Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:20

2013-12-19
S2012/7599/FS (delvis)
S2013/6648/FS (delvis)
S2013/9047/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/2014:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen58 097
ap.2Bidrag inom folkhälsoområdet (ram)3 450
ap.12Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.12.1Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)365
ap.22Specialistkompetenskurser (ram)38 000
ap.25Skaderegistreringssystemet IDB (ram)1 500
ap.30Beredskapsläkemedel (ram)6 030
Disponeras av Försäkringskassan520
ap.27Statlig ålderspensionsavgift (ram)520
Disponeras av Kammarkollegiet1 669 634
ap.1Äldresatsning (ram)320 000
ap.3Kroniska och långvariga sjukdomar (ram)50 000
ap.4Tillgänglighet (ram)140 000
ap.5Kvalitetsregister (ram)200 000
ap.6European Observatory on Health Care Systems (ram)1 750
ap.7Barn och läkemedel (ram)5 000
ap.8Swecare (ram)1 500
ap.9Patientlag (ram)8 000
ap.10Professionens resurser (ram)3 000
ap.14Patientsäkerhet (ram)675 000
ap.15Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård (ram)60 000
ap.18God vård och folkhälsa (ram)165 484
ap.19Ersättning till talidomidskadade i vissa fall (ram)0
ap.21Upplysningstjänst för vården (ram)3 000
ap.23Akutsjukvårdssatsning (ram)15 000
ap.24Prisjämförelsetjänst tandvård (ram)1 900
ap.26Ersättning till steriliserade i vissa fall (ram)0
ap.28Apotek (ram)20 000
Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.11Forskning inom farmaci (ram)4 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Äldresatsning

 

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

 

 

 

ap.2 Bidrag inom folkhälsoområdet

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, för arbete med att främja en god hälsa i befolkningen, samt stöd till efterlevande. 

 

ap.3 Kroniska och långvariga sjukdomar

 

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 2 000 000 kronor under 2014 för insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Rekvisitionen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

Socialstyrelsen får använda 470 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 23 maj 2013 (dnr S2013/4015/FS) angående uppdrag att ta fram målnivåer för vissa kroniska eller långvariga sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 februari 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2014. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

6 530 000 kronor tilldelas Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen för insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

1 650 000 kronor tilldelas Statens beredning för medicinsk utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering för utvärdering av vetenskapligt stöd för behandlingsmetoder för icke-specifik smärta.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

 

ap.4 Tillgänglighet

 

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 5 000 000 kronor under 2014 för den nationella vårdvalssamordnarens arbete avseende utveckling av diagnosspecifika beskrivningssystem och värdebaserade ersättningssystem inom primärvård och/eller specialistvård (dnr S2012/8356/FS) och utveckling av en samordnad vård- och omsorgstjänst (dnr S2013/7013/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Rekvisitionen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 4 Tillgänglighet.

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 3 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringskanslibeslut (dnr S2012/2373/FS) avseende samordning och utveckling av tillgänglighetsarbetet inom hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Rekvisitionen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 4 Tillgänglighet.

Konkurrensverket får använda 500 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 29 augusti 2013 (dnr S2013/5937/FS) för att följa upp vårdvalssystem i primärvården och den specialiserade öppenvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 4 Tillgänglighet.

Regeringen beslutar att avsätta 3 800 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 3 oktober 2013 (dnr S2012/7599/FS) om framtagande av kravspecifikation och start av ett partsammansatt råd för en Etisk Plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning (blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport) lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 4 Tillgänglighet. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:17 från den 12 december 2013 (dnr S2013/8789/FS), angående kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2014. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för samordning av den nationella patientenkäten. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 4 Tillgänglighet. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 1 460 000 kronor för arbete med frågor om utvecklingen av vårdval inom hälso- och sjukvården. Sveriges läkarförbund får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för de fyra projektarbeten som Sveriges läkarförbund anger i sin ansökan och som de lyfter fram som viktiga för att stimulera utvecklingen av vårdval (dnr S2013/6648/FS). Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning (blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport) lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 4 Tillgänglighet. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.5 Kvalitetsregister

 

Socialstyrelsen får använda 7 000 000 kronor under 2014 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:7 från den 13 oktober 2011 (dnr S2011/8994/FS) angående utvecklandet och driften av en nationell registerservice. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister.

Myndigheten för vårdanalys får använda 2 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 10 oktober 2013 (dnr S2013/7023/FS) angående utvärdering av statens och Sveriges Kommuner och Landstings satsning på de nationella kvalitetsregistren. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister.

Regeringen beslutar att avsätta 191 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:5 från den 29 september 2011 (dnr S2011/8471/FS), angående utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren 2012–2016. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren i enlighet med överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister.

 

 

 

ap.6 European Observatory on Health Care Systems

 

Medlen ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet. Av medlen ska motsvarande 235 000 US-dollar utbetalas, engångsvis efter rekvisition, till observatoriet.

 

ap.7 Barn och läkemedel

 

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:17, från den 12 december 2013 (dnr S2013/8789/FS), angående kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2014. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för genomförandet av en förstudie i syfte att utreda förutsättningarna för att tillhandahålla ordinationsstöd för läkemedelsbehandling till barn. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 7 Barn och läkemedel. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.8 Swecare

 

Regeringen beslutar att avsätta 1 500 000 kronor till Swecare. Swecare får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för verksamhet hos Swecare. Resultatet av arbetet ska rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning (blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport) lämnas till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 8 Swecare. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga

 

ap.9 Patientlag

 

Medlen ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.10 Professionens resurser

 

Regeringskansliet (Socialdepartementet) får använda 3 000 000 kronor under 2014 för nationell samordning för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård (dnr S2013/8140/FS). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Rekvisitionen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 10 Professionens resurser.

 

ap.11 Forskning inom farmaci

 

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet och ska användas för forskning inom ämnesområdet farmaci.

 

ap.12.1 Ersättning till smittbärare

 

Medlen ska finansiera vissa kostnader för ersättning till smittbärare och för andra ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.  

Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

  • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.
  • Försäkringskassan för utbetalning av ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare.

 

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern. Medlen får även användas för eventuella kostnader för pensionsåtaganden härrörande till avvecklingen av SPRI.

 

ap.14 Patientsäkerhet

 

Bidrag till Socialstyrelsen

 

Socialstyrelsen får använda 4 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 10 januari 2013 (dnr S2013/240/FS) angående uppdrag att utarbeta en modell för framtagande av underlag till beslut om nationella vaccinationsprogram, m.m. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Socialstyrelsen får använda 3 100 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 11 juni 2009 (dnr S2009/4768/HS) angående uppdrag till Socialstyrelsen att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Socialstyrelsen får använda 2 500 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 20 juni 2012 (dnr S2012/4530/FS) angående uppdrag att stärka kunskapsstödet för vård och behandling av personer med transsexualism och andra personer med könsidentitetsstörningar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 14 juni 2012 (dnr S2012/7655/FS) angående uppdrag om arbete inom strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 20 december 2012 (S2012/8855/SAM) angående uppdrag att analysera och utveckla nationella riktlinjer utifrån ett jämlikvårdperspektiv. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Medel som inte utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

4 500 000 kronor tilldelas Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen för uppdrag inom patientsäkerhetsområdet.

3 000 000 kronor tilldelas Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen för uppdrag att genomföra pilotprojekt för att testa och utvärdera och vid behov uppdatera utbildningsmaterialet ”Att mötas i hälso- och sjukvård”.

 

Bidrag till Läkemedelsverket

 

Läkemedelsverket får använda 20 000 000 kronor under 2014 för genomförande av ny EU-lagstiftning avseende säkerhetsövervakning inom läkemedelsområdet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Läkemedelsverket får använda 9 000 000 kronor under 2014 för drift av Giftinformationscentralen i enlighet med Läkemedelsverkets instruktion. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Läkemedelsverket får använda 3 600 000 kronor under 2014 för utökad tillsyn av medicinteknik som en följd av ökad ärendevolym. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Läkemedelsverket får använda 2 000 000 kronor för verksamheten vid E-hälsoinstitutet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Läkemedelsverket får använda 1 500 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:5 från den 28 februari 2013 (S2013/1665/FS) angående uppdrag att initiera och utvärdera en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Läkemedelsverket får använda 1 000 000 kronor under 2014 för arbetet med föreskrifter som kan appliceras till systemstöd i vården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Läkemedelsverket får använda 750 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 18 december 2012 (dnr S2012/8855/SAM) angående uppdrag om behandlingsrekommendationer för infektioner i öppenvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Läkemedelsverket får använda 600 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 4 april 2013 (S2013/2702/FS) angående uppdrag att göra en översyn av nuvarande ordning för apoteksombud. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Läkemedelsverket får använda 500 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 28 februari 2013 (S2013/1664/FS) angående uppdrag att ta fram och utveckla nationella indikatorer för god patientsäkerhet, tillgänglighet och kvalitet på apotek. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Läkemedelsverket får använda 200 000 kronor under 2014 för verkets tillsyn enligt förordningen (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

5 000 000 kronor tilldelas Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Läkemedelsverket för uppdrag att samordna och följa upp den nationella läkemedelsstrategin.

4 000 000 kronor tilldelas Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Läkemedelsverket för uppdrag att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning.

2 500 000 kronor tilldelas Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Läkemedelsverket för uppdrag om elektronisk rapportering av läkemedelsbiverkningar.

395 500 kronor tilldelas Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Läkemedelsverket för förvaltning av substansregistret.

 

 

 

Bidrag till övriga myndigheter

  

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 6 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 18 december 2012 (dnr S2012/8855/SAM) angående uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården, samt regeringsbeslut I:3 från den 17 oktober 2013 (dnr 2013/7195/FS) angående uppdrag om utvidgad försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Myndigheten för vårdanalys får använda 2 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 18 december 2012 (dnr S2012/8855/SAM) angående uppdrag att göra en analys av skillnader i vården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Medel som inte utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Myndigheten för vårdanalys får använda 1 500 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 17 oktober 2013 (dnr 2013/7196/FS) angående uppdrag att utvärdera nyttan med att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Myndigheten för vårdanalys får använda 500 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 24 maj 2012 (dnr S2012/3857/FS) angående uppdrag att utvärdera nyttan med att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel som används inom slutenvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Folkhälsomyndigheten får använda 2 750 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:12 från den 18 december 2012 (dnr S2012/8855/SAM) angående uppdrag om patientsäkerhet och antibiotikaförskrivning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

Folkhälsomyndigheten får använda 2 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:10 från den 18 december 2012 (dnr 2012/8855/SAM) angående uppdrag om implementering av vaccinationsregister. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet.

2 000 000 kronor tilldelas Folkhälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Folkhälsomyndigheten för uppdrag att följa upp och analysera Patientsäkerhetssatsningen 2014.

 

Bidrag till övriga

 

Regeringen beslutar att avsätta 12 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:16 från den 12 december 2013 (dnr S2013/8790/FS), angående förbättrad patientsäkerhet 2014. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 i enlighet med överenskommelsen. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 8 150 000 kronor för arbete med Svevac. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för att ta över och utveckla systemet Svevac från Smittskyddsinstitutet. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning (blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport) lämnas till Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:17 från den 12 december 2013 (dnr S2013/8789/FS), angående kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2014. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för projekten Ordnat införande i samverkan (OTIS) och Individdata inom slutenvården. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 1 730 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:17 från den 12 december 2013 (dnr S2013/8789/FS), angående kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2014. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för att utveckla databasen kostnad per patient (KPP). Underlaget i databasen ska användas i arbetet med öppna jämförelser, och för att utveckla sambearbetning med uppgifter i kvalitetsregistren. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 1 580 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:14 från den 12 december 2013 (dnr S2013/8792/FS), angående fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård 2014. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för att genomföra lärandeprojektet Vård på lika villkor i enlighet med överenskommelsen. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 30 september 2014. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast 5 maj 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet. För rapportering och rekvisition gäller i övrigt vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård

 

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:17 från den 12 december 2013 (dnr S2013/8789/FS), angående kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2014. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för att stödja regionala cancercentrum (RCC) i samverkan, fortsatt nivåstrukturering av cancervården och kvalitetsarbete gällande patologi. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:17 från den 12 december 2013 (dnr S2013/8789/FS), angående kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2014. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för arbete med öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i överenskommelsen.

48 000 000 kronor tilldelas Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen för utbetalning av medel för fortsatt uppbyggnad av regionala cancercentrum (RCC) under 2014.

2 000 000 kronor tilldelas Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen för arbete med att stärka cancervården och med att fördela medel till RCC.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.18 God vård och folkhälsa

 

Kammarkollegiet får disponera 333 000 kronor under 2014 att användas i enlighet med Kammarkollegiets regleringsbrev för 2014 avseende fortsatt arbete med vägledning för upphandling inom vård och omsorg.

 

Bidrag till Socialstyrelsen

 

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 13 oktober 2011 (dnr S2011/484/FS) angående uppdrag om nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder samt utbetalning av medel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 4 200 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 1 mars 2012 (dnr S2012/1802/FS) angående uppdrag att genomföra specialistkurser kring läkemedel och läkemedelsanvändning. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:18 från den 23 juni 2010 (dnr S2010/4935/FS) angående uppdrag om den nationella funktionen för samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 7 mars 2013 (dnr S2012/4380/FS och S2013/1906/FS) angående uppdrag att utveckla och publicera öppna jämförelser inom folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet, med kopia till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 2 500 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 1 mars 2012 (dnr S2012/1803/FS) för uppdrag avseende antibiotikaresistens inom ramen för regeringens strategi för WHO 2011–2015. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 1 400 000 kronor under 2014 för genomförandet av utökade uppgifter för Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring (ST-rådet) avseende att bistå Socialstyrelsen även i frågor om tandläkarnas specialisttjänstgöring. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 1 200 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 25 april 2013 (dnr S2013/3285/FS) angående uppdrag att utarbeta ett planeringsunderlag för traumavård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 750 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:4 från den 20 juni 2012 (dnr S2012/4528/FS) angående uppdrag att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Socialstyrelsen får använda 350 000 kronor under 2014 för förvaltning av registret över läkemedel som lämnats ut på apotek i Jämtlands län. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

1 000 000 kronor tilldelas Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen för tillämpning av den modell som tagits fram för bedömning, införande och uppföljning av nationella screeningprogram på livmoderhalscancer.

500 000 kronor tilldelas Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Socialstyrelsen för utvärdering av kompetenscentrum på tandvårdsområdet.

 

Bidrag till Folkhälsomyndigheten

 

Folkhälsomyndigheten får använda 2 500 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 18 april 2013 (dnr S2013/3111/FS) angående uppdrag att analysera utvecklingen av utbildningsnivåerna i befolkningen ur ett folkhälsoperspektiv respektive hälso- och sjukvårdsperspektiv. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten får använda 1 000 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 7 mars 2013 (dnr S2012/4380/FS och S2013/1906/FS) angående uppdrag att utveckla och publicera öppna jämförelser inom folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet, med kopia till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten får använda 550 000 kronor under 2014 i enlighet med tidigare regeringsbeslut I:4 från den 20 juni 2012 (dnr S2012/4528/FS) angående uppdrag att ta fram förslag på ett nationellt strategidokument för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

6 500 000 kronor tilldelas Folkhälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Folkhälsomyndigheten för uppdrag om genomförande av den svenska delen i den europeiska hälsoundersökningen European Health Intervju Survey (EHIS).

 

Bidrag till övriga myndigheter

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 3 200 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 29 mars 2012 (dnr S2012/2629/FS) angående uppdrag att utveckla myndighetens roll inom tandvårdsområdet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Livsmedelsverket får använda 3 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 10 maj 2012 (dnr S2012/3545/FS) angående uppdrag att stödja ett aktivt och evidensbaserat arbete för bra matvanor inom hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar får använda 2 000 000 kronor under 2014 för verksamhet vid utlandskontoren. Verksamheten ska röra utvärderingar och analyser att användas för strategisk omvärldsbevakning, alliansbyggande och främjande samt operativt stöd på hälso- och sjukvårdsområdet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Naturhistoriska riksmuseet får använda 1 300 000 kronor under 2014 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Naturhistoriska riksmuseet för genomförande av polleninsamling och pollenanalyser samt framtagande av pollenprognoser. Medlen ska även användas för fördelning av bidrag till de organisationer och institutioner som är i behov av stöd under 2014 för sina polleninsamlingar, pollenanalyser och pollenprognoser. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

3 000 000 kronor tilldelas Myndigheten för vårdanalys i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för vårdanalys för att genomföra undersökningen International Health Policy Survey.

2 000 000 kronor tilldelas Myndigheten för vårdanalys i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för vårdanalys för att utveckla ett uppföljningsverktyg (”scorecard”) med syfte att användas i dialog med sjukvårdshuvudmännen.

3 000 000 kronor tilldelas Statens beredning för medicinsk utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering för att granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter och medicinska utvärderingar.

1 000 000 kronor tilldelas Statens beredning för medicinsk utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering för att fortsätta arbetet med att utveckla och stärka Health Technology Assessment (HTA-nätverket).

1 000 000 kronor tilldelas Ungdomsstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Ungdomsstyrelsen för att fördela bidrag till idéburna organisationer inom det sociala området i syfte att stimulera framväxten av lokala överenskommelser.

650 000 kronor tilldelas Ungdomsstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Ungdomsstyrelsen för genomförande av uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting.

1 000 000 kronor tilldelas E-hälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende E-hälsomyndigheten för utredning av funktion för samordning av regeringens satsningar på e-hälsoområdet m.m.

 

Bidrag till övriga

 

Regeringen beslutar att avsätta 14 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:17 från den 12 december 2013 (dnr S2013/8789/FS), angående kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2014. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för att stödja landstingens strukturer med kunskapsstyrning och för att stödja arbetet med programråd. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 6 700 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse staten och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut I:17 från den 12 december 2013 (dnr S2013/8789/FS), angående kunskapsstyrning och vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården 2014. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för arbete med öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 4 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:19 från den 23 juni 2010 (dnr S2010/4937/FS). Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för ett fortsatt arbete med gränsöverskridande e-receptslösning med utgångspunkt från Sveriges deltagande i EU-projektet epSOS (European patients smart open services). Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning (blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport) lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:19 från den 23 juni 2010 (dnr S2010/4937/FS). Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för att fortsatt fullfölja Sveriges roll som projektkoordinator för EU-projektet epSOS, (European patients smart open services). Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning (blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport) lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 1 000 000 kronor för öppna jämförelser inom folkhälsa. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för att genomföra SKL:s samverkan i Socialstyrelsens uppdrag från den 7 mars 2013 om att utveckla och publicera öppna jämförelser inom folkhälsa (dnr S2012/4380/FS och S2013/1906/FS). Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning (blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport) lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelse m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor för verksamhet inom Rett Center i Jämtlands läns landsting. Jämtlands läns landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för verksamhet inom Rett Center. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. I rapporten ska särskilt beskrivas den forskning som genomförts med stöd av 2014 års medel samt vilka resultat som har uppnåtts. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning (blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport) lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 3 500 000 kronor för arbete med metodstöd för prioriteringar. Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för arbete med metodstöd för prioriteringar. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2014. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning (blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport) lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.19 Ersättning till talidomidskadade i vissa fall

 

Anslagssparandet får användas för ersättning till talidomidskadade efter beslut av regeringen.

 

ap.21 Upplysningstjänst för vården

 

3 000 000 kronor tilldelas Statens beredning för medicinsk utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2014 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering för arbete med upplysningstjänst för vården.

 

ap.22 Specialistkompetenskurser

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och får användas för specialistkompetenskurser.

 

ap.23 Akutsjukvårdssatsning

 

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2014 i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 20 juni 2012 (dnr S2012/4532/FS) angående uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om verktyg för att öka överlevnad vid akut hjärt- och kärlsjukdom, inklusive pilotverksamhet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 23 Akutsjukvårdssatsning.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

 

ap.24 Prisjämförelsetjänst tandvård

 

Regeringen beslutar att avsätta 1 900 000 kronor för prisjämförelsetjänst för tandvård. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2014 för drift och förvaltning av prisjämförelsetjänst för tandvård hos Stockholms Läns Landsting. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2015. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en årlig ekonomisk redovisning (blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport) lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 24 Prisjämförelsetjänst tandvård. Ekonomichefen (eller motsvarande) ska granska och intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. För rekvisition och redovisning gäller i övrigt vad som anges i allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl., se bilaga.

 

ap.25 Skaderegistreringssystemet IDB

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för drift av det nationella skaderegistreringssystemet Injury Data Base.

 

ap.26 Ersättning till steriliserade i vissa fall

 

Anslagssparandet får användas för utbetalning av ersättning till steriliserade i vissa fall, efter beslut av regeringen. Personer som steriliserats mot sin vilja kan ansöka om ersättning hos regeringen efter upphörandet av Steriliseringsersättningsnämndens verksamhet.

 

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

 

Anslagsposten avser kostnader för ålderspensionsavgift enligt lag (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Medlen disponeras av Försäkringskassan för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare. 520 000 kronor avser beräknad statlig ålderspensionsavgift för 2014. Beloppet består av preliminär statlig ålderspensionsavgift om 541 000 kronor för 2014 och ett regleringsbelopp för 2011 om –21 000 kronor.

 

ap.28 Apotek

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 20 000 000 kronor under 2014 för att betala ut bidrag i enlighet med förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2014. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2015. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 28 Apotek.

  

 

ap.30 Beredskapsläkemedel

 

Socialstyrelsen disponerar medlen till räntor och amorteringar av antivirala läkemedel samt som ersättning till leverantör att hålla ett omsättningslager av antibiotika, enligt regeringsbeslut III:9 den 17 juni 2009 (dnr S2009/4940/FH), regeringsbeslut III:4 den 18 mars 2010 (dnr S2009/9115/FH) samt uppdrag 4 under Folkhälsa i Socialstyrelsens regleringsbrev 2012 (dnr S2011/11229/VS).

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.12.10Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.180Inget0
ap.190Allt0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
ap.250Inget0
ap.260Allt0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
ap.300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:6 ap.171:6 ap.18100 %
1:6 ap.201:6 ap.22100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2014 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.17ram
ap.20ram
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
David Lorentzon
Likalydande till

Socialstyrelsen
Vetenskapsrådet
Försäkringskassan
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Myndigheten för vårdanalys
Organisationskommittén för inrättande av en ny myndighet för folkhälsofrågor
E-hälsomyndigheten
Ungdomsstyrelsen
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
Konkurrensverket
Livsmedelsverket
Naturhistoriska riksmuseet
Sveriges Kommuner och Landsting
Prioriteringscentrum
European Observatory on Health Care Systems and Policies
Swecare
Rett Center
Sveriges läkarförbund