Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2013-12-19
Fi2013/4547 (delvis)
Fi2013/4548 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslagen 1:14 (utg.omr. 02), och 1:2 (utg.omr. 26)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter och anslaget 1:2 Oförutsedda utgifter för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 2, bet. 2013/14:FiU2, rskr. 2013/14:135, prop. 2013/14:1 utg.omr. 26, bet. 2013/14:FiU4, rskr. 2013/14:137).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 200
ap.1Vissa medlemsavgifter (ram)1 200

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Vissa medlemsavgifter

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges medlemsavgifter i Bruegel och i Europarådets utvecklingsbank. Avgifterna beräknas för 2014 uppgå till 99 609 respektive 24 800 euro. 

Kammarkollegiets betalning av medlemsavgifterna ska ske enligt de betalningsunderlag från Europarådet och Bruegel som Regeringskansliet (Finansdepartementet eller Utrikesdepartementet) eller Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg tillställer Kammarkollegiet i särskild ordning.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:2

Oförutsedda utgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet10 000
ap.2Oförutsedda utgifter (ram)10 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Oförutsedda utgifter

Utbetalning från anslaget ska ske enligt beslut som regeringen fattar i särskild ordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
ap.160Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:2 Oförutsedda utgifter
ap.2300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Anders Borg
Mikael Nordmark
Kopia till

Finansdepartementet/BA1, BA ST, EIT, I1, I2 och MSS
Finansutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen