Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2013-11-28
S2013/4695/SAM
S2013/8349/FST
Socialstyrelsen
Rålambsvägen 3
10630 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Socialstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115, prop. 2012/13:99 utg.omr. 9, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Socialstyrelsen rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan.

Överföring av tillsyns- och tillståndsverksamhet från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

Överlåtelser till Inspektionen för vård och omsorg av tillgångar och skulder som kan hänföras till Socialstyrelsens tillsyns- och tillståndsverksamhet ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Relevanta avtal som Socialstyrelsen ingått ska den 1 juni 2013 överföras till Inspektionen för vård och omsorg.

Pågående uppdrag som  getts till Socialstyrelsen som rör tillsyns- och tillståndsverksamhet ska  överföras till Inspektionen för vård och omsorg (om tillämpligt).

Överenskommelser

Regeringen tecknar överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting för 2013 inom en rad viktiga områden. Följande överenskommelser berör Socialstyrelsen:  

 • statens ersättning till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. (läkemedelsavtalet)
 • nationella läkemedelsstrategin
 • förbättrad patientsäkerhet
 • fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård (Kömiljarden)
 • en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
 • stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
 • insatser för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess (sjukskrivningsmiljarden)
 • implementering av barnkonventionsstrategin
 • vissa utvecklingsområden inom hälso- och sjukvården
 • utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg
 • stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänstens område
 • fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård
 • vissa ersättningar inom folkhälsoområdet

Myndigheten ska där den berörs delta i arbetet med överenskommelsernas genomförande.

2

Organisationsstyrning

Vissa uppgifter hos Socialstyrelsen förs till den nya Folkhälsomyndigheten den 1 januari. Socialstyrelsen ska samverka med utredaren för inrättandet av Folkhälsomyndigheten (dir.2013:33) och förbereda och genomföra överföring av vissa uppgifter till denna myndighet. Socialstyrelsen ska även samverka med Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet i genomförandet. Vid genomförandet av uppdraget ska 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd beaktas. Socialstyrelsen ska ansvara för att vidta nödvändiga avvecklingsåtgärder och senast den 25 oktober 2013 lämna en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) om hur arbetet med avveckling fortskrider, det eknomiska läget, personalsituationen m.m.

 

 

 

3

Uppdrag

Hälso- och sjukvård och Folkhälsa

1. Socialstyrelsen ska fortsätta att utveckla myndighetens registerverksamhet. Det handlar bl.a. om att förbättra statistikens aktualitet och utveckla Patientregistret (PAR). Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2013. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 dec 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Socialstyrelsen ska i en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2014 redovisa hur medlen för 2013 använts. Redovisningarna och rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

2. Socialstyrelsen ska analysera och utveckla nationella riktlinjer utifrån ett jämlikvårdperspektiv. Myndigheten ska undersöka om tillämpningen av riktlinjerna skiljer sig när det gäller olika grupper och befolkningen i övrigt. Myndigheten ska bedöma om det finns anledning att uppdatera eller vidareutveckla riktlinjerna med anledning av de skillnader i vård, behandling och bemötande som Socialstyrelsen har redovisat i de nationella utvärderingarna, i rapporten Ojämna villkor för hälsa och vård och som redovisas i regeringens strategi för jämlik vård. De områden som avses gäller vård vid hjärt- och kärlsjukdom, cancervård, vård vid psykisk ohälsa samt tandvård och ska följa den plan som finns för genomförande av Socialstyrelsens nationella utvärderingar. Ett jämlikvårdperspektiv ska också beaktas i den pågående revideringen av riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Socialstyrelsen ska samråda med Diskrimineringsombudsmannen och andra berörda myndigheter och organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 21 oktober 2013 och slutredovisning senast den 20 oktober 2014. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2013. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 14 Patientsäkerhet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 dec 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Redovisningarna och rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

3. Socialstyrelsen ska efter utlysning betala ut totalt 48 000 000 kronor för fortsatt arbete med regionala cancercentrum (RCC). Medlen ska fördelas lika efter ansökan från de landsting som avser att samverka inom respektive RCC eller från landstingens samverkansorgan. Socialstyrelsen får utbetala medlen engångsvis. Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande använda 48 000 000 kronor under 2013. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 dec 2013. Medel som inte har utnyttjats av Socialstyrelsen ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Socialstyrelsen ska rapportera till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2013. Av rapporten ska framgå RCC:s användning av tilldelade medel för 2012 och Socialstyrelsens arbete med att fördela och betala ut medel för 2013. Redovisningarna och rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 

4. Socialstyrelsen ska fortsätta sitt arbete för att stärka cancerområdet. För det första ska Socialstyrelsen följa upp huvudmännens arbete med fortsatt uppbyggnad av RCC. Syftet med uppföljningen ska vara att genom dialog stödja och stimulera arbetet. Uppföljningen ska ske i form av platsbesök där företrädare för bl.a. Socialstyrelsen och Socialdepartementet besöker landets sex RCC för att ta del av det pågående arbetet. Platsbesöken ska genomföras en gång under 2013 på respektive RCC. Målsättningen med platsbesöken ska bl.a. vara att utifrån RCC-kriterierna dokumentera hur arbetet med uppbyggnaden fortlöper, att identifiera svårigheter och utmaningar i arbetet gällande t.ex. samordning inom regionerna och att följa upp effekterna av RCC-etableringen ur olika intressentperspektiv. I platsbesöken ska ingå att identifiera frågor inom cancerområdet där ytterligare initiativ kan behövas liksom att lyfta fram framgångsfaktorer för arbetet med att bygga RCC. Socialstyrelsen ska lämna en rapport senast den 15 februari 2014.

För det andra ska Socialstyrelsen fortsätta det påbörjade arbetet med en modell för bedömning, införande och uppföljning av nationella screeningprogram på cancerområdet. Socialstyrelsen ska på områdena bröst-, kolorektal- och prostatacancer, i samband med uppdateringen av de nationella riktlinjerna på nämnda områden, tillämpa och utveckla den modell som myndigheten tagit fram under 2011. Utifrån erfarenheterna från arbetet ska Socialstyrelsen föreslå en modell för bedömning, införande och uppföljning av screeningprogram på andra områden än cancer. Uppdraget ska utföras i samråd med de sex regionala cancercentrumen (RCC), Sveriges Kommuner och Landsting samt företrädare för huvudmän, profession och cancerpatienter. Socialstyrelsen ska lämna en delrapport senast den 1 april 2013 och en slutrapport senast den 15 februari 2014.

För det tredje ska Socialstyrelsen fortsätta det påbörjade arbetet med målnivåer för indikatorer i nationella riktlinjer inom cancervården. Socialstyrelsen ska på områdena bröst-, kolorektal- och prostatacancer, i samband med uppdatering och utvärderingen av de nationella riktlinjerna på nämnda områden, fastställa målnivåer genom tillämpning av den modell som myndigheten tagit fram under 2011. Uppdraget ska utföras i samråd med de sex regionala cancercentrumen (RCC), Sveriges Kommuner och Landsting samt företrädare för huvudmän, profession och cancerpatienter. Socialstyrelsen ska lämna en delrapport senast den 1 april 2013 och en slutrapport senast den 15 februari 2014.

Socialstyrelsen får för uppdragets genomförande, samt arbete med att fördela medel till RCC, använda 5 000 000 kronor under 2013. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 dec 2013. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Socialstyrelsen ska i en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2014 redovisa hur medlen för 2013 använts. Redovisningarna och rekvisitionen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

5. Socialstyrelsen ska utforma och ansvara för den samlade uppföljningen av patientsäkerhetsöverenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 2013 (dnr S2012/8770/FS). Uppdraget är en fortsättning på motsvarande uppdrag för 2011 (S2010/9220/FS), och 2012 (regleringsbrevet för 2012 avseende Socialstyrelsen, samt regleringsbrevet för 2012 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg). Socialstyrelsen ska sammanställa en samlad bedömning av uppfyllandet av samtliga krav och indikatorer i överenskommelsen, efter landstingens genomförande. Vid behov ska Socialstyrelsen göra stickprovskontroller hos landstingen för att säkerställa att erforderliga krav på kvalitet och innehåll är uppfyllda. Socialstyrelsen ska själv bedöma överenskommelsens grundkrav avseende patientsäkerhetsberättelse. Uppföljning sker genom den självdeklaration som Socialstyrelsen utformar. Smittskyddsinstitutet och SKL ska inkomma med underlag för bedömning av uppfyllandet av resterande delar. Den samlade bedömningen kommer att ligga till grund för fördelningen av den prestationsbaserade ersättningen. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 november 2013. Socialstyrelsen ska löpande informera Socialdepartementet om hur uppdraget fortlöper. Socialstyrelsen ska samråda med Smittskyddsinstitutet och SKL. Beslut om utbetalning av medel sker i regleringsbrevet för 2013 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.

6. Socialstyrelsen ska årligen fastställa högkostnadsskydden för besök i öppenvården och läkemedel samt avgiftstaket för slutenvården i enlighet med det förslag som regeringen lämnar i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1). Beräkningen ska göras utifrån en i lag fastställd formel baserad på prisbasbeloppet. Beräkningarna ska genomföras och kommuniceras till berörda aktörer, i huvudsak landsting och apoteksbranschen, i god tid före förändringarna träder i kraft den 1 januari varje år.

7. Socialstyrelsen får i uppdrag att närmare följa utvecklingen av enskildas patientklagomål mot bakgrund av den förändring av regelverk och ansvarsförhållanden som genomfördes i samband med patientsäkerhetslagens (2010:659) ikraftträdande. Detta är en förlängning av uppdraget om rapportering av enskildas klagomål (dnr S2012/2909/FS). Uppdraget ska redovisas månatligen januari till och med april, och med en slutrapport senast den 15 maj 2013. I redovisningen ska ingå en samlad bedömning av utvecklingen av ärendehanteringen rörande enskildas klagomål.

8. Socialstyrelsen ska bistå Försäkringskassan i Försäkringskassans uppdrag att ansvara för beräkning, uppföljning och utbetalning avseende villkor 2 av den s.k. sjukskrivningsmiljarden, det vill säga den överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2013. Försäkringskassan ska följa upp villkoren och besluta om redovisningskraven. Avseende villkor 2 i överenskommelsen beslutar Försäkringskassan om redovisningskrav och uppföljning av villkoret efter samråd med Socialstyrelsen.

9. Socialstyrelsen ska tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting utreda möjligheterna att integrera det försäkringsmedicinska beslutsstödet i landstingens journalsystem, i enlighet med villkor 5 i överenskommelsen som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess under 2013. En sådan integrering är i dag inte möjlig med den tekniska lösning som det försäkringsmedicinska beslutsstödet har. Socialstyrelsen ska därför ta fram en teknisk plattform för det försäkringsmedicinska beslutsstödet för att göra beslutsstödet tekniskt integrerbart med ett journalsystem eller annat system för intygsskrivande. Uppdraget ska återrapporteras i enlighet med återrapporteringskraven i villkor 5 i överenskommelsen om den s.k. sjukskrivningsmiljarden 2013.

10. Socialstyrelsen ska redovisa hur verksamheten med specialistkompetenskurser (SK-kurser) har genomförts. I redovisningen ska bl.a. ingå en redogörelse för hur Socialstyrelsen arbetar med utvecklingen av utbudet av SK-kurser. Socialstyrelsen ska dessutom redogöra för arbetet med nya IT-lösningar för SK-kurser och hur detta arbete samordnas med Socialstyrelsens nuvarande webbaserade utbildningar. Därutöver ska Socialstyrelsen göra en samlad redovisning av de medel som är tillgängliga för verksamheten med SK-kurser, inklusive de tillfälliga medel om 30 miljoner kronor per år som utgår under åren 2013 och 2014 för att utveckla verksamheten. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2013. Av delredovisningen ska det ekonomiska utfallet fram till och med 31 augusti 2013 framgå samt ett beräknat utfall för hela 2013. Uppdraget ska slutligt redovisas den 2 mars 2015.

11. Socialstyrelsen ska upprätta en nationell och samordnad handlingsplan som syftar till att hindra spridning av mässling och röda hund inom landet i enlighet med de åtaganden som gjorts inom ramen för Världsorganisationens (WHO) arbete med utrotning av dessa sjukdomar. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Smittskyddsinstitutet, Sveriges kommuner och landsting, smittskyddsläkarna och andra berörda parter. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2014. En lägesrapport ska lämnas senast den 30 juni 2013.

12. Socialstyrelsen ska redovisa sitt arbete för att systematiskt stärka patientperspektivet i arbetet med nationella riktlinjer samt beskriva hur myndigheten avser att ytterligare öka graden av patientperspektiv i sina rekommendationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2014.

Funktionshinder

1. Socialstyrelsen ska fortsätta ansvara för att utveckla och stödja verksamheten med personligt ombud för kvinnor respektive män med psykisk funktionsnedsättning. Det ska ske i samverkan med länsstyrelserna och kommunerna. Socialstyrelsens övriga uppgifter för verksamheten med personliga ombud är desamma som angavs i regeringsbeslut nr III:8 den 17 december 2009 (dnr S2009/10168/ST). Socialstyrelsen ska lämna en lägesrapport för verksamhetens utveckling 2013 med utgångspunkt i kvinnors och mäns, flickor och pojkars villkor och behov. Som underlag till denna rapport av verksamhetens utveckling i hela landet ska länsstyrelserna senast den 1 februari 2014 redovisa de egna insatserna under 2013 samt en plan för hur verksamheten med personligt ombud i länet ska stödjas och utvecklas under nästkommande år. Socialstyrelsens rapport ska även omfatta den ekonomiska redovisningen för det gångna året. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget, inklusive den årliga lägesrapporten, senast den 15 april 2014. Socialstyrelsen ansvarar för att återstående medel hos länsstyrelserna av 2013 års statsbidrag återbetalas till Socialstyrelsen i samband med redovisningen den 15 april 2014.

2. Socialstyrelsen ska, inom ramen för myndighetens arbete med öppna jämförelser inom socialtjänsten, utveckla datainsamlingen från kommunerna om vilka insatser som leder till arbete från daglig verksamhet och meningsfull sysselsättning. Insamlade data bör utveckla relevanta indikatorer för personer med aktivitetsersättning. För uppdragets genomförande får Socialstyrelsen använda 1 000 000 kronor under 2013. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagspost 6 Försöksverksamheter m.m. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition senast den 1 december 2013. Medel som inte använts ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Vid rekvisition och återbetalning skall hänvisning göras till detta uppdrag.

3. Socialstyrelsen ska ta fram och implementera en struktur för redovisning och återrapportering av medel för rådgivning och annat personligt stöd till personer som ingår i personkretsen enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, (1993:387). Strukturen ska skapa förutsättningar för en systematisk uppföljning av innehållet i rådgivning och annat personligt stöd. Stöd som innehåller samordning ska särskilt synliggöras. Uppdraget ska avrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 13 december 2013.

Äldreområdet

Socialstyrelsen ska:

1. Kartlägga hur kommunernas avgiftssystem inom vård och omsorg om äldre är utformade. Uppdraget omfattar dels de avgifter som tas ut enligt bestämmelser i kap. 8 SoL dels sådana avgifter som tas ut enligt andra grunder som t.ex. hyreslagen och självkostnadsprincipen. Socialstyrelsen ska beskriva vilka effekter det samlade uttaget av avgifter får både för den enskilde brukaren och för finansieringen av kommunernas vård och omsorg om äldre. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2014. För genomförande av uppdraget får Socialstyrelsen använda 1 500 000 kronor. Kostnaderna ska belasta anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepoltiken, anslagspost 11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen.

2. Fortsätta det treåriga uppdraget om en nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre i enlighet med regeringsbeslut S2009/7143/ST till och med den 31 maj 2013. Uppdraget, som ska slutredovisas senast den 1 oktober 2013, ska därefter övertas av den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg. I och med att tillsynen övergår till Inspektionen för vård och omsorg ska den dokumentation som tagits fram inom ramen för uppdraget överlämnas till inspektionen.

3. Besluta om och fördela stimulansbidrag till kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem eller vidareutveckla redan införda valfrihetssystem, i enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem, förkortad LOV. Kommuner som inte tidigare har ansökt om stimulansmedel ska prioriteras. Därutöver ska kommuner som på olika sätt fokuserar på kvalitetsaspekter prioriteras, t.ex. genom att förstärka upphandlingskompetens och/eller uppföljningsrutiner. Det sistnämnda gäller för samtliga kommuner, oavsett om man tidigare har erhållit stimulansbidrag eller inte. I övrigt ska Socialstyrelsen ange de närmare villkor som ska vara uppfyllda för att kommunerna ska medges bidrag samt om övrigt innehåll i ansökan. Redovisning av 2013 års utbetalde medel och delredovisning av uppföljningsuppdraget ska lämnas den 15 mars 2014. Vidare ska Socialstyrelsen senast den 31 december året efter att stimulansbidraget upphör slutrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet). För 2013 ska 16 000 000 kronor användas. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda 650 000 kronor för att täcka egna kostnader i anslutning till uppdraget. Kostnaderna ska belasta anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 14 Insatser för ökad valfrihet.   

4.

5. Ansvara för uppföljning av verksamheterna vid nationella kompetenscentrumen Svenskt Demenscentrum respektive Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. Socialstyrelsen ska även fördela 5 500 000 kronor vardera till respektive centrum.  Socialstyrelsen ska senast den 31 mars 2014 återrapportera till regeringen om etableringens fortskridande inklusive en ekonomisk redovisning. Kostnaderna ska belasta anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 9 Nationella kunskapscentra.  

 

Som ett led i regeringens satsning på insatser för att samordna vård och omsorg     om de mest sjuka äldre får Socialstyrelsen under 2013 använda 76 000 000 kronor till uppdragen nr 6 - nr 23. Socialstyrelsen ska lämna en lägesrapport för samtliga dessa uppdrag till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 1 oktober 2013. Kostnaderna ska belasta anslag 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen. Socialstyrelsen ska:  

6. Fortsätta arbetet med att göra en samlad kartläggning och analys av dels primärvårdens uppdrag och insatser, dels korttidsboende och andra vård- och omsorgsformer i gränslandet mellan akutsjukvård och permanenta insatser från kommunal vård- och omsorg samt identifiera huvudfrågor för fortsatt arbete.

7. Fortsätta arbetet med att tydliggöra de mest sjuka äldres specifika förutsättningar och behov i olika nationella riktlinjer. Arbetet innefattar metodutveckling och att utarbeta en generell vägledning kring insatser för de mest sjuka äldre som kan ingå i flera olika nationella riktlinjer. En modell ska utvecklas och prövas för att identifiera när det är relevant att ge särskilda rekommendationer för de mest sjuka äldre.  

8. Fortsätta arbetet med att ta fram ett stöd för ökad delaktighet i vård och omsorg för personer med demens och deras anhöriga.

9. Introducera och stödja införandet av behovsinriktat och systematiskt arbetssätt, äldres behov i centrum, med strukturerad dokumentation av äldre personers behov utifrån ICF, internationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Under 2013 och 2014 ska Socialstyrelsen erbjuda utbildning för 600 lokala processledare i arbetssätt och dokumentation. I samråd med SKL, Famna och Vårdföretagarna ska Socialstyrelsen förbereda för regionala stödformer och för hur stödet ska se ut efter 2014. Socialstyrelsen ska komplettera modellen med klassifikation för socialtjänstens insatser, nationella kodverk och gemensam informationsstruktur då detta är framtaget enligt uppdrag om utveckling av nationell strategi för eHälsa.

10. Fortsätta arbetet med att ta fram två systematiska översikter eller kartläggningar om vården och omsorgen om mest sjuka äldre.  

11. Fortsätta arbetet med att fördjupa sina epidemiologiska studier och genomföra registeranalyser av de mest sjuka äldre. Inriktningen ska vara att identifiera effektivitets- och samordningsbrister i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Förändringar över tid av gruppens sammansättning med hänsyn till användning av vård, omsorg och läkemedel ska belysas. Identifierade brister i psykiatrisk vård och läkemedelsbehandling för äldre med psykisk ohälsa ska analyseras ytterligare och nationella minoriteters situation belysas särskilt. Socialstyrelsen ska även identifiera vilka registeruppgifter som vore önskvärda att ha för att utförligt kunna identifiera och följa utvecklingen för de mest sjuka äldre och deras anhöriga och brister i vård- och omsorgsprocesserna. Socialstyrelsen ska undersöka och beskriva hur ett s.k. vårdprocess ID och ett omsorgsprocess ID skulle kunna utformas inom vården och omsorgen för de mest sjuka äldre.  

12. I samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Famna och Vårdföretagarna utveckla den personnummerbaserade statistiken över äldres vård och omsorg så att månadsvis insamling och presentation sker. Insamling av behovsuppgifter ska utredas och en plan utarbetas för hur statistiken ska utvecklas bl.a. för hemsjukvård samt för stöd till anhöriga och icke biståndsprövade insatser enligt socialtjänstlagen. 

13. Vidareutveckla patientregistret med avseende på innehåll, kvalitet och aktualitet. Socialstyrelsen ska arbeta för att öka täckningsgraden på inrapporteringen. För att åstadkomma en effektivare datahantering ska Socialstyrelsen också genomföra en förstudie angående ny databasstruktur för patientregistret samt en förstudie kring möjligheterna till tätare inrapportering av uppgifter.  

14. Utveckla ett webbaserat stöd om läkemedelsgenomgångar utifrån föreskrift och vägledning när det gäller de mest sjuka äldre.

15. I samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Famna och Vårdföretagarna utveckla nya indikatorer, så långt möjligt publicerade på enhetsnivå, för vård och omsorg om de mest sjuka äldre på de områden där sådana idag saknas. Särskilt fokus ska läggas på att utveckla indikatorer som beskriver vård- och omsorgsprocesserna. Indikatorer som kan vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet och underlätta kvalitetsuppföljning nationellt bör också tas fram. Kunskaper om äldres besök vid sjukhusbundna akutmottagningar ska tas fram.  

16. Utveckla brukarundersökningen om äldres uppfattningar om vård och omsorg när det gäller undersökningsmetod och antal deltagare i undersökningen så att resultat kan redovisas på enhetsnivå för särskilt boende och hemtjänst. Uppdraget ska genomföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för vårdanalys (se även uppdrag till Myndigheten för vårdanalys om att utveckla kvalitén inom äldreomsorgen dnr S2012/4535/FST), Famna och Vårdföretagarna.  

17. I samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Famna och Vårdföretagarna utveckla presentationen av Öppna jämförelser så att den i högre grad visar hur kvaliteten i och resultatet av vård och omsorg om de mest sjuka äldre utvecklas. Inriktningen bör också vara att öka aktualiteten av webbpublicerade data i Öppna jämförelser.

18. Utveckla vägledningen till kommuner och enskilda verksamheter för att förbättra rättssäkerheten för äldre personer inom äldreomsorgen och särskilt uppmärksamma situationen för de mest sjuka äldre. Handläggning och dokumentation samt frågor som rör situationen för personer med nedsatt autonomi är särskilt viktiga områden att uppmärksamma i vägledningen.  

19. Genomföra en bedömning av om kommuner och landsting uppnått uppställda grundläggande krav och resultat som regeringen beslutat lämna ersättning för enligt överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013. I uppdraget ingår också att ta fram en mall för hur grundläggande krav nr 2 ska redovisas och att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting delta i arbetet med att ta fram en gemensam analysdatabas för analys och presentation av överenskommelsens prestations- och resultatindikatorer.

20. Fortsätta arbetet med att utveckla en ny och nationell källa för ordinationsorsak, i form av ett strukturerat kodsystem för ordinationer. Uppdraget avser ordinationer från såväl öppen som sluten vård. I uppdraget ingår att analysera och lämna förslag till hur en sådan källa kan och bör införas i hälso- och sjukvården. Utgångspunkten för uppdraget är de bedömningar och förslag som finns i Socialstyrelsens rapport Projekt för dokumentation av ordinationsorsak och analys av samspel med närliggande kunskapsstöd.

21. Utvärdera försöksverksamheterna om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i enlighet med regeringsbeslut S2011/5389/FST.  

22. Precisera god kvalitet för vård och omsorg om äldre genom att ta fram en vägledning inom ramen för gällande regelverk.

23. Genomföra ett pilotprojekt i syfte att stärka kunskapen om äldre och läkemedel hos läkare som inte påbörjat ST. Utbildningen ska vara webbaserad och bygga vidare på Socialstyrelsens rapport om hur Learning Management System (LMS) kan användas för kunskapsspridning och fortbildning kring läkemedelsförskrivning för AT-läkare (Socialstyrelsen, 2010-9-3). Uppdraget ska genomföras i samråd med Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och läkarprofessionen via Läkarsällskapet och Läkarförbundet. Socialstyrelsen ska inkomma med en skriftlig delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2013. Uppdraget ska slutredovisas senast den 20 december 2013. Socialstyrelsen ska tillsammans med SKL och Läkemedelsverket ha löpande avstämningar med Regeringskansliet (Socialdepartementet) under arbetets gång.

Inom ramen för pilotprojektet ska Socialstyrelsen:

- Genomföra en målgrupps- och behovsanalys för gruppen läkare som inte påbörjat ST-utbildning och i samråd med expertis på området lämna förslag på utbildningsmål och innehåll.

- Göra en kartläggning av mottagarstruktur samt befintliga IT-plattformar för distribution och uppföljning av de webbaserade utbildningsmodulerna i landstingen.

- Göra en inventering av pågående och planerade utbildningsinsatser kopplade till läkemedelsanvändning, bl.a. inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin och äldresatsningen, för att identifiera möjliga synergier.

I uppdraget ingår vidare att utveckla och driftsätta den första av flera tänkta utbildningsmoduler inom området äldre och läkemedel för ovan nämnda målgrupp senast den 20 december 2013. I delredovisningen den 30 juni 2013 ska Socialstyrelsen bl.a. lämna förslag till ytterligare fördjupningsmoduler som bör ingå i utbildningen samt en uppskattning av kostnader för att utveckla återstående fördjupningsmoduler under 2014.

Slutrapporten som ska lämnas senast den 20 december 2013 ska innehålla en genomförandeplan för framtagande av återstående utbildningsmoduler där följande aspekter redovisas:

- kostnadsanalys för drift och förvaltning,

- förslag på process för löpande uppdateringar av modulerna såväl innehållsmässigt som tekniskt samt beskrivning av metod för att utveckla utbildningarna utifrån bästa tillgängliga kunskap,

- tidplan för lansering av de olika återstående utbildningsmodulerna, en plan för uppföljning av hur och i vilken utsträckning webbutbildningen nyttjas.

24. Av regeringsbeslut II:1 från den 24 mars 2011 framgår att Socialstyrelsen senast den 30 juni 2013 ska inkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) med en slutrapport med en samlad redogörelse avseende användningen av stimulansbidraget 2007 - 2011 och att kvarvarande medel ska återbetalas till Socialstyrelsen senast den 30 juni 2013. Regeringsbeslutet från den 24 mars 2011 ändras i dessa delar så att slutrapporten senast ska inkomma till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2013 och kvarvarande medel återbetalas till Socialstyrelsen senast den 13 december 2013. 

Individ- och familjeomsorg

Socialstyrelsen får under 2013 använda 6 000 000 kronor för genomförande av uppdragen nr 5 - nr 8 samt uppdrag nr 10 inom barnområdet. Kostnaderna ska belasta anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete, anslagspost 4 Utvecklingsmedel.

Socialstyrelsen ska:

1. Inom ramen för Socialstyrelsens löpande arbete med att utveckla öppna jämförelser ska arbetet även omfatta öppna jämförelser avseende dels socialtjänstens stöd till brottsoffer, dels arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Öppna jämförelser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden ska publiceras vart annat år med början 2014. En kortfattad redogörelse för nu nämnda områden ska lämnas årligen den 31 maj i samband med övrig rapportering av öppna jämförelser.

2. Fortsätta den treåriga försöksverksamheten med tillsynsombud för barn och unga placerade i familjehem i enlighet med regeringsbeslut S2009/6728/FST till och med den 31 maj 2013. Uppdraget, som ska slutredovisas senast den 1 oktober 2013, ska därefter övertas av den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg. Den dokumentation som Socialstyrelsen tagit fram inom ramen för uppdraget ska samtidigt överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg.  

3. Fortsätta uppdraget om en samlad nationell tillsyn med de nationella bedömningskriterier som avser våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld (delar av uppdrag nr 12 under området individ- och familjeomsorg i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2011) till och med den 31 maj 2013. Uppdraget, som ska slutredovisas den 1 februari 2014, ska därefter övertas av den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg. I och med att tillsynen övergår till Inspektionen för vård och omsorg ska den dokumentation som tagits fram inom ramen för uppdraget överlämnas till inspektionen. Särskilda medel utgår för att utföra uppdraget. Regeringen återkommer senare angående eventuell omfördelning av medlen.

4. Socialstyrelsen får i uppdrag att regelbundet undersöka utvecklingstendenser inom prostitutionen och att utifrån detta samla in uppgifter om vad personer som säljer respektive köper sexuella tjänster själva ser för behov av stöd och hjälp. Inom ramen för uppdraget ska Socialstyrelsen undersöka vilket behov av ytterligare kunskapsstöd som socialtjänsten och hälso- och sjukvården behöver för att bättre tillgodose personernas behov. Inom ramen för uppdraget ska även hbt-personer som köper och säljer sexuella tjänster uppmärksammas. I uppdraget ingår också att planera för att stödja implementeringen av det kunskapsstöd som tas fram/revideras. Samverkan ska ske med för uppdraget relevanta myndigheter och med myndighetens övriga uppdrag som bedöms av betydelse, t. ex. länsstyrelsen i Stockholms arbete mot prostitution och människohandel. Rapport ska redovisas 13 mars vart annat år, med början 2014.

5. Närmare belysa och kartlägga de behov som ensamkommande barn har, beskriva en eventuell problembild, dess omfattning samt analysera om dessa barns behov möts, särskilt med anledning av det ökade antalet barn. Socialstyrelsen ska överväga förslag på åtgärder och redovisa dessa senast den 1 december 2013. 

6. Kartlägga vid vilka situationer och i vilken utsträckning socialnämnderna väcker frågan om nationell adoption av barn som är eller kan komma att bli placerade i samhällsvård, och om frågan inte väcks trots att adoption skulle kunna vara lämplig utifrån vad som är bäst för barnet, orsakerna till detta. Socialstyrelsen ska utifrån kartläggningen överväga om åtgärder behöver vidtas för att socialnämnderna ska uppmärksamma frågan i högre utsträckning än i dag. Om så är fallet ska Socialstyrelsen ta ställning till på vilket sätt detta bör ske. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2014.

7. Redovisa hur kommunerna hanterar domstolars beslut om umgängesstöd enligt 6 kap. 15 c § föräldrabalken, samt även redovisa på vilket sätt och i vilken utsträckning kommunerna lever upp till sina åtaganden. Socialstyrelsen ska samråda med Barnombudsmannen och redovisa barns erfarenheter av umgängesstöd som genomförs på olika sätt. Av redovisningen ska även framgå hur samrådet skett och hur barns erfarenheter har samlats in. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2013.

8. Kartlägga i vilken utsträckning och i vilka situationer socialnämnden tillämpar möjligheten att väcka talan om vårdnadsöverflyttningar i samband med att det förekommer våld i familjen eller den enavårdnadshavaren har dödat den andra. I uppdraget ingår att kartlägga vilka riktlinjer och rutiner som finns i kommunerna när det gäller vårdnadsöverflyttningar i denna typ av situationer. Syftet med uppdraget är att få underlag för att bedöma om det behövs ytterligare åtgärder för socialnämnden när det gäller att överväga vårdnadsöverflyttningar för barn som upplever våld oavsett om de är eller har varit placerade, dvs om socialnämndens ansvar för att uppmärksamma behovet av en vårdnadsöverflyttning ska utökas. Med utgångpunkt från kartläggningen och en analys av denna ska myndigheten därför överväga om åtgärder behöver vidtas för att socialnämnderna ska uppmärksamma frågan i större utsträckning och vid behov lämna förslag till sådana åtgärder. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2013.

9. Socialstyrelsen har sedan 2009 haft uppdrag om att utveckla och lansera en nationell kunskapsportal inom bl.a. äldreområdet. Socialstyrelsen har också haft i uppdrag att utveckla ett nytt ämnesområde på kunskapsportalen, evidensbaserad praktik. Under 2013 får Socialstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla portalen avseende nu nämnda två områden med relevant teknik, innehåll och kvalitet. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2014. Socialstyrelsen ska vidare undersöka hur socialtjänstens personal vill få information om eHälsa via kunskapsportalen. Socialstyrelsen ska med utgångspunkt i bl.a. denna undersökning göra en samlad bedömning och lämna förslag på hur eHälsa kan inkluderas på kunskapsportalen. Syftet är att sprida kunskap om och underlätta införande av nationell informationsstruktur och fackspråk samt andra relevanta delar av eHälsa. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2014. För finansiering av uppdragen tillförs Socialstyrelsen 3 000 000 kronor för 2013. Kostnaderna ska belasta anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 5 Övriga utvecklingsmedel. Medlen utbetalas engångsvis mot rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2013. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2014. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till detta uppdrag (uppdrag 9, IFO, Socialstyrelsens regleringsbrev 2013).

10. Socialstyrelsen ska utifrån bästa tillgängliga kunskap och gällande regelverk ta fram en uppdaterad handbok med utgångspunkt från innehållet i nuvarande handbok Barn och unga i socialtjänsten Utreda, planera och följa upp beslutade insatser. Underlaget ska underlätta arbetet med att utreda, planera och följa upp beslutade insatser för barn och unga i socialtjänsten. Ett övergripande syfte ska vara att stärka barns och familjers rättssäkerhet och att underlätta arbetet med tillsyn och uppföljning av verksamheten. Underlaget ska så långt möjligt tillgodose kommunernas behov av styrning och vägledning på detta område. Samråd ska ske med Sveriges Kommuner och Landsting. Handboken ska publiceras senast 31 mars 2014.

 

Krisberedskap

1. Socialstyrelsen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Socialstyrelsen ska betala totalt 408 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Regelbunden rapportering

Lägesrapporter

Socialstyrelsen ska årligen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen:

1. inom hälso- och sjukvården senast den 31 mars 2013 (Hälso- och sjukvård).

2. vad gäller stöd och service till flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder, med inriktning på väsentliga förändringar senast den 1 februari 2013 (Handikappområdet).  

3. inom äldreomsorg och äldrevård, med inriktning på väsentliga förändringar senast den 1 februari 2013 (Äldreområdet).   

4. inom individ- och familjeomsorgen, med inriktning på väsentliga förändringar senast den 1 februari 2013 (Individ- och familjeomsorg)

5. i samverkan med Smittskyddsinstitutet beträffande skyddet mot spridning av allvarlig smitta senast den 31 mars 2013 (Folkhälsa)

6. inom folkhälsa lämnas en årsrapport gemensamt med Statens folkhälsoinstitut, senast den 31 mars 2013 (Folkhälsa).

Större rapporter

Socialstyrelsen ska redovisa utvecklingen av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamhet samt den långsiktiga utvecklingen av folkhälsan och sociala förhållanden ur ett befolkningsperspektiv och miljöhälsa samt analysera tänkbara orsaker till förändringar. Redovisningen ska fokusera på barn och unga och vara uppdelad på kön. Socialstyrelsen ska i de delar som behandlar folkhälsans långsiktiga utveckling samverka med Statens folkhälsoinstitut. Avrapporteringen ska ske senast den 31 mars 2013. Avrapporteringen som rör övriga delar av uppdraget ska ske gemensamt med den avrapportering av den långsiktiga utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer som Statens folkhälsoinstitut ska redovisa senast den 31 mars 2013. 

 

Övrig återkommande rapportering

1. Socialstyrelsen ska redovisa prognoser för 2013–2017 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV senast den 16 januari, den 20 februari, den 2 maj, den 29 juli samt den 25 oktober. 

2. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 31 januari, rapportera bedömningar av tillgång och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor, samt tandläkare och tandhygienister.

3. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 30 april, redovisa en analys av orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen av läkemedelsförmånerna samt för rekvisitionsläkemedel. Socialstyrelsen ska årligen, senast den 1 oktober, inkomma med en kortfattad uppdaterad prognos för innevarande år och nästkommande år.

4. Socialstyrelsen ska redovisa det arbete som myndigheten genomfört inom ramen för tillsynen av hälso- och sjukvården, socialtjänsten och LSS under 2012. I rapporten ska Socialstyrelsen redovisa bl.a. de viktigaste iakttagelserna under året, åtgärder som vidtagits med anledning av uppmärksammade brister, resultat och slutsatser av tillsynen etc. Redovisningen ska där det är relevant, vara uppdelad på kön. En rapport ska lämnas senast den 1 maj 2013.

Övriga uppdrag

1.  Socialstyrelsen ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en avslutande uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010 - 2012. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

2. Socialstyrelsen ska lämna särskild rapport rörande det ekonomiska utfallet under perioden februari - maj, med anledning av bildandet av Inspektionen för vård och omsorg. Socialstyrelsen ska den 11 februari, 11 mars, 10 april, 13 maj och den 10 juni redovisa ekonomiskt utfall jämfört med budget. Redovisningen ska vara uppdelad på följande poster: antal anställda, lönekostnader, personalomkostnader, köpta tjänster, och övriga kostnader samt avskrivningar. Prognos, budget och utfall ska redovisas per månad.

3. Socialstyrelsen ska bistå utredaren med uppdrag att genomföra bildandet av Inspektionen för vård och omsorg (dir:2012:67) i arbetet med att vidta de åtgärder som krävs för inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg.

4. Socialstyrelsen får i uppdrag att representera Sverige som expert och nationell koordinator i Expertgruppen för utsatta barn (EGCC) inom Östersjöstaternas råd. Sverige är ett av elva medlemsländer i samarbetet. Den nationella koordinatorn förväntas bygga nationella nätverk, samordna arbetet nationellt, sprida resultat, slutsatser och rekommendationer från projekt och konferenser samt bidra med material till webbplatsen. Den nationella koordinatorn ses som en nationell rapportör till sekretariatet vid Östersjöstaternas råd. Socialstyrelsen ska inför viktiga strategiska beslut i expertgruppen göra en avstämning med Socialdepartementet.

5. Socialstyrelsen får i uppdrag att vara ordförande i Nordliga Dimensionens Hälso- och Sociala Partnerskaps Expertgrupp för Primärvårds- och Fängelsehälsosystem. Sverige är ett av elva medlemsländer i The Northern Dimension Partnership for Public Health and Social Wellbeing (NDPHS).

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:6

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen85 000
ap.1Insatser vaccinberedskap - del till SoS (ram)85 000

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Insatser vaccinberedskap - del till SoS

Socialstyrelsen får använda medlen för insatser för vaccinberedskap efter beslut av regeringen.

Socialstyrelsen får disponera 1 000 000 kronor av medlen för regeringsuppdraget från den 6 oktober 2011 regeringsbeslut I:3 (dnr S2011/8805/FS), om att ingå avtal med en eller flera vaccinproducenter om pandemivaccin.

3:2

Bidrag till handikapporganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen182 742
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)182 742

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Medlen fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalning ska ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

4:1

Personligt ombud (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen104 460
ap.1Personligt ombud (ram)104 460

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Personligt ombud

Medlen ska användas i enlighet med förordningen (2013:522) om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen fördelar medlen till samtliga länsstyrelser utifrån en anpassad fördelningsmodell som går till verksamhet med personligt ombud. Socialstyrelsen ansvarar för att återstående medel hos länsstyrelserna av 2013 års statsbidrag återbetalas till Socialstyrelsen i samband med redovisningen 2014. Av dessa medel får Socialstyrelsen använda 1 000 000 kronor och länsstyrelserna 1 500 000 kronor för att täcka egna kostnader knutna till arbetet.

8:1

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen741 246
ap.1Förvaltningsmedel (ram)741 246

Villkor för anslag 8:1

ap.1 Förvaltningsmedel

73 miljoner kronor av förvaltningsanslaget skall förstärka tillsyns- och tillståndsverksamheten och får användas för att säkerställa att övergången av tillsyns- och tillståndsverksamheten sker på ett så effektivt sätt som möjligt.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:6 Insatser för vaccinberedskap
ap.10Inget0
3:2 Bidrag till handikapporganisationer
ap.10Inget0
4:1 Personligt ombud
ap.10Inget0
8:1 Socialstyrelsen
ap.122 2373 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:1 (2012) Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
ap.2 (2012)ram
ap.3 (2012)ram
13:6 (2001) Ersättning till steriliserade i vissa fall
ap.2 (2001)ram
13:9 (2006) Bidrag till psykiatri och social psykiatri
ap.2 (2006)ram
13:9 (2005) Ersättning till talidomidskadade i vissa fall m.m.
ap.2 (2005)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)58 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 200
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)350 000
- varav INVESTERING350 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2013-01-2593 000
2013-02-2593 000
2013-03-2593 000
2013-04-2593 000
2013-05-2593 000
2013-06-2539 000
2013-07-2539 000
2013-08-2539 000
2013-09-2539 000
2013-10-2539 000
2013-11-2539 000
2013-12-2542 246
Summa741 246
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
EpC data och statistik, produktion-762-2 1005 0007 000-2 000-4 862
Offenligrättslig verksamhet
Försäljning000000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2011+/- 2012Int. 2013Kost. 2013+/- 2013Ack. +/- utgå. 2013
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.2552-3 581-1 70013 30015 000-1 700-6 981
Blodverksamhet2552-2 2891 750000-539
Vävnads- och cellverksamhet2552-6 3211 000000-5 321
Vitesförelägganden271423 76724 00010 000010 00057 767
Summa11 57625 05023 30015 0008 30044 926
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

1 500 000 avser bidrag från Konsumentverket för drift och utveckling av skaderegistreringssystemet IDB. Medlen utbetalas utan särskild rekvisition av Konsumentverket.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Socialstyrelsen ges undantag från internrevisionsförordningen (2006:1228) från och med den 1 januari till och med den 31 maj 2013.

På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Ekonomistyrningsverket
Försäkringskassan
Inspektionen för vård och omsorg
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för vårdanalys
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Smittskyddsinstitutet
Statens folkhälsoinstitut
Statens tjänstepensionsverk
Tillväxtverket
Utredaren för inrättandet av Folkhälsomyndigheten (S2013:06)
Sveriges Kommuner och Landsting