Kommerskollegium
ap.12 4923 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-256 921
2014-02-256 921
2014-03-256 921
2014-04-256 921
2014-05-256 921
2014-06-256 921
2014-07-256 921
2014-08-256 921
2014-09-256 921
2014-10-256 921
2014-11-256 921
2014-12-256 925
Summa83 056
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Carl Bildt
Eva Tarselius Hallgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, KO
Utrikesdepartementet, EC
Utrikesdepartementet, IH
Utrikesdepartementet, RS
Utrikesdepartementet, PLAN
Utrikesdepartementet, EKO
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SF
Näringsdepartementet, ENT
Näringsdepartementet, MK
Näringsdepartementet, RT
Näringsdepartementet, KLS
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Tillväxtverket
Konsumentverket
Samtliga samverkansorgan
Sveriges export- och investeringsråd