Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2013-12-19
Fi2013/4547 (delvis)
Fi2013/4565
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 2, bet. 2013/14:FiU2, rskr. 2013/14:135, prop. 2013/14:1 utg.omr. 23, bet. 2013/14:MjU2, rskr. 2013/14:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden

Myndigheten ska redovisa kostnaden per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon. Vidare ska kollegiet redovisa kostnaderna för bevakningen av Allmänna arvsfondens rätt, kostnaderna för förvaltningen av fonden samt kostnaderna för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler och övrigt.

Upphandlingsstöd - mål

Upphandlingsstödet ska bidra till att

  • upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks,
  • förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling,
  • målen om en långsiktigt hållbar utveckling uppnås, samt
  • den innovationsfrämjande upphandlingen uppmuntras.

I enlighet med regeringsbeslut den 28 november 2013 (dnr N2013/5426/MK) ska den upphandlingsstödjande verksamheten överföras till Konkurrensverket den 1 mars 2014.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende anslaget 1:2 Kammarkollegiet för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 16 januari, 21 februari, 5 maj, 28 juli och 27 oktober 2014.

3

Uppdrag

1. Myndigheten ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Myndigheten ska lämna följande uppgifter till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet):

  • Månatlig uppgift om hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, och uppgift om de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även saldot för året framgå.
  • Antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegaranti-
    utbetalningarna har avsett.
  • Den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person och uppgift om det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas.

Redovisningen ska lämnas in senast den sista dagen i varje månad och avse föregående månads uppgifter, för varje län och totalt för riket. All redovisning ska vara uppdelad på konkurser respektive företagsrekonstruktioner.

2. Myndigheten ska fortsätta arbetet med att utveckla och aktivt sprida vägledningar för upphandling inom vård och omsorg, utifrån vad som anges i regeringens beslut den 26 mars 2009 (dnr S2007/11029). I uppdraget ingår att se över behov och ta fram kravspecifikationer för de områden myndigheten finner lämpliga. Myndigheten ska vidare kartlägga målgruppernas kännedom om och användning av vägledningarna. Myndighetens kostnader för uppdraget finansieras från anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård ap. 18 God vård och folkhälsa under utgiftsområde 9. Myndigheten ska lämna en lägesbeskrivning till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2014.

3. Myndigheten ska driva en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra områden där lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. Myndigheten ska fortsätta att utveckla databasen så att den svarar mot de behov av bl.a. lättillgänglig och sökbar information som uttrycks i propositionen Lag om valfrihetssystem (prop. 2008/09:29). Viktiga aspekter i detta sammanhang är att säkerställa en enhetlig terminologi och effektiva sökvägar till databasens förfrågningsunderlag. Myndigheten ska även fortsättningsvis säkerställa att innehållet i databasen är offentligt och tillgängligt utan avgift. Finansiering av uppdraget sker med de medel som Kammarkollegiet tilldelades enligt regeringens beslut den 26 juni 2008 (dnr S2008/5749). Myndigheten ska lämna en lägesbeskrivning till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2014.

4. Myndigheten ska inom upphandlingsstödet översätta och vid behov utveckla information om den svenska upphandlingsmarknaden på olika språk, i syfte att främja tillväxt och underlätta för fler små och medelstora företag som drivs av utrikes födda att delta i offentlig upphandling. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2014.

5. Myndigheten ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015. Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

6. Myndigheten ska redogöra för hur myndigheten (Statens inköpscentral) arbetar med att nå målen i regeringens strategi Med medborgaren i centrum –  Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning (dnr N2012/6402/ITP). Digital samverkan är av avgörande betydelse för att myndigheterna ska kunna arbeta mot det förvaltningspolitiska målet om en innovativ och samverkande statsförvaltning. Det är därför av stor vikt att de samordnade IT-ramavtal som upphandlas av myndigheten möjliggör en ökad digital samverkan t.ex. genom att ställa krav på gemensamma standarder eller möjliggöra återanvändning och delning av tjänster. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 20 februari 2015.

 

 

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet70 313
ap.1Kammarkollegiet (ram)70 313

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Kammarkollegiet

Administrativa och handläggande uppgifter

Anslagsposten får användas för att finansiera förvaltningsutgifter för Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd, Statens skaderegleringsnämnd, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd och Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar (SNAU).

Skadestånd

Enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten handlägger Kammarkollegiet vissa sådana anspråk. I ärenden där Kammarkollegiet finner att beviljad ersättning har sin grund i fel eller försummelse från någon myndighets sida ska Kammarkollegiet överlämna ärendet till regeringen för beslut om utbetalning. Vid överlämnandet ska framgå vilken myndighet som enligt Kammarkollegiet bör bära den uppkomna kostnaden. I ärenden där Kammarkollegiet finner att beviljad ersättning inte har sin grund i fel eller försummelse från någon myndighets sida ska Kammarkollegiet betala ut ersättningen. Kostnaden ska belasta denna anslagspost, dock sammanlagt högst 600 000 kronor under 2014.

Fordringsbevakning

Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning.

Övrigt

1 000 000 kronor ska föras från inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån till anslaget 1:2 Kammarkollegiet, som ersättning för administrationen av näringslånen.

För upphandlingsstödjande uppgifter som utförs av Konkurrensverket i enlighet med regeringens beslut den 28 november 2013 (dnr N2013/5426/MK) ska Kammarkollegiet betala ett bidrag med totalt 15 200 000 kronor till Konkurrensverket. Bidraget ska betalas ut månadsvis fr.o.m. den 1 mars 2014.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.12 1093 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)43 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)12 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)460 000
- varav ÖVRIGT460 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

För 2014 får Kammarkollegiet disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 355 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet.

Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller för försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättningen som Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse överstiger 50 000 000 kronor, ska dock regeringen besluta om hur det överstigande beloppet ska finansieras utanför det statliga försäkringssystemet.

Kammarkollegiet får emellertid, för att täcka kostnader med anledning av järnvägsolyckan i Kimstad, utnyttja ytterligare högst 50 000 000 kronor av det balanserade överskottet på det ovan nämnda kontot i Riksgäldskontoret.

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på
5 000 000 kronor på nämnda konto.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-255 859
2014-02-255 859
2014-03-255 859
2014-04-255 859
2014-05-255 859
2014-06-255 859
2014-07-255 859
2014-08-255 859
2014-09-255 859
2014-10-255 859
2014-11-255 859
2014-12-255 864
Summa70 313
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Verksamhet
Kapitalförvaltning2 37831152 00049 9002 1004 789
Försäkringsverksamhet184 12314 210220 000220 0000198 333
Fordringsbevakning-1 1815009 5009 5000-681
Registrering av trossamfund-7832001 1201 1200-583
Inköpscentral35 53719 55185 00078 0007 00062 088
Summa220 07434 772367 620358 5209 100263 946
Indrag av ackumulerat överskott
Inköpscentral0-25 537000-25 537
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Verksamhet
Stiftelserätt2552-12 115-2 0002 0004 000-2 000-16 115
Tolkar och översättare2552-42 846-7 5002 00010 300-8 300-58 646
Summa-54 961-9 5004 00014 300-10 300-74 761
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För kapitalförvaltningen får den årliga avgiften bestämmas till högst 0,5 procent av marknadsvärdet på tillgångarna.

För försäkringsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar sammanställas i årsredovisningen.

Indrag av ackumulerat överskott

Av ackumulerat överskott har 25 537 000 kronor tillförts statens centralkonto (dnr Fi2013/1874).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten får under 2014 ur Allmänna arvsfonden belasta maximalt 60 000 000 kronor för det arbete som utförs för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, för förvaltning av fonden samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen.

På regeringens vägnar
Peter Norman
Marie Hyllander
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA1
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Justitiedepartementet/L2, KO och DOM
Socialdepartementet/RU, FS, FST, ESA och SFÖ
Näringsdepartementet/MK, ITP och ENT
Landsbygdsdepartementet/JFS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Riksrevisionen
Samtliga länsstyrelser
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Konkurrensverket