Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2013-11-28
Ju2013/7899/Å
Ju2013/7989/SIM (delvis)
Rättsmedicinalverket
Box 206
10124 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 4, bet. 2012/13:JuU1, rskr. 2012/13:124, prop. 2013/14:2 utg.omr. 4, bet. 2013/14:FiU11, rskr. 2013/14:40).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Rättsmedicinalverket har en viktig roll inom rättsväsendet genom att bidra till rättssäkerheten och effektiviteten inom den brottsbekämpande verksamheten. Rättsmedicinalverkets verksamhet ska svara mot uppdragsgivarnas behov så att de möjligheter som det forensiska utredningsstödet ger kan tillvaratas av de brottsbekämpande myndigheterna. 

Rättsmedicinalverket ska redovisa och analysera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket samt annan författning. Redovisningen ska göras utifrån myndighetens verksamhetsområden (rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik). Därutöver ska Rättsmedicinalverket redovisa följande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Effektivitet och kvalitet

Rättsmedicinalverket ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande och en god kvalitet i verksamheten. Redovisningen ska inkludera resultaten av genomförda kvalitetsuppföljningar.

It-stöd och teknisk utrustning

Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att vidareutveckla och förbättra myndighetens it-stöd och övrig teknisk utrustning.

Kompetensförsörjning

Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att säkerställa en god kompetensförsörjning, särskilt när det gäller anställning och utbildning av rättsläkare och rättspsykiatriker.

Forskning och utveckling

Rättsmedicinalverket ska redovisa insatser för stöd åt forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för verksamheten samt de kostnader som dessa insatser har medfört.

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2013-2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

16 januari

20 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket359 817
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)359 817

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.133 9813 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)120 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)33 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2528 318
2013-02-2528 318
2013-03-2528 318
2013-04-2528 318
2013-05-2528 318
2013-06-2528 318
2013-07-2528 318
2013-08-2528 318
2013-09-2528 318
2013-10-2528 318
2013-11-2528 318
2013-12-2548 319
Summa359 817
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Rättsgenetik
Rättsgenetik2 751-50019 00019 500-5001 751
Rättskemi
Rättskemi1 193-2 00048 00046 0002 0001 193
Rättsintyg
Rättsintyg-1 434022 50022 000500-934
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket