Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2013-12-19
Ju2013/8524/KO
Ju2013/8661/KO
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 18, bet. 2013/14:CU1, rskr. 2013/14:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:6

Bidrag till miljömärkning av produkter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 374
ap.1Det nordiska miljömärkningssystemet (ram)1 687
ap.2EU:s miljömärkningssystem (ram)2 687

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Det nordiska miljömärkningssystemet

  • Anslagsposten får användas till bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter.
  • Kammarkollegiet ska, efter rekvisition från Miljömärkning Sverige Aktiebolag, kvartalsvis betala ut en fjärdedel av 1 687 000 kronor med början i januari 2014.

ap.2 EU:s miljömärkningssystem

  • Anslagsposten får användas till bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter samt till informationsarbete om märkningen.
  • Kammarkollegiet ska, efter rekvisition från Miljömärkning Sverige Aktiebolag, kvartalsvis betala ut en fjärdedel av 2 687 000 kronor med början i januari 2014.

Övriga villkor 

Miljömärkning Sverige Aktiebolag ska i sin årsredovisning redovisa de insatser som gjorts för att främja användningen av EU:s miljömärkningssystem EU Ecolabel i Sverige och hur bolaget arbetar med eventuella intressekonflikter mellan det nordiska miljömärkningssystemet Svanen och EU Ecolabel.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Erik Ullenhag
Hariette Bengtzing
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Miljödepartementet, MM, KE
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Miljömärkning Sverige Aktiebolag