Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 8

2013-12-12
Fi2013/4433 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:17 Upprustning och drift av Göta kanal
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:17 Upprustning och drift av Göta kanal för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 24, bet. 2013/14:NU1, rskr. 2013/14:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:17

Upprustning och drift av Göta kanal (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet25 310
ap.1AB Göta kanalbolag - del till KAMK (ram)25 310

Villkor för anslag 1:17

ap.1 AB Göta kanalbolag - del till KAMK

Anslaget disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning till AB Göta kanalbolag för att täcka kostnader för upprustning och drift av kanalen. 

Utbetalning av medlen ska ske med 16 600 000 kronor den 10 januari 2014, 5 000 000 kronor den 3 mars 2014 och 3 710 000 kronor den 2 juli 2014.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:17 Upprustning och drift av Göta kanal
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Peter Norman
Mikael Nordmark
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA2, MSS, KSÄ och RS
Kulturdepartementet/RFS
Näringsdepartementet/KLS
Näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
AB Göta kanalbolag