Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:19

2013-12-19
S2013/8937/SAM(delvis)
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lantmäteriet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Lantmäteriets verksamhet för budgetåret 2014 (prop. 2013/14:1 utg.omr. 18, bet. 2013/14:CU1, rskr. 2013/14:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2014 för Lantmäteriet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Förrättningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Mål Informationsförsörjning

Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den grundläggande geografiska informationen och fastighetsinformationen ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

Återrapportering Informationsförsörjning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Där det är relevant bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Mål Inskrivningsverksamhet

Inskrivningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Inskrivningsverksamhet

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (se bilaga), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Uppdragsverksamhet

Myndighetssamverkan för att tillgodose totalförsvarets krav ska ges hög prioritet. Myndighetssamverkan i form av biståndsfinansierad tjänsteexport som regleras i ramavtal med Sida samt tjänsteexport genom tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB ska prioriteras i den mån det är förenligt med målen för övrig verksamhet.

Lantmäteriet ska redovisa omfattningen av de i 12 § förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet tillåtna verksamheterna.

Intäktsredovisning

Lantmäteriet ska i årsredovisningen ange hur och i vilken omfattning anslag, avgifter respektive övrig finansiering används och fördelas på olika verksamheter.

Inom verksamheten Informationsförsörjning ska redovisningen bl.a. delas upp på uppbyggnad och förvaltning respektive tillhandahållande samt på geografisk information och fastighetsinformation. Av redovisningen ska även framgå omfattningen av det tillhandahållande som sker inom ramen för geodatasamverkan. Inom Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning ska framgå hur förvaltningsanslaget fördelas på olika verksamheter.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas fördelad på
•förrättningsverksamhet,
•uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning,
•pantbrevsregistrering,
•grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, samt
•uppdragsverksamhet.
Inom uppdragsverksamheten ska tjänsteexport respektive uppdrag för totalförsvarets myndigheter särredovisas.

Utgiftsprognoser

Lantmäteriet ska redovisa prognoser för 2014–2018 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

16 januari
28 juli
27 oktober

Registrering av detaljplaner i fastighetsregistret

Lantmäteriet ska redovisa tiden från det att en detaljplan vinner laga kraft till det att den finns registrerad i fastighetsregistret. Av rapporteringen ska regionala och lokala skillnader framgå, samt de åtgärder Lantmäteriet vidtar för att säkerställa att ingen plan förblir oregistrerad.

Inspirearbetet

Lantmäteriet har bl.a. samordningsansvar och kontaktpunktsansvar enligt förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation och har tilldelats medel från anslag 1:11 inspire utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård. Lantmäteriet ska i delårsrapport och årsredovisning rapportera vilka kostnader man haft för samordningsansvaret och kontaktpunktsansvaret och för att stödja eller bidra till andra informationsansvarigas Inspirearbete.

Nationell höjdmodell

Lantmäteriet ska i delårsrapport och årsredovisning redovisa hur arbetet med en nationell höjdmodell framskrider. Av rapporteringen ska framgå vilka delar av landet som skannats respektive editerats.

It för en grönare förvaltning

Lantmäteriet ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/ITP). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

3

Uppdrag

Inspire

Lantmäteriet ska beskriva och värdera de hittills uppnådda nyttorna samt ange vilka myndigheter, organisationer eller andra som tillgodogjort sig nyttorna i Sverige av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen. Uppdraget ska redovisas i myndighetens budgetunderlag.

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet ska, med utgångspunkt från kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen senast den 1 mars 2014 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kostnadstäckning ska uppnås. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) och ska avse 2013.

E-förvaltning

Lantmäteriet ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som planeras för att använda Mina Meddelanden och Svensk E-legitimation i myndighetens verksamhet. Redovisning ska ske senast 15 juni 2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Haninge kommun ny lantmäterimyndighet

Regeringen har den 21 november 2013 beviljat Haninge kommuns ansökan att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet och från den     1 januari 2015 överta ansvaret för lantmäteriverksamheten inom kommunen. Lantmäteriet får i uppdrag att vid behov genom rådgivning stödja Haninge kommun inför övertagandet och därefter genom tillsyn säkerställa att den nya myndigheten i alla avseenden fullgör sina uppgifter. Uppdraget ska avrapporteras i samband med myndighetens delårsrapport 2015.

Fastighetsregisterkartan

Lantmäteriet ska efter samråd med Sveriges Kommuner och Landsting genomföra en övergång till rikstäckande digital registerkarta i enlighet med regeringens bedömning i prop. 2009/10:224. Övergången ska vara genomförd senast den 31 december 2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:8

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet496 444
ap.1Lantmäteriet (ram)496 444

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Lantmäteriet

Anslagsposten får användas av Lantmäteriet för verksamheterna Förättningsverksamhet och fastighetsindelning, Informationsförsörjning och Inskrivningsverksamhet.

Anslagsposten får användas av Lantmäteriet för arbete inom ramen för politiken för global utveckling (bet. 2003/04:UU3 och rskr. 2007/08:89).

Anslagsposten får användas av Lantmäteriet för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor för 2014.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2014Indrag av anslagsbelopp
1:8 Lantmäteriet
ap.114 8333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
1:8 Lantmäteriet
ap.2ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)275 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)210 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2014-01-2541 370
2014-02-2541 370
2014-03-2541 370
2014-04-2541 370
2014-05-2541 370
2014-06-2541 370
2014-07-2541 370
2014-08-2541 370
2014-09-2541 370
2014-10-2541 370
2014-11-2541 370
2014-12-2541 374
Summa496 444
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Lantmäteriet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offenligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet26 046-36 800673 000663 00010 000-754
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-22 1233 700114 000111 0003 000-15 423
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning7 7936 70082 00079 0003 00017 493
I "Uppdragsverksamhet" ingår -20 588 000 kr som är ett underskott från bolagisering av Metria000000
Summa-14 33010 400196 000190 0006 0002 070
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation43 2508 700346 000344 0002 00053 950
Pantbrevsregistrering och Kreditmarknadssystem36 641-15 00024 00037 000-13 0008 641
Summa79 891-6 300370 000381 000-11 00062 591
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2012+/- 2013Int. 2014Kost. 2014+/- 2014Ack. +/- utgå. 2014
Offenligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100270 000270 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00272 000272 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutas av inskrivningsmyndigheten. Uppbördsintäkter ska redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Användarfinansieringen av fastighetsinformation och geografisk information (se prop. 2005/06:5, ss. 50-54), som ska bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och utveckling av system, databaser och information, får för 2014 uppgå till högst       250 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Lars Arell
Kopia till

Internrevisionen Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Miljödepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Sjöfartsverket
Statistiska centralbyrån
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Trafikverket
Vetenskapsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting
Haninge kommun
Swedesurvey AB