Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 10

2013-12-12
Fi2013/4433 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/14:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:19

Kapitalinsatser i statliga bolag (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 000
ap.2Kapitalinsatser i statliga bolag (ram)1 000

Villkor för anslag 1:19

ap.2 Kapitalinsatser i statliga bolag

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Norman
Mikael Nordmark
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA2, MSS, KSÄ och RS
Näringsdepartementet/KLS
Näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret