Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2013-12-12
U2012/369/UH (slutligt),
U2013/5307, 5385,
6331, 6432, 6473, 6516, 6637, 6688/UH, m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 2:70
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:70 för budgetåret 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113, prop. 2012/13:99 utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2013 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:70

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet928 752
ap.1Svenska studenthemmet i Paris (ram)3 388
ap.2Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer (ram)4 544
ap.3Tolkutbildning (ram)4 400
ap.4Informationsinsatser i utlandet (ram)8 331
ap.5Svenskundervisning i utlandet (ram)4 363
ap.6Vissa stipendier (ram)873
ap.7Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (ram)1 725
ap.10Forskningsmedel (ram)119 845
ap.12Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning (ram)0
ap.14Spetsutbildning i entreprenörskap och innovation (ram)10 989
ap.15Integrationssatsningar (ram)51 904
ap.16Stimulansmedel sammanslagningar (ram)75 000
ap.17Matematiksatsning (ram)1 050
ap.18Vidareutbildning av obehöriga lärare (ram)150 000
ap.19Validering yrkeslärare (ram)11 063
ap.20Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor (ram)95 880
ap.21Fördelas efter beslut av regeringen (ram)198 454
ap.24Forskarskolor för lärare (ram)115 000
ap.8Stöd till studentinflytande (ram)30 443
ap.22Utveckling av VFU i lärarutbildningen (ram)40 000
ap.27Teach for Sweden (ram)1 500
Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet0
ap.25Stipendier till utländska studenter (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet1 000
ap.23Förvaltningspolitisk utveckling (ram)1 000

Villkor för anslag 2:70

ap.1 Svenska studenthemmet i Paris

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Svenska studenthemmet i Paris med en fjärdedel av 2 638 000 kronor före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2013.

Kammarkollegiet ska snarast som engångsbelopp utbetala 750 000 kronor till Svenska studenthemmet i Paris. Beloppet avser förbättringar av husets ventilation samt anpassning av entréplanet för personer med funktionsnedsättning.

Styrelsen ska senast den 22 februari 2014 lämna en ekonomisk redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller medlens användning och uppnådda resultat.  

ap.2 Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medel till Sveriges förenade studentkårer. Utbetalning ska ske halvårsvis med en utbetalning i januari och en i juli 2013.

Av medlen avser 500 000 kronor ersättning för kostnader i samband med rekrytering av studenter till Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar.

ap.3 Tolkutbildning

Kammarkollegiet ska till Stockholms universitet utbetala medlen med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2013. Medlen avser bidrag för högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning, varav 500 000 kronor avser planeringsbidrag.

ap.4 Informationsinsatser i utlandet

Kammarkollegiet ska utbetala medel till Svenska institutet med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2013.

Medlen under anslagsposten ska finansiera information om och presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift, underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med information om svensk högre utbildning till utländska studenter (Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet.

ap.5 Svenskundervisning i utlandet

Kammarkollegiet ska utbetala medel till Svenska institutet med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2013.

Medlen under anslagsposten ska finansiera åtgärder som främjar undervisning i svenska och undervisning om svenska förhållanden på högskolenivå i utlandet. Verksamheten ska vara inriktad främst mot länder utanför EU/EES och Schweiz.

ap.6 Vissa stipendier

Kammarkollegiet ska engångsvis efter rekvisition utbetala medel till Svenska institutet.

Medlen under anslagsposten ska finansiera stipendier för studier vid College of Europe samt insatser i samband med programmet för student- och lärarmobilitet benämnt North2north inom ramen för Arktiska rådets universitetssamarbete UArctic. När det gäller College of Europe bör stipendier ges till personer som har genomgått svensk högskoleutbildning.

De två utbytesprogrammen bör utnyttja cirka hälften vardera av medelstilldelningen. Av anslagsposten får högst 82 000 kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Vidare får högst 51 000 kronor av anslagsposten utgöra bidrag till det informationsarbete som det gemensamma programkontoret för North2north utför.

ap.7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala medel till Universitets- och högskolerådet.

Av medlen under anslagsposten avser 1 176 000 kronor verksamhet inom Tempus, EU:s samarbetsprogram med Central- och Östeuropa inom högre utbildning, för att främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och ansökan samt genom att stödja projektkoordinatörer och genomförande av projekt.

Vidare avser 112 000 kronor stöd för åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten på ansökningar inom delprogrammet Leonardo da Vinci inom ramen för EU:s program för livslångt lärande. Medlen ska främst användas för större multilaterala projekt med förutsättningar att bidra till nationell utveckling. Medlen får även finansiera insatser som syftar till att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet.

Av medlen utgör slutligen 437 000 kronor delfinansiering av universitets och högskolors kostnader för intensivkurser i svenska språket för Erasmusstudenter, s.k. EILC (Erasmus Intensive Language Courses), 2013.

Universtitets- och högskolerådet ska in sin årsredovisning redogöra för hur medlen från anslagsposten använts.

ap.8 Stöd till studentinflytande

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande (2008/09:154, 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitets och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret 2010/11 och antalet doktorander omräknat till helårsekvivalenter 2011. Till universitet och högskolor utgår som minst 10 000 kronor per år.

Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala medel till universitet och högskolor enligt följande tabell. Medlen avser bidrag för 2013.


tkr
Uppsala universitet2 344
Lunds universitet2 900
Göteborgs universitet2 734
Stockholms universitet3 038
Umeå universitet1 722
Linköpings universitet1 860
Karolinska institutet720
Kungl. Tekniska högskolan1 406
Luleå tekniska universitet725
Handelshögskolan i Stockholm163
Sveriges lantbruksuniversitet448
Karlstads universitet872
Mittuniversitetet893
Linnéuniversitetet1 547
Örebro universitet1 039
Blekinge tekniska högskola431
Malmö högskola1 224
Mälardalens högskola784
Försvarshögskolan50
Gymnastik- och idrottshögskolan51
Högskolan i Borås614
Högskolan Dalarna709
Högskolan på Gotland247
Högskolan i Gävle654
Högskolan i Halmstad538
Högskolan Kristianstad569
Högskolan i Skövde430
Högskolan Väst508
Södertörns högskola796
Dans- och cirkushögskolan16
Stockholms dramatiska högskola21
Konstfack58
Kungl. Konsthögskolan21
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm88
Operahögskolan i Stockholm10
Stockholms musikpedagogiska inst10
Ericastiftelsen10
Ersta Sköndal högskola83
Johannelunds teologiska högskola10
Röda korsets högskola48
Sophiahemmet högskola41
Newmaninstitutet10
Totalt30 443

ap.10 Forskningsmedel

1. Kammarkollegiet ska snarast betala ut 3 000 000 kronor till Kungl. biblioteket för att finansiera uppdrag som regeringen har gett till myndigheten i fråga om att vidareutveckla databasen SwePub (U2012/7076/F).

2. Kammarkollegiet ska snarast betala ut 2 000 000 kronor till Rymdstyrelsen för att finansiera ersättning för kostnader för innovationsstödjande åtgärder.

3. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 3 141 894 kronor till Kungl. Tekniska högskolan. Medlen avser bidrag för laborativ utbildning i Frankrike vid franska träningsreaktorer.

4. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 30 000 000 kronor till Vetenskapsrådet som ska användas för ett ovillkorat kapitaltillskott för 2013 till European Spallation Source ESS AB.

5. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 700 593 kronor till Chalmers tekniska högskola AB som ersättning för utgifter för 2013 med anledning av arbetet med European Spallation Source ESS AB.

ap.12 Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning

Stockholms universitet har i en skrivelse (U2012/6160/UH) begärt att inga medel ska utbetalas från posten under 2013 då behov av medlen saknas.

ap.14 Spetsutbildning i entreprenörskap och innovation

Kammarkollegiet ska utbetala:

- 3 663 000 kronor till Göteborgsuniversitet för Gothenburg Schools of Entrepreneurship,

- 3 663 000 kronor till Chalmers tekniska högskola AB för Gothenburg Schools of Entrepreneurship, och

- 3 663 000 kronor till Lunds universitet för Master´s Programme in Entrepreneurship.

Medlen ska till respektive lärosäte utbetalas med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2013.

Regeringen har den 11 juni 2009 beslutat (U2009/3985/UH) att ge ekonomiskt stöd till Lunds universitet, Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola AB för att dessa lärosäten ska anordna och utveckla två spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation:

 • Gothenburg Schools of Entrepreneurship, Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet, och
 • Master’s Programme in Entrepreneurship, Lunds universitet.

De helårsstudenter och helårsprestationer som utbildas inom ramen för ovan nämnda spetsutbildningar berättigar även lärosätena till ersättning inom ordinarie takbelopp. Av årsredovisningen ska framgå antalet helårsstudenter och helårsprestationer, hur medlen för kvalitetsförstärkning har använts och hur medlen har bidragit till kvalitetsförstärkningen av utbildningen.

ap.15 Integrationssatsningar

Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna anslagspost ska i årsredovisningarna redogöra för antalet sökande och antagna till utbildning som bedrivs enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning samt antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning enligt ovan uppdelat på antagningstermin. Av årsredovisningarna ska även framgå utbildningens upplägg och de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande lärosäten ska göra en uppskattning av kostnaderna för satsningen uppdelat på nedlagda kostnader för planering, antagning, validering, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen redovisa:

a. antalet studenter som har genomgått utbildningen med godkänt resultat, och

b. antalet studenter som har avbrutit studierna under utbildningens gång och anledningen till detta.

Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de arbetar med uppföljning av utbildningen och resultatet av sådan uppföljning.

De utbildningar som ersätts med medel från denna anslagspost ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

1. Göteborgs universitet och Stockholms universitet ska anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk juristutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska rikta sig till högst 15 helårsstudenter per lärosäte under 2013. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 59 068 kronor per helårsstudent.

Lärosätena ska senast den 4 november 2013 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) inkomma med underlag i fråga om antalet helårsstudenter som har antagits under höstterminen 2013 vid respektive lärosäte. I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive lärosäte. Samtliga medverkande lärosäten ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till lärosätena för genomförandet av utbildningarna.

Kammarkollegiet ska engångsvis utbetala 812 000 kronor till Göteborgs universitet och 886 000 kronor till Stockholms universitet för utbildning under 2013.

2. Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Örebro universitet och Malmö högskola ska anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningen ska riktas till högst 300 helårsstudenter per år. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 88 791 kronor per helårsstudent.

Stockholms universitet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Universitet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 mars och den 4 november 2013 inkomma med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet helårsstudenter vid respektive lärosäte uppdelat på antagningstermin. I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på lärosätet. Samtliga medverkande lärosäten ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna. Lärosätena ska också slutföra sitt tidigare uppdrag om anordnande av kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk lärarutbildning (U2006/9555/BIA, slutligt).

Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 100 000 kronor till Stockholms universitet för utvecklingsarbete.

Kammarkollegiet ska som ersättning för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning under vårterminen 2013 snarast utbetala medel enligt följande tabell:


Kronor

Göteborgs universitet

981 804

Stockholms universitet

10 413 505

Umeå universitet

197 780

Linköpings universitet

776 662

Örebro universitet

304 769

Malmö högskola

2 042 589

Summa

14 717 109


Kammarkollegiet ska som ersättning för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning under höstterminen 2013 snarast utbetala medel enligt följande tabell:


Kronor

Göteborgs universitet

1 010 000

Stockholms universitet

12 317 000

Umeå universitet

266 000

Linköpings universitet

999 000

Örebro universitet

538 000

Malmö högskola

2 486 000

Summa

17 616 000

3. Lunds universitet, Göteborgs universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet ska anordna kompletterande utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng för personer med avslutad utländsk läkar-, sjuksköterske- eller tandläkarutbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Utbildningarna ska riktas till högst 65 helårsstudenter inom läkarutbildningen, 70 helårsstudenter inom sjuksköterskeutbildningen och 30 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen. Denna satsning ger universitet och högskolor rätt till en ersättning med 238 060 kronor per helårsstudent på läkarutbildningen, med 132 224 kronor per helårsstudent på sjuksköterskeutbildningen och med 304 125 per helårsstudent på tandläkarutbildningen.

Karolinska institutet ska samordna utbildningsinsatserna vid lärosätena. Karolinska institutet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 4 mars och den 4 november 2013 inkomma med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i fråga om antalet helårsstudenter vid respektive utbildning och lärosäte uppdelat på antagningstermin. I redovisningen ska också framgå antalet sökande och antagna till utbildningen på respektive lärosäte. Samtliga medverkande lärosäten ska även göra en bedömning av verksamheten för de kommande två åren. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningarna.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala engångsvis 500 000 kronor till Karolinska institutet för lärosätets samordningsarbete under 2013.    

Kammarkollegiet ska som ersättning för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk läkar-, sjuksköterske- och tandläkarutbildning under vårterminen 2013 snarast utbetala medel enligt följande tabell:


Kronor

Göteborgs universitet

5 026 373

Karolinska institutet

7 086 562

Linköpings universitet

2 463 921

Summa

14 576 856


 

Kammarkollegiet ska som ersättning för anordnande av kompletterande utbildning för personer med utländsk läkar-, sjuksköterske- och tandläkarutbildning under höstterminen 2013 snarast utbetala medel enligt följande tabell:


Kronor

Göteborgs universitet

4 631 000

Karolinska institutet

5 332 000

Linköpings universitet

1 821 000

Summa

11 784 000ap.16 Stimulansmedel sammanslagningar

1. Kammarkollegiet ska kvartalsvis utbetala sammanlagt 7 000 000 kronor till Stockholms dramatiska högskola. Medlen ska användas till att förbereda det planerade samgåendet mellan Stockholms dramatiska högskola, Dans- och cirkushögskolan och Operahögskolan i Stockholm. Medlen får användas efter godkännande av Organisationskommittén för inrättande av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm (dnr 2012//UH). Stockholms dramatiska högskola ska i sin årsredovisning redogöra för hur medlen använts.

2. Kammarkollegiet ska i tolftedelar utbetala 25 000 000 kronor till Uppsala universitet. Medlen ska användas till kostnader som uppstår med anledning av samgåendet med Högskolan på Gotland med syfte att verksamheten efter samgåendet ska kunna bedrivas med ökad kvalitet. Användningen av medlen ska redovisas i årsredovisningen.

3. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 7 000 000 kronor till Högskolan på Gotland. Medlen ska täcka kostnader som uppstår med anledning av att myndigheten upphör den 1 juli 2013. Högskolan på Gotland ska i årsredovisningen redovisa hur medlen har använts.

4. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 2 000 000 kronor till Uppsala universitet. Medlen ska under 2013 finansiera de behov av kompetensutveckling som har uppstått med anledning av att Högskolan på Gotland den 1 juli 2013 inordnades i Uppsala universitet. Användningen av medlen ska redovisas i årsredovisningen.

 

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av medel från anslagsposten.

ap.17 Matematiksatsning

Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 1 050 000 kronor till Göteborgs universitet för att universitetet, som samordnare av matematiksatsningen inom högre utbildning, fortsatt ska tillhandahålla en webbaserad överbryggningskurs mellan gymnasieskolan och högskolan i samråd med Nationellt resurscentrum i matematik (NCM) och berörda lärosäten. Kursen ska erbjudas gymnasieelever som bl.a. sommarkurs.

Göteborgs universitet och NCM ska i samråd med övriga universitet och högskolor anordna regelbundna nationella möten mellan gymnasie- och högskolelärare i matematik. Göteborgs universitet och NCM ska vidare stimulera till lokala möten mellan lärosäten och kringliggande gymnasieskolor.

Återrapportering

Göteborgs universitet ska i sin årsredovisning redovisa de insatser som har gjorts och de resultat som har uppnåtts.

ap.18 Vidareutbildning av obehöriga lärare

Medlen under anslagsposten avser att täcka kostnader för vidareutbildning av lärare enligt förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen. Utbildningarna ska enligt regeringens uppdrag (U2011/3713/UH) anordnas av Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Högskolan Dalarna och Malmö högskola. Stiftelsen Högskolan i Jönköping har möjlighet att med särskilda medel anordna sådan högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen som avses i ovan nämnda förordning. Utbildningarna ska bedrivas fr.o.m. den 1 juli 2010 t.o.m. den 30 juni 2018.

Umeå universitetet ska inom ramen för sitt samordningsansvar senast den 15 maj respektive den 15 november varje år inkomma med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet registrerade helårsstudenter vid respektive lärosäte. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av utbildningen.

Denna satsning berättigar universitet och högskolor en ersättning med 77 300 kronor per helårsstudent. Dessa helårsstudenter och helårsprestationer ger inte lärosätena rätt till någon ersättning inom ordinarie takbelopp.

Som ersättning för arbete med tillgodoräknande, studieplanering och samordning inom ramen för uppdraget att anordna högskoleutbildning för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (U2011/3713/UH) ska Kammarkollegiet snarast engångsvis utbetala medel enligt nedanstående uppräkning:

 • Göteborgs universitet 1 084 000 kronor,
 • Stockholms universitet 2 642 000 kronor,
 • Umeå universitet 1 920 000 kronor,
 • Linköpings universitet 1 002 000 kronor,
 • Karlstads universitet 1 002 000 kronor,
 • Malmö högskola 1 084 000 kronor,  
 • Högskolan Dalarna 920 000 kronor, och
 • Högskolan i Jönköping 346 000 kronor.

Kammarkollegiet ska som ersättning för vidarutbildning av lärare som saknar examen under vårterminen 2013 snarast utbetala medel enligt nedanstående uppräkning:

 • Göteborgs universitet 3 552 708 kronor,
 • Stockholms universitet 10 978 919 kronor,
 • Umeå universitet 2 865 511 kronor,
 • Linköpings universitet 1 633 349 kronor,
 • Karlstads universitet 2 866 284 kronor,
 • Malmö högskola 4 426 971 kronor,
 • Högskolan Dalarna 2 650 617 kronor, och
 • Högskolan i Jönköping 1 328 014 kronor
 • Totalt 30 302 373 kronor

Kammarkollegiet ska som ersättning för vidareutbildning av lärare som saknar examen under höstterminen 2013 snarast utbetala medel enligt nedanstående uppräkning:

 • Göteborgs universitet 3 594 450 kronor,
 • Stockholms universitet 10 406 126 kronor,
 • Umeå universitet 2 341 417 kronor,
 • Linköpings universitet 1 845 924 kronor,
 • Karlstads universitet 2 768 886 kronor,
 • Malmö högskola 3 073 448 kronor,
 • Högskolan Dalarna 2 439 588 kronor, och
 • Högskolan i Jönköping 1 157 181 kronor.

Totalt 27 627 020 kronor.

  

ap.19 Validering yrkeslärare

Medlen under anslagsposten ska bidra till finansiering av kostnader med anledning av den valideringsverksamhet som krävs för att avgöra om en sökandes yrkeskunskaper uppfyller de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till yrkeslärarutbildning.

Malmö högskola ska enligt regeringens uppdrag (U2011/6861/UH) bl.a. samordna bedömningen vid de lärosäten som har examenstillstånd för yrkeslärarexamen. Malmö högskola ska inom ramen för sitt samordningsuppdrag senast den 6 november 2013 inkomma med underlag till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) när det gäller antalet genomförda bedömningar vid respektive lärosäte med examenstillstånd. Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet ska utbetala medel till varje lärosäte.

Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 500 000 kronor till Malmö högskola för lärosätets samordningsarbete under 2013.

Kammarkollegiet ska snarast utbetala medel enligt nedanstående tabell:

Högskola/universitet

Antal valideringar

Kronor

Göteborgs universitet

137

1 214 000

Högskolan Dalarna

46

408 000

Högskolan Gävle

44

390 000

Högskolan Kristianstad

49

434 000

Högskolan Skövde

72

638 000

Högskolan Väst

36

319 000

Karlstads universitet

201

1 781 000

Linköpings universitet

52

461 000

Linnéuniversitetet

87

771 000

Malmö högskola

38

337 000

Stockholms universitet

381

3 376 000

Umeå universitet

49

434 000

Totalt

1 192

10 563 000

ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor

Kammarkollegiet ska utbetala medel enligt tabellen nedan med en fjärdedel av beloppen före 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2013.


Medel att utbetala för 2013 (tkr)
Uppsala universitet10 623
Lunds universitet10 623
Umeå universitet6 071
Linköpings universitet9 106
Karolinska institutet7 588
Kungl. Tekniska högskolan10 623
Chalmers tekniska högskola13 658
Mittuniversitetet 1)7 588
Totalt75 880

1) Medlen ska användas för att samordna ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Örebro universitet och Mittuniversitetet.

Medlen ska användas av lärosätena för att bygga upp innovationskontor i enlighet med vad som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160).

Kammarkollegiet ska utbetala medel enligt tabellen nedan med en fjärdedel av beloppen före 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2013.


 Medel att utbetala 2013 (tkr)
Göteborgs universitet5 000
Stockholms universitet5 000
Luleå tekniska universitet5 000
Sveriges Lantbruksuniversitet5 000

 

Medlen ska användas av lärosätena för att bygga upp innovationskontor

Det förutsätts att respektive lärosäte följer de regler som gäller i samband med eventuella utbetalningar till andra associationsformer utanför myndighetssfären som t.ex. holdingbolag, särskilt i fråga om lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och statsstödsregler.

Av årsredovisningen för 2013 ska respektive lärosäte som har ett innovationskontor redovisa strategier och mål för verksamheten samt eventuella synergieffekter som uppnås med andra insatser, program och innovationskontor. Vidare ska det framgå med vilka andra svenska lärosäten, förutom det egna, samt eventuellt andra aktörer som samarbeten har upparbetats och vad sådana samarbeten avser. Projekt som startas inom ramen för innovationskontoren ska redovisas med mål och syfte. Motsvarande bör även omfatta och framgå av statens avtal med Chalmers tekniska högskola AB.

Av årsredovisningen ska det också framgå hur de resurser som har tilldelats ett lärosäte för innovationskontor har använts för att bygga upp verksamheten vid innovationskontor. I årsredovisningen ska också följande flödestal inrapporteras:

·        Antal idéer som influtit för prövning/rådgivning från forskare resp. studenter

·        Antal idéer som vidarebefodrats till lärosätets holdingbolag

·        Antal idéer som inte tas vidare

Innovationskontoren kommer att utvärderas under 2013. Denna utvärdering kommer att ligga till grund för fördelning av medel 2014.

Av de medel till ett gemensamt innovationskontor för Karlstads universitet, dåvarande Växjö universitetet, Örebro universitet och Mittuniversitetet som fördelades genom beslut i regleringsbrevet för budgetåret 2009 (2009/2145,5765/UH) får Örebro universitet och Mittuniversitetet vardera genomföra kapitaltillskott om högst 1 125 000 kronor till respektive universitets holdingbolag (prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, avsnitt 4.7.7).

ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen

Kammarkollegiet ska utbetala medel efter särskilda beslut av regeringen. Nedan uppräknade satsningar ska utbetalas från anslagsposten.

1. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 150 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser aktiviteter inom den nationella Bolognaexpertgruppen. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2013 redovisa hur medlen har använts.

3. Kammarkollegiet ska utbetala 8 000 000 kronor till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för finansiering av utlandskontor för verksamhetsåret 2013. Medlen ska utbetalas med en fjärdedel av beloppet före den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2013.

4. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 800 000 kronor till Sverige-Amerika Stiftelsen. Medlen avser verksamhetsstöd.

5. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 200 000 kr till Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland. Medlen ska täcka verksamhetskostnader för genomförandet av projektet Finskt-svenskt samarbete inom högre utbildning och forskning.

6. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 1 000 000 kronor till Universitets- och högskolerådet för utbildningsområdet. Medlen avser medverkan i ASEM-DUO. Universitets- och högskolerådet ska i årsredovisningen för 2013 redovisa hur medlen har använts.

7. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 1 000 000 kronor till Universitets- och högskolerådet. Medlen avser verksamhetskostnader för Universitets- och högskolerådets uppdrag (U2012/5005/UH) att ansvara för den svenska samordningen av det brasilianska stipendieprogrammet Vetenskap utan gränser samt utgöra kontaktpunkt i förhållande till det brasilianska federala organet för stöd och utvärdering av högre utbildning (CAPES) och rådet för vetenskaplig och teknisk utveckling (CNPq).

8. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 1 935 000 Danska kronor till Nordiska ministerrådet till följd av ändrad överenskommelse om tillträde till högre utbildning.

9. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 1 500 000 kronor till Dans- och cirkushögskolan. Medlen avser kompensation för ökade lokalkostnader.

10. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 200 000 kronor till Göteborgs universitet för att arrangera den europeiska kvalitetskonferensen inom högre utbildning, European Quality Assurance Forum (EQAF), i november 2013.

11. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 22 000 000 kronor tilll Universitetskanslersämbetet. Medlen avser:

- lösen av lokalkontrakt (16 miljoner kronor),

- utökad utvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå (5 miljoner kronor), och

- chefsutbildning för universitet och högskolor (1 miljon kronor) som ska genomföras i samverkan med Sveriges universitets- och högskoleförbund.

12. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 3 500 000 kronor tilll Universitets- och högskolerådet. Medlen avser lösen av lokalkontrakt.

Regeringen avser att återkomma med om beslut om utbetalning av medel från anslagsposten.

13. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 300 000 kronor till Chalmers Tekniska Högskola AB. Medlen avser ett kontor för CDIO-initiative (Conceive — Design — Implement — Operate). CDIO-initiative utgör ett globalt nätverk för utvecklingen av ingenjörsutbildningen. Användandet av medlen ska redovisas senast den 31 mars 2014.

14. Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 1 000 000 kronor till Gymnastik- och idrottshögskolan för aktiviteter inom ramen för högskolans 200-årsjubileum.

15 Kammarkollegiet ska snarast engångsvis utbetala 2 500 000 kronor till Universitets- och högskolerådet för kostnader med anledning av bildandet av den nya myndigheten.

ap.22 Utveckling av VFU i lärarutbildningen

Kammarkollegiet ska till Stockholms universitet utbetala 5 000 000 kronor med en fjärdedel av beloppet före 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2013.

Medlen ska användas för försöksverksamhet med särskilt utvalda skolor för verksamhetsförlagd utbildning, s.k. VFU-skolor, i syfte att höja kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningarnas verksamhetsförlagda utbildningsdel. Projektet ska även bidra till att fler ämnesdidaktiska forskningsprojekt genomförs i skolan, till skolutveckling och ökad kompetens i de särskilda VFU-skolorna och till mer kunskap om evidensbaserade metoder i skolan.

Försöksverksamheten ska dokumenteras och följas upp kontinuerligt. Stockholms universitet ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om verksamheten och inkomma med en rapport senast den 28 februari 2014.

Regeringen avser att återkomma med om beslut om utbetalning av medel från anslagsposten.

ap.23 Förvaltningspolitisk utveckling

Medlen får användas för förvaltningspolitiska utvecklingsinsatser.

ap.24 Forskarskolor för lärare

Regeringen har gett Vetenskapsrådet i uppdrag att utlysa medel för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare (U2011/1201/F, nr I:12). Utbildningen ska genomföras enligt förordningen (2009:1035) om utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare. 

Kammarkollegiet ska engångsvis snarast utbetala 37 000 000 kronor till Vetenskapsrådet. Medlen ska användas för fördelning till universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare för anordnande av utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärarare.

Högst 78 000 000 kronor får lämnas som statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare. I förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare finns bestämmelser om statsbidrag för sådan utbildning.

ap.27 Teach for Sweden

1. Medlen under anslagsposten avser att i huvudsak bekosta den kompletterande pedagogiska utbildningen inom en försöksverksamhet med att få fler kvalificerade lärare med inriktning mot matematik, naturvetenskap och teknik. Kammarkollegiet ska snarast utbetala 300 000 kronor till Karlstads universitet och 300 000 kronor till Högskolan i Halmstad för utveckling av sådan utbildning i samarbete med Teach for Sweden.

Regeringen avser att återkomma med beslut om utbetalning av medel från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2013Indrag av anslagsbelopp
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.80Allt0
ap.1003 %0
ap.1203 %0
ap.1403 %0
ap.159 0003 %0
ap.1603 %0
ap.1703 %0
ap.1803 %0
ap.1903 %0
ap.2003 %0
ap.2120 7403 %0
ap.220Allt0
ap.230Inget0
ap.2403 %0
ap.2503 %0
ap.270Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
2:70 ap.112:70 ap.8100 %
2:70 ap.252:70 ap.21100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2012 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2013 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.11ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2013201420152016 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
ap.52 0002 000002014
ap.61 0001 000002014
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslagsposterna 5. Svenskundervisning i utlandet och 6. Vissa stipender avseråtaganden som medför utgifter under följande budgetår som får ingås av Svenska institutet. De ekonomiska åtaganden som Svenska institutet ingår ska rapporterastill Kammarkollegiet för införande och redovisning i Kammarkollegiets årsredovisning.

På regeringens vägnar
Maria Arnholm
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, ESA
Finansdepartementet, BA
Landsbygdsdepartementet, ELT
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statliga universitet och högskolor
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Kungl. biblioteket
Rymdstyrelsen
Vetenskapsrådet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska institut
Teologiska högskolan, Stockholm
Sveriges förenade studentkårer
Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland
Sverige-Amerika Stiftelsen

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:6, 2013-12-12

Diarienummerförteckning

U2012/369/UH (slutligt),
U2013/5307, 5385,
6331, 6432, 6473, 6516, 6637, 6688/UH,
U2013/4050/SAM (delvis)
U2013/7490/UH