Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2013-12-19
S2013/9047/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 4:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:5 för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 9, bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen622 900
ap.1Insatser för höjd kompetens (ram)323 000
ap.2Stimulans för lokala värdighetsgarantier (ram)100 000
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)8 000
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)11 000
ap.9Nationella kunskapscentra (ram)13 000
ap.11Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen (ram)141 100
ap.14Insatser för ökad valfrihet (ram)26 800
Disponeras av Boverket255 000
ap.10Investeringsstöd (ram)255 000
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd35 000
ap.12Forskning inom äldreområdet (ram)35 000
Disponeras av Kammarkollegiet823 880
ap.8Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet (ram)122 454
ap.20Sammanhållen vård- och omsorg om äldre (ram)701 426
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet8 000
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)8 000

Villkor för anslag 4:5

ap.1 Insatser för höjd kompetens

Beslut om medel för 2014

1. 28 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:3 från 18 oktober 2012 (S2012/7252/FST) i en satsning för att höja kompetensen hos ledare inom äldreomsorgen.  Av 2014 års medel får Socialstyrelsen använda 500 000 kronor för egna kostnader kopplade till uppdraget.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.2 Stimulans för lokala värdighetsgarantier

Medlen får användas av Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 4 under avsnittet äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014.

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor avser pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av 3§ i förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt 13§ i samma förordning.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen får användas av Socialstyrelsen för utbetalning enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1151) om statsbidrag till organisationer som stödjer dem som vårdar och hjälper någon närstående. Av dessa medel ska 2 000 000 kronor fördelas som grundbidrag i enlighet med förordningen.

 

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Socialdepartementet) för implementering av arbetet med en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

ap.8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet

 

Beslut om utbetalning 2014

1. 1 200 000 kronor får användas för att finansiera det svenska deltagandet i den forskning som bedrivs vid European center for social welfare policy. Medlen ska utbetalas engångsvis mot rekvisition.

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en myndighet gäller även Regeringskansliets allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser med flera. Vid den ekonomiska redovisningen till Kammarkollegiet ska blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport användas. De allmänna villkoren samt blanketter finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302).

2. 650 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 3 oktober 2013 (dnr S2012/7599/FS) av Sveriges Kommuner och Landsting för arbete med den etiska plattformen för vård och omsorg.

3. 74 500 000 kronor får användas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i enlighet med överenskommelsen mellan staten och SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014. Regeringsbeslut II:4 från den 12 december 2013 (S2013/8804/FST).

4. 2 000 000 kronor får användas av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 4 april 2012 (S2012/1168/FST) i ett arbete om arbetsgivare för anhöriga.

 

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

 

Hänvisning till utbetalning i annat regeringsbeslut

6. 500 000 kronor har tilldelats Livsmedelsverket i enlighet med uppdraget om offentliga måltider i Livsmedelsverkets regleringsbrev för 2014.

ap.9 Nationella kunskapscentra

Hänvisning till utbetalning i annat regeringsbeslut

Medlen har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med regeringsuppdrag nr. 2 under avsnittet äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014.

ap.10 Investeringsstöd

Medlen får användas av Boverket i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 16 maj 2007 (S2007/4755/FST) i ett investeringsstöd för nybyggnad och ombyggnad till särskilt boende för äldre och för nybyggnad och ombyggnad till trygghetsboende för äldre.

ap.11 Utvecklingsmedel - Socialstyrelsen

1. 2 200 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbesluten III:9 från den 25 juni 2009 samt II:1 från den 15 september 2011 (S2009/5077/FST) för att genomföra olika uppdrag om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående m.m.

2. 126 500 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för att genomföra uppdrag nr. 5 - 18 under äldreområdet inom ramen för satsningen om en sammanhållen vård och omsorg om äldre i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014.

3. 400 000 kronor får användas av Socialstyrelsen för att genomföra ett uppdrag att göra fördjupade analyser av den pilotundersökning om anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser som myndigheten genomfört på uppdrag av regeringen i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 21 februari 2013 (S2011/8808/FST).

4. 10 000 000 kronor får användas av Socialstyrelsen i enlighet med regeringsbeslut II:9 från den 23 maj 2013 (S2013/4018/FST) i ett uppdrag till Socialstyrelsen angående vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

 

Hänvisning till utbetalning i annat regeringsbeslut

5. 2 000 000 har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr.3 om trygghetslarm under avsnittet äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014.

ap.12 Forskning inom äldreområdet

Medlen får användas av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) för forskning inom äldreområdet. I samband med årsredovisningen ska Forte till Regeringskansliet(Socialdepartementet) redovisa de satsningar som fått stöd enligt regeringsbeslut III:1 från den 5 februari 2009 (S2009/1104/FST).

ap.14 Insatser för ökad valfrihet

 

Beslut om medel för 2014

I de fall medel rekvireras från Socialstyrelsen gäller följande vid utbetalning av bidrag. Medlen ska användas för verksamhet under 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Socialstyrelsen senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Socialstyrelsen senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Socialstyrelsen. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en myndighet gäller även Regeringskansliets allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser med flera. Vid den ekonomiska redovisningen till Socialstyrelsen ska blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport användas. De allmänna villkoren samt blanketter finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302).

1. 4 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 31 januari 2013 (S2013/792/FST) i ett uppdrag till Tillväxtverket för att främja tillväxt och nyföretagande av idéburet företagande inom vård och omsorg.

2. 2 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 24 januari 2013 (S2013/612/FST) i ett uppdrag till Kammarkollegiet att genomföra utbildning i upphandling av vård och omsorg om äldre. Vid tidpunkten för när upphandlingsstödet på Kammarkollegiet övergår till Konkurrensverket ska Kammarkollegiet överföra de medel som ännu inte har förbrukats till Konkurrensverket. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2014.

3. 1 800 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 26 juni 2008 (S2008/5238/FST) för att stimulera och utveckla valfrihet inom äldreomsorgen i enlighet med ansökan från Sveriges kommuner och landsting rörande inriktningen för 2014.

4. 3 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 25 oktober 2012 (S2012/6908/FST) riktat till Sveriges kommuner och landsting för att utveckla en webbtjänst för att underlätta fria val av hjälpmedel.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

 

Hänvisning till utbetalning i annat regeringsbeslut

5. 16 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i enlighet med uppdrag nr. 1 under avsnittet äldreområdet i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2014 om att besluta om och fördela stimulansbidrag till kommuner som är intresserade av att förbereda införandet av valfrihetssystem eller vidareutveckla redan införda valfrihetssystem. 

ap.20 Sammanhållen vård- och omsorg om äldre

 

Beslut om utbetalning 2014

För nedanstående punkter gäller att medlen ska användas för att genomföra verksamhet under 2014. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2014. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast tre månader efter slutredovisningen av uppdraget, dock ej senare än den 31 mars 2015. I samband med återbetalningen ska en ekonomisk redovisning över hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Vid rekvisition och återbetalning ska hänvisning göras till nedanstående regeringsbeslut. I de fall mottagaren av statsbidrag inte är en myndighet gäller även Regeringskansliets allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser med flera. Vid den ekonomiska redovisningen till Kammarkollegiet ska blankett Årlig ekonomisk redovisning eller Slutrapport användas. De allmänna villkoren samt blanketter finns tillgängliga på regeringens hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/14302).

1. 1 100 000 kronor får användas i enlighet med uppdrag nr 4 i 2013 års regleringsbrev för Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) om att utvärdera effekten av olika behandlingsmetoder för de personer med depressionstillstånd som tillhör gruppen mest sjuka äldre.

2. 490 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 19 september 2013 i ett arbete i Haninge kommun om webbutbildning om äldres psykiska ohälsa.

3. 1 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:2 från den 20 juni 2012 (S2012/4535/FST) i ett uppdrag till Myndigheten för Vårdanalys om att utveckla kvaliten inom äldreomsorgen.

4. 6 036 000 kronor får användas i enlighet regeringsbeslut II:4 från den 23 maj 2013 (S2013/3473/FST) angående en ansökan från Svenskt demenscentrum att i ett arbete att ta fram en vägledning för värdig vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga.

5. 2 000 000 kronor får användas i enlighet med regeringsbeslut II:10 från den 23 maj 2013 (S2013/4019/FST) i ett uppdrag till Handisam angående teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

 

Hänvisning till utbetalning i annat regeringsbeslut

6. 1 700 000 kronor har tilldelats SBU att användas i enlighet med uppdrag nr. 5 i SBU:s regleringsbrev för 2014 i ett arbete om stroke bland äldre.

7. 1 700 000 kronor har tilldelats SBU i enlighet med uppdrag nr. 6 i SBU:s regleringsbrev för 2014 i ett arbete om höftfrakturer bland äldre.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.140Inget0
ap.200Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2014201520162017 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.10600 000200 000200 000200 000
ap.1270 00035 00035 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Michael Blom
Likalydande till

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Socialstyrelsen
Boverket
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens socialutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Tillväxtverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Myndigheten för vårdanalys
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Haninge kommun
European center for social welfare policy
Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Svenskt Demenscentrum
Sveriges Kommuner och Landsting